Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Korporal til støtte for 1. Brigade og Jydske Dragonregiments økonomistyring


Korporal til støtte for 1. Brigade og Jydske Dragonregiments økonomistyring

Noget er værd at kæmpe for! Vil du kæmpe for at skabe værdi for de budgetansvarlige chefer i 1. brigade og ved Jydske Dragonregiment, så myndighederne får mest mulig operativ effekt for pengene? Så har du sikkert også en solid økonomifaglighed og ikke mindst de personlige kompetencer der skal til, for at kunne medvirke til at levere værdiskabende, økonomisk rådgivning.
Om os
Forsvarets Økonomidivision er organiseret som en partnerenhed med i alt 110 medarbejdere under Forsvarsministeriets departement. Vi har ansvaret for økonomistyringen og -rådgivningen for hele Forsvaret og leverer værdiskabende økonomisk rådgivning til alle de budgetansvarlige chefer. Økonomidivisionens centrale del er placeret i Karup, men hovedparten af divisionens medarbejdere er placeret decentralt ved Forsvarets stabe, kommandoer og myndigheder.
Således har Økonomidivisionen også et økonomielement ved 1. brigade/Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Økonomielementet består fra 1. januar 2019 af en elementchef, en næstkommanderende, to økonomibefalingsmænd og to økonomimedarbejdere der samarbejder med alle chefer og sektioner inden for brigadens og regimentets område.

Økonomielementets overordnede opgave er at levere værdiskabende, økonomisk rådgivning for de budgetansvarlige chefer. Et af målene for elementet er bl.a. at skabe forudsætningerne for, at de operative enheder får mest mulig operativ effekt for pengene.
En forudsætning for dette er, at økonomielementet i sin helhed har en solid økonomifaglighed, en god forståelse for opgaveløsningen og ikke mindst besidder de personlige kompetencer, der skal til for at kunne rådgive de budgetansvarlige chefer.
Om stillingen
Stillingen stiller krav til at kunne håndtere et selvstændigt ansvarsområde. Du vil som økonomimedarbejder på sigt få til opgave at samarbejde med økonomibefalingsmændene i elementet om økonomisk rådgivning, controlling, budgettering og drift af enhedernes budgetter ved 1. brigade og Dragonregimentet. Det er et ansvarsfuldt job.

Din dagligdag vil bestå af økonomifaglige opgaver som bl.a. at taste og vedligeholde budgetter i DeMars, oprette ordrenumre, klargøre fakturaer i workflow, opfølgning på gennemførte aktiviteter og på omkostningsregnskabet. Hertil er det vigtigt, at du følger med i enhedernes aktivitetsplanlægning, så du får forudsætningerne for at kunne levere værdiskabende rådgivning. I dagligdagen vil du samarbejde med elementchefen, økonomibefalingsmændene og sektioner og elementer ved myndighederne.

1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne brigadens bataljoner i Slagelse, Varde, Oksbøl, Skive, Ålborg, Fredericia, Høvelte og Oksbøl. Uddannelse af bidrag til NATO Response Force, KFOR, Operation Resolute Support i Afghanistan og FN samt opstilling af enheder til det nationale beredskab. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med at de opstår.

Omgangstonen er fri og uformel, og der lægges vægt på et godt samarbejde såvel internt i staben som med alle underlagte chefer og enheder.

Økonomielementets opgaver består overordnet i, at udarbejde budgetplaner for aktiviteter fremadrettet samt at revurdere disse herunder at kontrollere forbruget af økonomiske midler, i forbindelse med afholdelse af disse aktiviteter.
Herudover udfærdiger elementet økonomidirektiver til brigadens underlagte enheder (bataljoner), og rådgiver brigadens øverste ledelse og staben omkring budgetter og andre økonomiske planlægningsarbejder og regler.

Økonomielementet støtter ligeledes Jydske Dragonregiment med budgettering og opfølgning på aktiviteter i relation til garnisonsstøtteelementet og musikkorpset.

Vi tilbyder fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er fornuftig balance mellem arbejde og privatliv. Du kan forvente få rejsedage i løbet af året, men dog periodiske spidsbelastninger.
Du refererer i det daglige til lederen for økonomielementet, major Claus K. Glensnov, idet din chef, oberstløjtnant Tom Elvius-Brisson, er placeret i Karup.
Om dig
Vi forventer du er korporal, eller som minimum overkonstabel af 1. grad. Er du ikke allerede udnævnt korporal skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale, mhp. gennemgang af korporal uddannelsen.

Vi forventer, at du kan komme bag om 1. brigades og Jydske Dragonregiments økonomi og derigennem medvirke til at skabe værdi for de budgetansvarlige chefer.

Det indebærer i sin helhed tre hovedkompetencer:
• Forretningsforståelse: Du har – eller er interesseret i at få – en god forståelse for nævnte myndigheders opgaver og drivkraft. En god forretningsforståelse er afgørende for at forstå de enheder, du skal levere økonomistyring for.

• Økonomiforståelse: Du har et godt kendskab til økonomi i Forsvaret, herunder anvendelsen af DeMars, eMtep/SABS og Excel. Hvis du har erfaring med forvaltning og/eller administration er det bestemt også en fordel for dit daglige virke.

• Personlige kompetencer: Analyse og kommunikation er to vigtige kompetencer, som vil blive vægtet højt. Analyseevnerne skal du bruge til at komme bag om tallene i enhedernes økonomi og kommunikationen skal du bruge proaktivt og samarbejdsorienteret for at skabe værdien for enhederne. Hertil er du også resultatorienteret, ordentlig og forstår at opbygge tillid.

En stilling som økonomimedarbejder i Økonomidivisionen indebærer, at du skal medvirke til at levere skræddersyede økonomiløsninger for de chefer, elementet rådgiver – under hensyntagen til Forsvarets overordnede krav og behov.
Det kræver helhedsforståelse og til tider evnen til at kunne navigere i to roller.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Tom Elvius-Brisson på telefon: 22 35 68 87 eller major; Claus K. Glensnov på telefon: 72 82 30 80.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 22. januar 2019. Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2019.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Den ene handler om ministerbetjening og politikudvikling, hvor vi betjener Forsvarsministeren og understøtter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Den anden hovedopgave er ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.

Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele ministerområdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.

Vi er godt 440 medarbejdere – nogen med en kontoruddannelse eller en akademisk baggrund, andre med en militær baggrund og uddannelse. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved en af de decentrale økonomifunktioner ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Holstebro
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Midtjylland
Funktionsniveau
M113 Korporal
Ansøgningsfrist
22.01.2019
Indrykningsdato
09.01.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print