Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsministeriets Interne Revision

  Indholdsområde

   
  Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) 
  Intern Revision har bl.a. ansvar for revisionen af Forsvarets materielbeholdninger.
  Intern Revision har bl.a. ansvar for revisionen af Forsvarets materielbeholdninger.

  Forsvarsministeriets Interne Revision 

  Forsvarsministeriets Interne Revision er en selvstændig afdeling i Forsvarsministeriet.

  Forsvarsministeriets Interne Revision har over for departementschefen ansvaret for den samlede interne revisionsindsats på Forsvarsministeriets område.

  Mission
  Forsvarsministeriets Interne Revision vil gennem revision og rådgivning på udvalgte områder bidrage til at sikre og optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring.

  Metode
  Målet vil blive søgt nået gennem revision af udvalgte regnskabsposter, forretningsgange og administrative processer.

  Revisionen vil endvidere komme med en vurdering af, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

  Revisionen gennemføres i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og under anvendelse af relevante standarder for offentlig revision.

  Den interne revisions opgaver
  Forsvarsministeriets Interne Revision skal, som et resultat af revisionsarbejdet, medvirke til at sikre regnskabets rigtighed på Forsvarets område, både for departementet og for koncernen som helhed.

  Endvidere  kan Forsvarsministeriets Interne Revision fungere som rådgiver og sparringspartner for styrelsescheferne.

  Endelig undersøger Forsvarsministeriets Interne Revision lejlighedsvis sager om svig og bedrageri.

  Henvendelse til Forsvarsministeriets Interne Revision kan ske på:
  Mail: FIR-MYN-POST@FIIN.dk
  Telefon: 72 81 28 00

  Læs om FIR governance

  Standarder for revisionsarbejdet
  Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision i overensstemmelse med Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) og baseret på revisionsprincipperne i rigsrevisionernes (INTOSAI's) internationale standarder (ISSAI 100-999).

  SOR fastlægger de faglige krav til revisors planlægning, gennemførelse og rapportering af de enkelte revisioner. På den måde bidrager SOR til at klargøre revisors opgaver og ansvar i forhold til de forvaltningsansvarlige og de tiltænkte brugere af revisors rapportering og konklusioner.

  Bestemmelsen i rigsrevisorlovens § 3 angiver, at opgaver med offentlig revision omfatter 3 aspekter.
  De 3 aspekter er:

  1. Finansiel revision (Regnskabets rigtighed)
  2. Juridisk-kritisk revision (Dispositionernes lovlighed)
  3. Forvaltningsrevision (Skyldige økonomiske hensyn)
  Regnskabets rigtighed: (finansiel revision) Efterprøve om regnskabet er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler.

  Dispositionernes lovlighed: (juridisk-kritisk revision) Efterprøve om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

  Skyldige økonomiske hensyn: (forvaltningsrevision) Vurdere hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.
  Sidst opdateret 01-06-2018 - kl. 13:05

  Interne links

  Eksterne links