Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Chef for Forsvarsstaben

Indholdsområde

 
Chef for Forsvarsstaben 
Forsvarsministeriet søger en chef for Forsvarsstaben til ansættelse 1. august 2008.
24-01-2008 - kl. 16:17

Chefen for Forsvarsstaben er over for forsvarschefen overordnet ansvarlig for, at de til forsvaret anviste ressourcer udnyttes bedst muligt med henblik på løsning af forsvarets samlede opgavekompleks. Chefen for Forsvarsstaben udgør sammen med forsvarschefen forsvarets øverste ledelse. Chefen for Forsvarsstaben indgår i Forsvarsministeriets koncernledelse og forsvarets direktion.

Forsvarsstaben er placeret på Holmen i København. Der henvises i øvrigt til www.forsvaret.dk

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Ansættelsen sker på overenskomst, tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår og forventes som noget nyt at ske på åremål. Stillingen er klassificeret som generalløjtnant/viceadmiral i lønramme 40 (for ti-den 676.864,00 kr. årligt (niveau april 2007)). Til lønnen hører i givet fald et åremålstillæg og eventuelt et kvalifikationstillæg, der forhandles mellem Forsvarsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation. Størrelsen af åremålstillægget og indholdet af pensionsmæssige vilkår fastsættes ved aftale i henhold til åremålslovgivningen under hensyntagen til, om ansøger er tjenestemand. Yderligere hører dertil et topcheftillæg på 124.800,00 kr. (niveau april 2007).

Der er til stillingen knyttet en bopælspligt, men denne er på grund af et større renoveringsarbejde p.t. suspenderet.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt opretholde denne sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet.

Der gøres opmærksom på, at man ved ansættelse bliver omfattet af lov om Forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende, fredsbevarende mv. operationer.

Forsvarsministeriet opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets departementschef, Lars Johan Findsen, på telefon 33 92 25 00.

Ansøgningen stiles til Dronningen og vedlægges eksamensbevis, anbefalinger og bedømmelser mv. og sendes således, at den er Forsvarsministeriet i hænde senest torsdag den 7. februar 2008, kl. 12.00.

Adressen er: Forsvarsministeriet - Holmens Kanal 42 - 1060 København
Mærket: ”CH FST”