Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

National materieldirektør / chef for Forsvarets Materieltjeneste

Indholdsområde

 
National materieldirektør / chef for Forsvarets Materieltjeneste 
Forsvarsministeriet søger en national materieldirektør og chef for Forsvarets Materieltjeneste (FMT) til ansættelse 1. marts 2008.
24-01-2008 - kl. 16:11

FMT varetager den samlede materielvirksomhed for forsvaret.

Der er tale om en ny stilling, hvor stillingsindehaveren bliver overordnet ansvarlig for den strategiske og funktionelle styring af materielområdet og inden for de givne kapacitets- og ressourcerammer skal sikre, at FMT´s ydelser lever op til den operative virksomheds krav. Vedkommende vil desuden bl.a. få ansvaret for at sikre, at der bliver gennemført det nødvendige tilsyn i forbindelse med realiseringen af forsvarets materielinvesteringer.

I visse sager af politisk/strategisk karakter samt i sager relateret til det multinationale samarbejde vil materieldirektøren referere til Forsvarsministeriets departement. Materieldirektøren vil i sin egenskab af national materieldirektør komme til at indgå som medlem af Forsvarsministeriets koncernledelse og varetage formandskabet for Forsvarets Materielnævn. I sin egenskab af chef for FMT refererer materieldirektøren til forsvarschefen og indgår i forsvarets direktion. Herudover indgår vedkommende som stabschef i Forsvarsstaben.

FMT´s Centralledelse er placeret i Ballerup.
Der henvises i øvrigt til www.forsvaret.dk/fmt/

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Ansættelsen sker på overenskomst, tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår og forventes som noget nyt at ske på åremål. Stillingen er klassificeret som generalløjtnant/viceadmiral i lønramme 40 (for ti-den 676.864,00 kr. årligt (niveau april 2007)). Til lønnen hører i givet fald et åremålstillæg og eventuelt et kvalifikationstillæg, der forhandles mellem Forsvarsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation. Størrelsen af åremålstillægget og indholdet af pensionsmæssige vilkår fastsættes ved aftale i henhold til åremålslovgivningen under hensyntagen til, om ansøger er tjenestemand. Yderligere hører dertil et topcheftillæg på 124.800,00 kr. (niveau april 2007).

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt opretholde denne sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet.

Der gøres opmærksom på, at man ved ansættelse bliver omfattet af lov om Forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende, fredsbevarende mv. operationer.

Forsvarsministeriet opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets departementschef, Lars Johan Findsen, på telefon 33 92 25 00.

Ansøgningen stiles til Dronningen og vedlægges eksamensbevis, anbefalinger og bedømmelser mv. og sendes således, at den er Forsvarsministeriet i hænde senest torsdag den 7. februar 2008, kl. 12.00.

Adressen er: Forsvarsministeriet - Holmens Kanal 42 - 1060 København
Mærket: ”CH FMT”