Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Forsvarsministeriets Koncernøkonomi og Driftsafdeling 

Afdelingen består af i alt fem kontorer samt en række decentrale økonomidivisioner for styrelser.

Koncernfinans
Kontoret er ansvarlig for finanslov, grundbudgetter, udgiftsopfølgning, kompetencecenter for bevillingsregler, aktstykker mv., Økonomiudvalgssager og samarbejde med Finansministeriet. Kontoret udarbejder prioriteringsoplæg og er ansvarlig for det flerårige rammesystem og rammeprocessen. Kontoret er endvidere ansvarlig for udarbejdelse af koncernfælles ledelsesinformation. Kontoret har desuden ansvaret for koordination af revisionsområdet, tilsynskoncept samt det økonomiske tilsyn med Forsvarets Efterretningstjeneste.

Koncerncontrolling
Kontorets hovedopgave er at føre økonomisk tilsyn samt understøtte økonomistyringen i alle styrelser (bortset fra Forsvarets Efterretningstjeneste). Det økonomiske tilsyn føres bl.a. via den løbende controlling, herunder i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation, kapacitetsplaner, mål- og resultatrapportering samt opfølgning på revisioner mv. Det sker i tæt og løbende dialog med styrelserne. Kontoret bidrager endvidere med input til budgetanalyser, business cases, konsekvensberegninger samt gevinstrealisering af forligsinitiativerne. Endelig har kontoret i samarbejde med Koncernfinans ansvaret for økonomien i forbindelse med internationale operationer (INTOPS).

Koncern Drifts- og Økonomiprocessor
Kontoret har ansvaret for at udvikle og idriftsætte økonomistyringsprojekter af operationel karakter, herunder den koncernfælles virksomhedsmodel, ydelseshierakier og optimering af den samlede økonomifunktion i koncernen. Kontoret har desuden tilsynet med, at projekterne og intentionerne hermed implementeres i de enkelte styrelser. Kontoret forestår desuden operationaliseringen og implementeringen af den koncernfælles LEAN-strategi, varetager ansvaret for den overordnede organisationsstyring og har ansvaret for styringen af finanslovens område vedr. dansk bidrag til NATO.

Koncernanalyse og konkurrenceudsættelse
Kontorets ansvarsområder falder i fire dele. 1) Udarbejdelse af diverse analyser med henblik på at sikre optimal ressourceanvendelse i koncernen, herunder budgetanalyser, analyser til brug for prioriteringsoplæg m.v. 2) Koordination af koncernens forligsimplementering omfatter udarbejdelse af model for forligsimplementering, indhentning af løbende statusrapporteringer og udarbejdelse af ledelsesrapportering. 3) Konkurrenceudsættelse og udbud omfatter udbud af koncernens egen opgaveløsning og den koncernfælles indkøbspolitik med tilhørende fora og tilsyn. Dertil kommer rådgivning af koncernens styrelser om udbudsretlige forhold. 4) Koordination, udvikling og drift af koncernens mål- og resultatstyring, herunder koordination af mål- og resultatplaner, midtvejsrapporter og årsrapporter/årsberetninger

Koncern DeMars & BI
Kontoret har en koncernfælles koordinerende rolle, benævnt forretningsansvarlig, som gælder for driften (IT-services) og udviklingen (IT-projekter og programmer) af den koncernfælles SAP platform, DeMars. Kontoret varetager således det overordnede forretningsmæssige ansvar for koncernens SAP platform, ligesom kontoret blandt andet leder forretningsporene ved SAP S4 HANA migrering. Kontoret har endvidere ansvar for udvikling og implementering af koncernfælles ledelsesinformation, forankret i et Business Intelligence Shared Service Center, samt data-management (kvalitet af stam- og transaktionsdata) forankret i en Data-Management enhed, som binder SAP ECC, hvor data fødes, sammen med Business Intelligence, hvor data anvendes til beslutninger.

VFK Økonomi

Økonomidivisionen er oprettet som en partner til Værnsfælles Forsvarskommando og er geografisk placeret på Flyvestation Karup med det primære formål at understøtte Værnsfælles Forsvarskommando på alle niveauer med økonomifaglighed. Dette med henblik på, at Forsvarets ledelse kan træffe oplyste beslutninger i rette tid. Økonomiafdelingen støtter Værnsfælles Forsvarskommando med at udarbejde retvisende prognoser, foretage tværgående prioriteringer af ressourceanvendelsen, udarbejde flerårig kobling af planlægning og økonomi, styre aktiviteter i overensstemmelse med opstillede mål og sikre, at økonomistyringen sker med tilstrækkelig økonomistyringskompetence.

Økonomiafdelingen er opdelt i en Økonomistab, en Faglig stab og et Koordinations- og styringselement. Økonomistaben er ansvarlig for planlægnings-, analyse-, udviklings-, lønsumsstyrings-, controlling- og stabsdriftsfunktionerne. Økonomistaben yder værnsspecifik forretningscontrolling og økonomifaglig rådgivning til den enkelte myndighed og forestår budgetlægning for og den økonomiske drift af Værnsfælles Forsvarskommando stab, Specialoperationskommandoen, Freds- og Stabiliseringsfonden samt Internationale Stabe. Faglig Stab er ansvarlig for udvalgte tværgående projekter samt større ad hoc projekter på tværs af Økonomiafdelingen, herunder den faglige kvalitetssikring. Koordinations- og styringselement støtter den samlede ledelse.

FMI Økonomi
Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en del af koncernens enstrengede økonomifunktion og fungerer dermed som en partner for FMI. Økonomidivisionen løser økonomifaglige opgaver for og med ansvar over for direktøren for FMI og understøtter dermed FMI i økonomistyringen på alle niveauer.

Økonomidivisionen består af en Budget- og Finansafdeling, en Økonomiafdeling samt et koordinationssektion. Budget- og Finansafdelingen er ansvarlig for den finansielle styring af de funktionelle materielrammer MAP, MDP og ITP, herunder budgetlægning og økonomiopfølgning. Økonomiafdelingen er ansvarlig for budgetlægning og økonomiopfølgning på egen virksomhed, styring af anlæg og lager samt økonomiske analyser. Koordinationssektionen understøtter koordineringen af tværgående opgaver i Økonomidivisionen.
Sidst opdateret 15-08-2018 - kl. 14:08

Interne links

Eksterne links