Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
F16

Smart Defence - Et mere effektivt forsvar 

På baggrund af bl.a. de internationale økonomiske konjunkturer arbejdes der i NATO med potentialet for nye multinationale løsninger på forsvarsområdet. Ved NATO-topmødet i Lissabon i november 2010 blev stats- og regeringscheferne enige om, at NATO skal styrke arbejdet med nye multinationale løsninger – lige fra kapacitetsområdet (både materielinvesteringer og drift og vedligeholdelse), til træning, øvelser og uddannelse samt i selve opgavevaretagelsen.

Siden har multinationalt samarbejde fået forstærket fokus. På den sikkerhedspolitiske konference i München i februar 2011 lancerede NATO’s generalsekretær for første gang begrebet ”Smart Defence”, der skal opfattes som en samlebetegnelse for multinationale løsninger, der giver enten mere kapacitet for de samme penge eller samme kapacitet for færre penge.

Eksempler på Smart Defence
Multinationalitet eller multinationale løsninger er som sådan ikke nye begreber og gennemføres allerede på en lang række områder.

NATO’s beslutning om at gennemføre kollektiv luftovervågning og suverænitetshåndhævelse over de baltiske lande er blot et eksempel.

Et andet konkret eksempel på – som Danmark har valgt at genindtræde i. AGS er et avanceret overvågnings- og opklaringssystem bestående af ubemandede fly, der kan bruges til både planlægning og gennemførelse af militære som civile operationer. Systemet kan således blandt andet bruges til understøttelse af våbenkontrol, ikke-spredning og nedrustning, grænsekontrol, bidrag i bekæmpelse af pirateri, terrorisme, suverænitetshåndhævdelse samt civilt relaterede opgaver som overvågning af handelsruter og –embargo, humanitære nødhjælpsopgaver, herunder ved naturkatastrofer, ligesom systemet kan bruges til præcis måludpegning under militære indsatser og dermed bidrage til at minimere civile tab.

Politisk vilje – også i Danmark
Som begreb er Smart Defence initiativet grundlæggende udtryk for en politisk vilje til at søge samarbejdsrelationer og gennemtænkte arbejdsdelinger, der hvor der kan opnås større effekt, besparelser eller i øvrigt opnås synergi, således at NATO som Alliance kan håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer i en tid med færre ressourcer. Desuden understreger initiativet behovet for at sikre de nødvendige militære kapaciteter gennem en bedre koordination mellem de nationale forsvarsplaner. Den politiske vilje er også bredt forankret i Danmark – senest demonstreret med Forsvarsforliget 2013-17, hvoraf det bl.a. fremgår, at ”Forligspartierne er enige om, at NATO’s Smart Defence initiativ skal søges udnyttet til at opnå større operativ effekt for de samme eller færre ressourcer. Dette skal søges opnået gennem bilaterale og multinationale samarbejdsrelationer, mere klare prioriteringer og specialiseringer”.

Dansk projekt
På NATO-forsvarsministermødet i februar 2012 lancerede Danmark et projekt, der fokuserer på styrket multinationalt samarbejde vedrørende en række forskellige ammunitionstyper Faktaark om Multinationalt projekt: Air-to-Ground Precision Guided Munitions (PGM). Nogle ammunitionstyper er forbundet med store omkostninger i såvel indkøb, oplagring som vedligeholdelse. Øget samarbejde landene imellem på dette område vurderes på sigt at kunne give både besparelser og øget fleksibilitet og adgang til våbenlagre. Projektet er blandt andet baseret på de danske erfaringer fra operationen i Libyen, hvor man oplevede udfordringer i forhold til at tilvejebringe den nødvendige mængde af ammunition. Danmark har i september 2013 afsluttet projektet og fremsendt et koncept for multinational ammunitionssamarbejde til NATO.

Tendens i NATO, EU og i nordisk regi
Lige som multinationale initiativer kan skabe synergi, besparelser og tilvejebringelse af de mest kritiske kapaciteter i en NATO-kontekst, kan der opnås tilsvarende synergi mellem processerne i NATO og EU. Som i NATO pågår et tilsvarende betydeligt arbejde i EU-sammenhæng, der kaldes ”Pooling and Sharing”.

Men Smart Defence dagsordenen er ikke kun relevant for NATO og EU. I bl.a. nordisk regi (det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO) arbejdes der på at intensivere og styrke forsvarssamarbejdet. I november 2012 underskrev de nordiske forsvarsministre på deres møde i Danmark en hensigtserklæring om intensiveret samarbejde om bl.a. lufttransporter , træning og øvelser, ligesom øget samarbejde om kapacitetsopbygning i Afrika står højt på den nordiske dagsorden.

Muligheder og udfordringer
Særlig i en tid, hvor mange europæiske lande skal effektivisere og finde besparelser, giver det således grundlæggende god mening at opsøge samarbejdsrelationer, der kan tilføre merværdi, tilvejebringe besparelser eller indeholde potentielle muligheder, der måske ellers ikke ville være til stede på grund af det økonomiske klima. Denne dynamik og vilje til at afsøge nye samarbejdsrelationer og gensidige tillidsskabende tiltag er til stede i både EU og i NATO.

Men Smart Defence indeholder også en række væsentlige udfordringer, der skal overvindes, herunder især mere følsomme spørgsmål, såsom suverænitet, afhængighed og forsyningssikkerhed. Når to eller flere nationer går sammen om at tilvejebringe en fælles kapacitet, så vil den gensidige afhængighed naturligvis øges. Tilsvarende vil øget specialisering og arbejdsdeling give en række udfordringer som følge af den deraf øgede afhængighed landene imellem. De indgåede aftaler bør derfor nøje beskrive under hvilke omstændigheder, de kollektive kapaciteter kan bringes i anvendelse. Det vil skabe den nødvendige sikkerhed for at kapaciteten er til rådighed, når det er nødvendigt. Der er således forsat behov for at videreudvikle Smart Defence.
Sidst opdateret 07-07-2016 - kl. 15:22

Interne links

Eksterne links