Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Veteraner på flagdagen 2010
Foto fra Flagdag 2010

Spørgsmål og svar om udsendte og deres pårørende 

Hvem er veteraner?
Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i Forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Hvordan anerkender det officielle Danmark de udsendte?
Hjemkomstparaden er en anledning til at udtrykke påskønnelse for danske udsendtes indsats. Den udsendte kan tillige blive tildelt medalje eller hæderstegn for sin indsats. Herudover er den 5. september indført som officiel flagdag for Danmarks udsendte. På den første flagdag i 2009 blev der gennemført en officiel højtideligholdelse, som blandt andet indebar en mindegudstjeneste for omkomne udsendte i Holmens Kirke samt en parade og reception for årets udsendte på Christiansborg. Flagdagen er en årligt tilbagevendende begivenhed. Der er endvidere på Kastellet i København opført et monument over Danmarks internationale indsats efter 1948. Monumentet blev indviet den 5. september 2011. Kranselægning ved monumentet har siden 2011 været en del af flagdagen.

Hvad er en kontaktofficer?
Kontaktofficeren er bindeled mellem soldaten og dennes pårørende både før, under og efter udsendelsen – også ved tilskadekomst og dødsfald. Kontaktofficeren er typisk fra den udsendte soldats tjenestested og kan kontaktes døgnet rundt. Kontaktofficeren kan benyttes som de pårørendes indgangsvinkel ved forskellige spørgsmål – fx rådgivning i forhold til Forsvarets tilbud om støtte. Kontaktofficeren arrangerer bl.a. pårørendearrangementer før, under og efter udsendelsen. Når soldaten er kommet hjem, kan han/hun eller dennes pårørende til enhver tid rette henvendelse til kontaktofficeren, hvis der måtte være behov for støtte.

Hvad gør Forsvaret for soldaterne, når de kommer hjem?
Det afhænger af den belastning, som medarbejderne har været udsat for. Soldater, der har været udsendt i hårdt belastende missioner bliver tilbudt et ”Akklimatiserings- og Reintegrationsforløb” af seks ugers varighed efter hjemkomst. Under forløbet forbliver den udsendte enhed samlet. Formålet er at give soldaterne mulighed for at bearbejde oplevelserne med ligestillede (den psykologiske del af dette forløb kaldes ”Fra Battlemind til Homemind”), samt at vænne sig til overgangen til en tilværelse i Danmark igen. Deltagelse er pligtig for fastansat personel og frivillig for øvrige.

Hvad gør Forsvaret for medarbejderne, når kontrakten udløber ved hjemkomst?
Ved hjemkomsten orienteres om job- og uddannelsesmuligheder. Der er tillige mulighed for personlige enkeltkonsultationer ved job- og uddannelsesrådgiveren. Nogle soldater får fast ansættelse i Forsvaret. Ud over det almindelige ”Akklimatiserings- og Reintegrationsforløb” af seks ugers varighed (se ovenfor), får personel, der har været udsendt i hårdt belastende missioner, og som forlader Forsvaret i forlængelse af udsendelsen, tilbudt et suppleringsforløb.
Det er et individuelt målrettet forløb på op til syv uger ved et Arbejdsmarkedsuddannelses-center (AMU-center). Suppleringsforløbet omfatter blandt andet et kompetenceudviklings-modul ved Arbejdsmarkedsuddannelsescenter Fyn samt et efterfølgende job- og uddannelsesmodul.

Samles soldaterne igen efter hjemkomst til Danmark?
Tre måneder efter hjemkomst samles de soldater, der har været udsendt i mindre belastende missioner med deres enheder med henblik på socialt samvær, information og opfølgning. Deltagelse er pligtig for tjenestegørende personel og frivillig for hjemsendte soldater. For soldater, der har været udsendt i hårdt belastende missioner og efterfølgende har gennemført et ”Akklimatiserings- og Reintegrationsforløb”, afholdes der syv måneder efter hjemkomst et tilsvarende arrangement. Deltagelse er pligtig for tjenstgørende personel og frivillig for de soldater, der ikke længere er ansat i Forsvaret.

Er hjemvendte soldater forpligtiget til at tale med en psykolog?
De soldater, som vender hjem fra hårdt belastende missioner, er efter hjemkomsten til Danmark forpligtiget til at deltage i et møde på tomandshånd med en psykolog for at afklare umiddelbart støttebehov. For nogle afvikles mødet i forbindelse med afviklingen af holdet, for andre i forbindelse med ”Akklimatiserings- og Reintegrationsforløbet”. Seks måneder efter hjemkomst modtager alle veteraner et spørgeskema, der omhandler oplevelser og reaktioner. Psykologerne retter henvendelse til soldater, der viser tegn på støttebehov (med mindre soldaten aktivt frabeder sig at blive kontaktet).

Hvordan oplever soldaterne deres udsendelse?
Det er naturligvis meget individuelt. På baggrund af det spørgeskema, der udsendes seks måneder efter hjemkomst, kan Forsvaret konstatere, at soldaterne generelt føler sig mere beriget end belastet. Nogle resultater er fx:
  • 93 % har oplevet et godt kammeratskab.
  • 82 % er stolte over at have gjort international tjeneste.
  • 79 % kan anbefale andre at søge udsendelse.
I tråd hermed viser Forsvarets undersøgelser fra 2013 af Hold 7, der var udsendt til Afghanistan, at:
  • 33 % af de udsendte, som har oplevet en traumatiserende hændelse under udsendelsen, føler sig personligt styrket og ser livet som mere meningsfyldt, end inden de tog af sted (også kaldet ”Post Traumatisk Vækst”).

Hvordan bliver soldater forberedt på udsendelsens psykiske belastninger?
Medarbejderne gennemgår en såkaldt missionsforberedende uddannelse. Træningen under uddannelsen er en væsentlig forudsætning for at reagere hensigtsmæssigt på uvante situationer. Én af forberedelserne er fx orientering om reaktioner ved psykiske belastninger herunder ”hjælp til selvhjælp” samt kammeratstøtte. Orienteringerne forestås af Forsvarets socialrådgivere. Chefer og førere uddannes ved Forsvarets psykologer i forebyggelse og håndtering af belastende hændelser.

Hvad gør Forsvaret når der sker alvorlige hændelser i missionsområdet?
Når soldater er udsendt som et hold eller besætning, er der typisk såvel en læge som en præst med i kontingentet. Lægen og præsten kan yde støtte i missionsområdet sammen med chefen. Enheden er ydermere tilknyttet en psykolog fra Forsvaret, der arbejder tæt sammen med ledelsen i missionsområdet. Ved alvorlige hændelser sendes Forsvarets krisepsykologer til missionsområdet for at tale med soldaterne.

Hvorfor er der ikke udsendt krisepsykolog sammen med enheden?
Rent fagligt er der to forhold, der skal være på plads, inden samtaler med en psykolog sættes i gang. For det første skal soldaterne befinde sig et sted, hvor de i rimelig grad kan slappe af. Det er ikke hensigtsmæssigt at iværksætte en psykologisk behandling på et sted, hvor soldaten er nødt til at opretholde et kampberedskab. Derfor transporteres soldaterne ofte til en forholdsvis sikker base, før samtalerne med en psykolog begynder. For det andet er det med baggrund i en psykologfaglig vurdering mest hensigtsmæssigt, at soldaterne indleder samtaler med psykologen (debriefing) ca. 48 timer efter en kritisk hændelse. På det tidspunkt er de mest udtalte kaotiske følelser typisk aftaget, og en egentlig psykologisk bearbejdning af hændelsen kan begynde. I missioner som Afghanistan er transporten til og rundt i missionsområdet generelt kritisk, men normalt vil Forsvarets psykologberedskab kunne være til stede ved enheden mellem 48 og 60 timer efter hændelsen.

Hvad dækker begreberne defusing og debriefing?
Defusing er en krisepsykologisk teknik, der tjener til at reducere akutte stressreaktioner efter voldsomme hændelser. Denne teknik er indøvet inden udsendelsen gennem rollespil og undervisning. Kort sagt går det ud på, at soldaterne placeres i en rundkreds, og gennem en særlig struktureret fremgangsmåde tales hændelsen igennem. Denne teknik sørger for, at soldaterne får sat ord på deres oplevelse umiddelbart efter hændelsen. Psykologer gennemfører det, der kaldes en psykologisk debriefing. Debriefing er en teknik, der ligner defusing en del, men det er en teknik, som kræver en uddannet psykolog, idet der her gås mere dybdegående til værks. Samtidig benyttes denne gruppesamtale som en screening i forbindelse med opfølgende individuelle psykologsamtaler.

Kan en tidligere udsendt få psykologhjælp?
Forsvaret tilbyder psykologbistand til alle ansatte og tidligere ansatte veteraner, som under en international mission har været udsat for traumatiserende hændelser eller har problemer med at tilpasse sig igen efter en udsendelse. Der er ingen ”forældelsesfrist” for henvendelser på baggrund af oplevelser under en udsendelse. Tilbuddet gælder også veteranernes pårørende.

Hvordan kommer man i kontakt med Forsvarets psykologer?
Forsvarets psykologer kan kontaktes via telefon 72 16 34 00. Derudover kan der søges råd og vejledning ved Forsvarets psykologer direkte via Veterancenterets hjemmeside www.forsvaret.dk/veteran. Veteraner kan efter en samtale med en af Forsvarets psykologer blive henvist til en netværkspsykolog i lokalområdet, hvor veteranen bor.

Kan soldater og veteraner få rådgivning af Forsvarets socialrådgivere?
Der kan både før, under og efter udsendelsen søges støtte, rådgivning og vejledning hos Forsvarets socialrådgivere, der er placeret på lokale tjenestesteder.

Kan hjemsendte soldater eller deres pårørende få vejledning hos en socialrådgiver?
Ja, der kan søges støtte, rådgivning og vejledning hos Forsvarets socialrådgivere via Veterancentret (72 16 34 00). I centrets åbningstid (mandag-tirsdag kl. 8-16 og onsdag-fredag kl. 8-15) vil receptionen stille videre til en person med relevante kompetencer. Udenfor åbningstid samt i weekender og helligdage vil døgntelefonen (72 16 34 00) varetages af socialrådgivere som vil yde rådgivning. Socialrådgiveren kan afdække, hvilke former for støtte der er behov for. Hvis der er behov for anden støtte, end den, en socialrådgiver kan give, vil socialrådgiveren formidle kontakt til rette instans i Forsvaret inden kl. 9 på førstkommende arbejdsdag. Ved akut behov for støtte vil socialrådgiveren henvise til den øvrige offentlige sektors akutberedskab (vagtlægeordning, skadestuer, politi m.v.).

Er der en hjemmeside, hvor man kan få overblik over tilbud?
På Veterancentrets hjemmeside www.forsvaret.dk/veteran kan man få et samlet overblik over relevante tilbud på området.

Hvordan informeres pårørende?
I forbindelse med udsendelse af enheder, afholder tjenestestedet en række orienteringer om den forestående mission og de forhold, man som pårørende skal være opmærksom på. Disse orienteringer omfatter som minimum:
  • ”Pårørendearrangement før udsendelse”, som afholdes ca. to måneder, før enheden udsendes. Her møder de pårørende tjenestestedets kontaktofficer, som giver en orientering om kontaktofficerens rolle. Ved dette arrangement orienteres de pårørende endvidere om mulige psykiske reaktioner, støttemuligheder, familienetværk og kontaktmuligheder. De møder ”Familienetværket”, som er en frivillig organisation, der drives af et netværk af pårørende – under arrangementet søges det at danne et netværk blandt de pårørende til soldaterne i den enhed, der står for at skulle udsendes. Forsvarets psykologer har udarbejdet pjecerne ”Når du sendes ud” og ”Mens I er væk fra hinanden”, som uddeles under arrangementet, ligesom børnefamilier også får børnebogen ”Min far er soldat”. En del andre skriftlige materialer vil være til rådighed, herunder et særligt informationsmateriale om børn og unge til udsendte, møntet på børn, unge og deres omgangskreds. Det drejer sig om hæfterne ”Ungt bagland”, ”Børnene i baglandet” og ”Professionel i baglandet”, der også er udviklet af Forsvarets psykologer. Endvidere har Forsvaret udgivet scrap- og opgavebogen ”Missionen går til…”, hvor familien gennem arbejdet med bogen kan få ideer til, hvordan de kan hjælpe og støtte hinanden i forhold til udsendelsen.
  • ”Midtvejsarrangement for pårørende”, som afholdes midtvejs i udsendelsesforløbet. Under dette arrangement vil der normalt være deltagelse af en repræsentant for den udsendte enhed. Ved udsendelser af kortere varighed end seks måneder, afholdes dette arrangement normalt ikke.
  • ”Pårørendearrangement i forbindelse med hjemkomst”, som afholdes umiddelbart før eller i forbindelse med, at enheden kommer hjem.
 
Soldater, der udsendes som enkeltpersoner (fx i regi af FN), følger et særligt hjemkomstprogram på lige fod med soldater, der udsendes med enheder. Samme forhold gør sig gældende for personel, der ikke udsendes samtidig med den øvrige styrke.

Kan pårørende se de udsendtes parader?
Inden enheden rejser ud, planlægges en såkaldt udsendelsesparade, som pårørende typisk vil have mulighed for at overvære. Tilsvarende vil der være mulighed for at overvære hjemkomstparade i den garnisonsby, som regimentet tilhører.

Hvor modtages de sårede soldater?
Rigshospitalet er det primære modtagesygehus, da Forsvaret har ønsket at oparbejde en høj rutine og ekspertise ved modtagelse og behandling af syge og sårede. Ved behandling i det offentlige sygehusvæsen vil kontaktofficeren og den fra Forsvaret tilknyttede kontaktlæge være til stede og samtidigt sørge for, at nærmeste pårørende er til stede, når soldaten ankommer fra missionsområdet (hvis ønsket). Kontaktofficeren vil herefter støtte soldaten og de nærmeste pårørende efter behov og inddrage relevante samarbejdspartnere fra Forsvaret (fx kontaktlæge, socialrådgiver, psykolog, job- og uddannelsesrådgiver og rehabiliteringsenheden).

Hvad laver Rehabiliteringsafdelingen ved Veterancenteret?
Hvis en soldat i forbindelse med udsendelse i en international operation såres eller kommer alvorligt til skade med alvorlige, varige mén til følge, kan Rehabiliteringsafdelingen støtte den tilskadekomne. Enheden har til formål at sikre den varigt skadede medarbejder de bedst mulige vilkår for at kunne leve et fuldgyldigt liv, på trods af sin funktionsnedsættelse, herunder omstille tilskadekomne soldater fra hidtidig jobfunktion til ny jobfunktion.

Hvad gør Forsvaret for at få de sårede veteraner i job?
Forsvaret tilbyder bl.a. omskoling og efteruddannelse, så den sårede veteran kan få en god og meningsfuld tilværelse i eller uden for Forsvaret efterfølgende. Hvis den ansatte veteran får fysiske eller psykiske skader og rammes af varig nedsat arbejdsevne, vil Forsvaret gøre en indsats for at placere den enkelte i en relevant stilling, som den ansatte kan varetage – hvad enten det er i eller uden for Forsvaret.

Hvis en soldat bliver såret eller omkommer, hvem støtter så de pårørende?
Kontaktofficeren yder den ansatte og de nærmeste pårørende størst mulig hjælp ved tilskadekomst i tjenesten. Kontaktofficeren koordinerer indledningsvis Forsvarets støtte til tilskadekomne og sårede soldater samt deres pårørende, ligesom kontaktofficeren vil blive tilknyttet de nærmeste pårørende, hvis en soldat omkommer under international tjeneste.

Hvilke ydelser får en såret soldat?
Det afhænger helt af skadens omfang. Økonomisk er Forsvarets personel omfattet af Lov om arbejdsskadesikring, der dækker arbejdsskader. Efter denne lov kan der ske betaling af behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén (100 % = 803.500 kr.), tab af erhvervsevne, overgangsbeløb ved dødsfald og tab af forsørger. Herudover er personel i internationale operationer bl.a. omfattet af Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning samt fritidsulykkesforsikring. Erstatnings- og godtgørelsesbeløbene blev fordoblet pr. 1. maj 2007, således at de i dag udgør 3.903.500 kr. ved en méngrad på 100 %, 2.602.500 kr. ved tab af forsørger og 1.299.500 kr. ved tab af ikke-forsørger (erstatning til boet). Erstatningssatserne for dødsfald og tilskadekomst under eller som følge af den udsendtes tjeneste omfatter også fritiden i forbindelse med opholdet, også når dødsfald skyldes en naturlig død.

Hvilke ydelser får soldater, der vender hjem før tid?
Udsendte, der bliver repatrieret før planlagt hjemrotation som følge af sygdom eller tilskadekomst forårsaget af tjenesten, kan efter en individuel afgørelse bibeholde flere af de ydelser, der gives i forbindelse med udsendelse i en international operation, frem til den planlagte dato for hjemrotation. Det skal understreges, at der i hver enkelt sag om repatriering foretages en individuel og konkret vurdering af forholdene.

Hvor i forsvaret koordineres indsatsen?
Forsvarsministeriet har nedsat en gruppe (”veterangruppen”), der skal sørge for, at støtten til nuværende og tidligere udsendte soldater og deres pårørende koordineres bedst muligt.

Hvor mange soldater er faldet og såret i forbindelse med udsendelse?
Når danske soldater udsendes risikerer de at betale den ultimative pris. Danmark har ved sit internationale engagement lidt tab.

Oversigt over antal faldne, døde, sårede og tilskadekomne under internationale operationer siden 1992 (på forpers.dk)

Oversigt over omkomne udsendt under forsvaret 1948-1992 (på forpers.dk)

Navne på Monument for Danmarks Internationale Indsats (på forpers.dk). Listen indeholder navnene på dem der er omkommet, mens de har været udsendt i missioner af det officielle Danmark

Hvilke tiltag er der for veteraner i den offentlige sektor i øvrigt:

Skattefrihed for soldaterlegater
Legater tildelt til støtte for danske soldater og civilt ansatte i internationale operationer fritages for skat. Dette gælder også legater, der ydes til støtte til pårørende, når den udsendte er omkommet eller er blevet fysisk eller psykisk skadet og derfor har brug for særlig støtte.

Forhøjet fribeløb for SU
Hvis man som studerende har indgået en rådighedskontrakt med Forsvaret, forhøjer Statens Uddannelsesstøtte således automatisk fribeløbet, med det, man tjener, såfremt man udsendes i international mission.

 

Adgangskvotienter ved studiestart – forlænget tidsfrist
Ansøgere til videregående uddannelser får normalt justeret deres eksamensgennemsnit (multiplicere med 1,08), såfremt den adgangsgivende uddannelse er afsluttet op til to år før ansøgningsåret. Der gives dog fristforlængelse med op til yderligere fire år for ansøgere, der har været udsendt i international tjeneste.

 

Adgang til fravær
Uddannelsessøgende, der har kontrakt med Forsvaret med henblik på udsendelse til international tjeneste har ret til fravær i forbindelse med indkaldelse efter kontrakten. Hvis det samlede fravær i forbindelse med indkaldelse i henhold til kontrakten er under en måned af et undervisningsår, har soldaten krav på dispensation fra eventuelle mødepligtsbestemmelser. Er fraværet af længere varighed, har soldaten krav på orlov fra uddannelsen eller undervisningen. Er soldaten optaget på en uddannelse eller tilmeldt en undervisning, der endnu ikke er påbegyndt, kan uddannelsesinstitutionen i stedet for orlov give garanti for optagelse på et senere tidspunkt.

Ret til orlov - lønmodtager
Lønmodtagere med kontrakt med Forsvaret har ret til orlov i forbindelse med forsvarets udsendelse til udlandet.
Sidst opdateret 11-04-2016 - kl. 13:19

Interne links

Eksterne links