Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Udspils til forsvarsforlig grafik

 
Forsvarsforlig 2018-2023

Regeringen vil styrke Forsvaret som svar på det alvorlige trusselsbillede, Danmark står overfor. Derfor lægger regeringen op til, at Forsvaret styrkes med 4,8 mia. kroner i 2023 for at forstærke værnet om danskernes sikkerhed, tryghed og frihed.

Læs vores pressemeddelelse "Styrket forsvar som et stærkt værn om Danmark", 11-10-2017. News in English

Et stærkt værn om Danmark

Danmark står over for et mere alvorligt trusselsbillede end i nogen anden periode efter Murens fald. Den frihed og tryghed, som vi sætter så højt, kan vi ikke tage for givet.

Mod øst står NATO overfor et udfordrende og selvhævdende Rusland. Ustabilitet i Mellemøsten og Nordafrika nærer militant islamisme og skaber grundlaget for terrortruslen og irregulære migrationsstrømme. Truslerne fra cyberspace har alvorlige sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Påvirkningskampagner udfordrer vores demokratiske principper og spilleregler. I Arktis er der forøget aktivitet og militær tilstedeværelse. Det er vi nødt til at tage bestik af. 

Derfor ønsker regeringen at forøge forsvarsbudgettet substantielt over de næste seks år. Det substantielle løft indfases gradvist og ender med, at Forsvarets årlige bevilling i 2023 er styrket med 4,8 mia. kr. Det er en stigning på mere end 20 % i forhold til i dag.

Læs hele regeringens udspil i pjecen i højre side.
 

Budgetanalyser

Budgetanalyser af Forsvaret 2017

I perioden februar til august 2017 er der blevet gennemført en række budgetanalyser i Forsvaret. Det har været ambitionen at finde godt 1 mia. kr. årligt på Forsvarsministeriets område gennem effektiviseringer. Pengene skal dels finansiere beslutninger, der er truffet i forligsperioden fra 2013-2017 som fx aftaler om arbejdsskadeerstatning til veteraner med PTSD, køb af nye kampfly og styrkelsen af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror. Dels skal pengene sikre, at det substantielle løft i det kommende forlig kan bruges til nye initiativer, der bidrager til et stærkt og effektivt forsvar med endnu større fokus på de operative kapaciteter.

Analyserne er gennemført af Forsvarsministeriet, Finansministeriet og styrelserne i Forsvarsministeriets koncern i tæt samarbejde med konsulenthusene Boston Consulting Group og Struensee. I forhold til tidligere gennemførte analyser har Forsvarsministeriets styrelser spillet en væsentligt mere aktiv og central rolle i analysearbejdet. Budgetanalyserne har behandlet en lang række områder og konkrete forslag til effektiviseringer i Forsvaret. Undervejs i processen er mange områder og effektiviseringsforslag blevet sorteret fra. Det gælder eksempelvis forslag, som begrænsede den operative kapacitet eller som ikke kunne underbygges tilstrækkeligt analytisk.

Arbejdet med budgetanalyserne har resulteret i et bruttokatalog med 45 forslag til effektivisering. Heraf har regeringen valgt at tage 39 konkrete tiltag fra budgetanalyserne med i sit udspil til et nyt forsvarsforlig 2018-2023. De af regeringen 39 valgte tiltag giver sammen med analysen af Forsvarets Efterretningstjeneste og forslag til øvrige interne effektiviseringer godt 1 mia. kr. årligt fuldt indfaset fra 2023. De seks forslag til tiltag, som regeringen har fravalgt, er: 
 
  • Den nye organisering af skoleområdet med geografi 
  • Reduktion af fartøj i THETIS-klassen
  • Reduktion af fartøj i DIANA-klassen 
  • Øget nyttiggørelse af værnepligtige 
  • Reduktion af SAR positioner 
  • Effektivisering af farvandsovervågningen

 
Herudover har regeringen fravalgt delforslag om nedlæggelse af et musikkorps, som oprindeligt var indeholdt i forslaget om den nye organisering af Hæren.

Grunden til fravalgene er, at regeringen finder, at konsekvenserne ved at gennemføre de pågældende forslag ikke står mål med de forventede økonomiske gevinster og resultater.

Samtidig er det klart, at når man effektiviserer for godt 1 mia. kr., så er gennemførelsen af de valgte forslag ikke alene udtryk for rene forbedringer, men det er samlet set vurderingen, at der er tale om forsvarlige og fornuftige tiltag.

Se regeringens valgte effektiviseringstiltag
Se det fulde bruttokatalog over effektiviseringstiltag
Se hele konsulentrapporten Budgetanalyse af Forsvaret (med enkelte ekstraheringer)
Materielsamling del 1 - budgetanalyser det operative område
Materielsamling del 2 - det understøttende materiel- og it område

Udspilspjece til download

 

Download regeringens udspil til forsvarsforlig "Et stærkt værn om Danmark".
 

Video med Forsvarsministeren

 

Hvorfor vil regeringen styrke Forsvaret?

 

Sådan vil regeringen styrke Forsvaret

Et stærkt værn om Danmark Sådan vil regeringen styrke Forsvaret
Klik på grafik for at åbne.

Læs mere om forlig og økonomi

I Danmark styres Forsvarets udvikling bl.a. af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig. I de seneste år har der været tradition for flerårige forlig. Forsvarsforligene anviser mål og rammer for udviklingen af Forsvaret i den periode, aftalen dækker.