De danske soldater i Afghanistan på skydebanen i et større øvelsesterræn uden for hovedstaden Kabul.

Danske soldater i Afghanistan på skydebanen i et større øvelsesterræn uden for hovedstaden Kabul. Foto: Forsvaret.

Afghanistan har i fire årtier befundet sig i en tilstand af væbnet konflikt, og i de seneste år har den afghanske regering oplevet en svækket kontrol over sit territorium. Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan har siden 2001 været at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som varetager egen sikkerhed, fortsætter en demokratisk udvikling og fremmer respekten for menneskerettigheder.

Resolute Support Mission (RSM)

Fra starten af 2015 overtog de afghanske nationale sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for sikkerheden i Afghanistan. Dette ansvarsskifte markerede begyndelsen på et mere jævnbyrdigt samarbejde mellem Afghanistan og det internationale samfund. Den tidligere ISAF-mission (International Security Assistance Force) blev, på invitation fra den afghanske regering, erstattet af den NATO-ledede Resolute Support Mission (RSM). Selvom der sikkerhedspolitisk er blevet gjort væsentlige fremskridt i opbygningen af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker er der fortsat behov for yderligere kapacitetsopbygning af sikkerhedsstyrkerne. I rammen af RSM er Danmark med til at sikre, at afghanerne får den rigtige træning og de kompetencer, der skal gøre sikkerhedsstyrkerne i stand til at varetage landets sikkerhed, også i fremtiden. RSM består i dag af mere end 16.000 soldater og har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage egen sikkerhed. RSM er ikke en kampmission, men fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder til de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. RSM er i Afghanistan på mandat fra FN’s sikkerhedsråd og pt. deltager 38 lande i missionen.

Det danske styrkebidrag

Danmarks militære bidrag i Afghanistan opererer inden for rammerne af folketingsbeslutning B25 af 18. december 2014 om et dansk militært bidrag til RSM. Det danske bidrag er samlet i Kabul og består af ca. 140 personer. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

De danske styrkebidrag er fordelt således:

 • Stabsbidrag til RSM-hovedkvarteret i Kabul.
 • Rådgivnings- og tolkebidrag til den afghanske officersskole i Kabul.
 • Sikringsbidrag til RSM sikkerhedsstruktur i Kabul.
 • Militærpolitibidrag til Kabul Lufthavn, inkl. narkohund.
 • Det Danske Element med stab og nationalt støtteelement til logistisk og administrativ støtte for øvrige bidrag.
 • Rådgivningsbidrag til det afghanske flyvevåben.
 • Sprængstofshundebidrag.

 

Den danske militære og civile indsats i Afghanistan

I perioden 2018-2020 vil Danmark fokusere sit engagement og samarbejde med Afghanistan og internationale partnere i en tredelt tilgang gennem politisk dialog, sikkerhed og økonomisk støtte:
 

 1. Fremme tiltag såsom god regeringsførelse, ansvarlighed, anti-korruption, menneskerettigheder og lige muligheder for kvinder og mænd i Afghanistan
 2. Bidrage til øget sikkerhed og stabilitet i Afghanistan gennem en styrkelse af de afghanske sikkerhedsstyrker
 3. Adressere humanitære og udviklingsmæssige udfordringer gennem en styrkelse af den private sektor, jobskabelse og uddannelse samt integration af flygtninge og internt fordrevne i lokalsamfundene.

Samlet har Danmark givet tilsagn om økonomisk støtte fra 2017-2020 med et gennemsnitligt niveau på 425 mio. DKK årligt. Heraf vil ca. 45 % af støtten allokeres til udviklingsbistand (landeprogram), ca. 30 % til humanitært bistand gennem danske NGOer samt ca. 25 % til Freds- og Stabiliseringsprogram for Afghanistan. Sidstnævnte udgør ca. 104 mio. DKK årligt til opbygning af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. I 2018 besluttede regeringen, at Danmark vil fortsætte dette bidrag med ca. 100 mio. DKK årligt til og med 2024. Støtten består af et bidrag på kr. 20 mio. til ANA Trustfonden og kr. 80 mio. til Law and Order Trust Fund. Støtten tildeles bl.a. på baggrund af afghanske prioriteter.

Rapporter

Afghanistanstrategien er en samlet strategi for den danske indsats i Afghanistan i perioden 2015-17. Strategien beskriver både udfordringerne og Danmarks indsats. Forholdet mellem det internationale samfund og Afghanistan bevæger sig efter 2014 ind i en ny fase. Fra årsskiftet 2014-15 ligger det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske, økonomiske og sociale udvikling hos afghanerne selv.

Læs Afghanistanstrategien 2015-2017

Planen dækker Danmarks samlede indsats – både den politiske, militære, politimæssige og udviklingsmæssige indsats – indtil udgangen af 2014, hvorefter der ikke længere vil være danske kampenheder i Afghanistan. Planen lægger afgørende vægt på afghansk ejerskab, så ansvaret på alle områder både formelt og reelt overdrages til afghanerne. Samtidig bliver det med Afghanistanplanen 2013-2014 fastslået, at Danmark også efter 2014 fortsat vil være til stede og bl.a. yde en omfattende udviklingsbistand til landet.

Læs Afghanistanplanen 2013-2014

Afrapporteringen viser, at Danmark fortsat leverer et solidt bidrag til Afghanistans stabilisering. Trods store udfordringer har den danske indsats i 2011 bidraget til at skabe resultater og fremskridt på en række områder, og implementeringen af Helmand-planen forløber planmæssigt i forhold til størstedelen af de opstillede benchmarks.

Læs afrapportering 2011

Læs også benchmarkskemaet for afrapporteringen

Helmand-planen 2011-2012 beskriver målene for den danske indsats i Helmand-provinsen i Afghanistan til og med 2012. Den gradvise omlægning af den danske indsats i Afghanistan, der blev indledt i 2010, fortsætter. De danske soldater vil i de kommende år gradvist træde i baggrunden og i stigende grad lade de afghanske sikkerhedsstyrker gå forrest.

Helmand-planen 2011-2012 samt afrapportering

Regeringen offentliggjorde i juni 2008 en ny strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan. Strategien blev udarbejdet af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet i tæt samarbejde med de partier i Folketinget, der står bag den danske indsats i Afghanistan. Strategien fastlægger de overordnede mål for den samlede danske indsats og bygger på en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig tilgang.

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012

Helmand-planen 2010 beskriver målene for den danske indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan i 2010. I 2010 går Danmark og de afghanske sikkerhedsstyrker for alvor ind i et direkte samarbejde, der på sigt vil sætte de afghanske sikkerhedsstyrker i stand til at overtage sikkerhedsansvaret. Danmark vil i 2010 også foretage en markant omlægning af indsatsen til kapacitetsopbygning og etablering af "partnerskab" med afghanske sikkerhedsstyrker.

Læs Helmandplanen 2010

Publikation om det danske engagement i Afghanistan. Publikation ”Afghanistan – hvorfor, hvordan og hvor længe?” giver svar på nogle af de mest almindeligt stillede spørgsmål om strategien i Afghanistan, hvad Danmark konkret bidrager med og hvad resultaterne er.

Læs publikationen Danmark i Afghanistan

Indsatsen i Helmand er en central del af det danske engagement i Afghanistan. Afrapporteringen på den danske indsats i Helmand 2008, er en årlig redegørelse for de mål, som den danske civile og militære indsats søger at opnå i Helmand-provinsen.

Læs Den danske indsats i Helmand 2008 - afrapportering

Helmand-planen 2009 viderefører arbejdet fra 2008. Helmand-planen 2009 beskriver de mål, som den danske civile og militære indsats søger at opnå i 2009. Indsatsområderne fra 2008 – sikkerhed, stabilisering, uddannelse, mindsket radikalisering med videre er fortsat centrale. Den etårige tidshorisont for Helmand-planen skal sikre muligheden for hyppige justeringer i en ustabil region.

Læs Helmandplanen 2009

Den første årlige afrapportering for 2008 på regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan. Strategien fastlægger de overordnede mål for den samlede danske indsats og bygger på en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig tilgang.

Læs Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012 - afrapportering

På baggrund af strategien ”Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012” vedtog Folketinget den 9. december 2008 at styrke det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan. Denne folketingsbeslutning udgør nu det formelle politiske grundlag for det danske militære indsats i Afghanistan.

Læs B24 på Folketingets hjemmeside

Det internationale samfund yder en stor indsats for at forbedre sikkerheden og skabe en stabil udvikling i Afghanistan. NATO's årlige rapport for 2009 giver et indblik i de mange forskelligartede tiltag, der skal sikre et stabilt og fredeligt Afghanistan.

NATO-rapport om indsatsen i Afghanistan 2009

 • Områder

  Afghanistan
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2001
 • Aktuel

  Ja