Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Forsvarsministeriets Program- og Investeringsafdeling 

Program- og Investeringsafdelingen består af fire kontorer. Afdelingen varetager udviklingen af koncernen og virksomhedsudvikling, idet respektive styrelser bidrager med faglig rådgivning.

Materiel og Kapacitet
Kontoret er overordnet ansvarlig for strategisk planlægning, styring og tilsyn i forhold til koncernens materielanskaffelser og drift. I den forbindelse varetager kontoret sekretariatsfunktionen for Forsvarsministeriets Investeringskomite, ligesom kontoret varetager departementets deltagelse i og styring af større materielprogrammer og projekter. Kontoret er overordnet ressortkontor for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og behandler sager relateret til materieldirektørfunktionen samt internationalt materielsamarbejde. Kontoret repræsenterer Forsvarsministeriet i Statens Våbenkontrol og Forsvarets Materielnævn. Kontoret er ansvarlig for forsvarsindustrielle forhold, herunder varetagelse af relationer til forsvarsindustrien og industrisamarbejde. Endelig er kontoret ansvarlig for koncernens interne og eksterne koordination i forhold til militærteknologisk forskning og udvikling, herunder i relation til EU’s forsvarsfond.

Infrastruktur, Miljø og Energi
Kontoret er ansvarlig for kapacitetsplanlægning og tilsyn vedrørende ejendomme, skydebaner, øvelsesområder og NATO Infrastrukturprojekter i Danmark, herunder implementering af strategiske projekter på Ejendoms- og Infrastrukturområdet. Kontoret er desuden ressortkontor for klima-, energi-, miljø- og naturområdet i koncernen, miljøoprydning i Grønland og internationalt samarbejde på klima-, energi, -natur- og miljøområdet. Kontoret er ressortkontor for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Christiansø.

Beredskab og Hjemmeværn
Kontoret er ansvarlig for den strategiske styring og kapacitetsudvikling i redningsberedskabet (Beredskabsstyrelsen) og Hjemmeværnet samt Forsvarets kapaciteter inden for bl.a. havmiljø, Search and Rescue (SAR) og søopmåling i Danmark og Arktis. Kontoret er herudover ansvarlig for implementering af politiske aftaler om Arktis og har det generelle koordinerende ansvar for Arktis med undtagelse af områder af sikkerheds- eller forsvarspolitisk karakter samt Thule. Endelig er kontoret ansvarlig for EU's civilbeskyttelse, det nordiske beredskabssamarbejde samt civilt beredskab i NATO-sammenhæng. Inden for sagsområderne har kontoret overordnet til opgave at udarbejde og implementere politiske aftaler og fører fagligt tilsyn med myndighederne. Kontoret udarbejder strategiske faglige analyser, der bidrager til bedre kapacitetsudnyttelse og styring af de samlede ressourcer i Forsvarsministeriets koncern. Kontoret bidrager endvidere til budgetanalyser og varetager generelle styringsmæssige relationer til den løbende opdatering af de pågældende myndigheders forvaltningsgrundlag, herunder såvel nationale som internationale juridiske forhold. Kontoret er endelig repræsenteret i en række nationale og internationale fora inden for fagområderne.

Strategisk IT

Kontoret er ansvarlig for strategi, mål og rammer for IT-virksomheden i koncernen, herunder fastlæggelse af mål og rammer for IT-strategi, IT-governance og IT-sourcingstrategi. Kontoret er endvidere ansvarlig for strategisk styring af kapacitetsplan IT, herunder koordination af departementets behandling af kapacitetsplan IT og andre bidrag på IT-området til behandling i Forsvarsministeriets Investeringskomité, ligesom kontoret moniterer gennemførelsen af projekter i IT-udviklingsporteføljen samt drift og vedligeholdelse af IT-services. Endelig er kontoret ansvarlig for tillsyn med IT-virksomheden, IT-anvendelsen og informationssikkerheden i koncernen, herunder koordination med tilsynsmyndighederne, først og fremmest Center for Cybersikkerhed og Rigsrevisionen.
Sidst opdateret 13-12-2018 - kl. 14:21

Interne links

Eksterne links