Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Illustration


Om Cybersikkerhed

Truslen fra hackere og it-kriminelle imod borgere, virksomheder og myndigheder er rykket meget tæt på,
og de digitale angreb bliver flere og stadig mere avancerede. 

Danmark opruster i kampen mod digitale trusler

Danmark er helt i front i den digitale udvikling. Men den øgede digitalisering gør os også sårbare for digitale trusler og stiller krav til, at vi formår at beskytte os tilstrækkeligt.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vurderer, at der er en meget høj cybertrussel mod Danmark, særligt fra cyberspionage, men også fra cyberkriminalitet. Hertil kommer en potentiel trussel fra fremmede stater, som benytter cyberangreb til at forsøge at påvirke meningsdannelsen i andre lande. Cybertruslen er en særdeles aktiv trussel, der har både sikkerhedspolitiske og samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark.
Læs mere om cybertruslen og FE’s risikovurderinger

Center for Cybersikkerhed
Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste har til opgave at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i forhold til samfundsvigtige funktioner: 
 
  • Netsikkerhedstjenesten opdager, analyserer og bidrager til at imødegå avancerede cyberangreb mod myndigheder og virksomheder med samfundsvigtige funktioner som eksempelvis finanssektoren, telenettet, og en række statslige funktioner. 
  • Som Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed vejleder og rådgiver Centeret myndigheder og virksomheder om it-sikkerhed med henblik på at forebygge cybertrusler. 
  • Som myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet, fører Centeret blandt andet tilsyn på teleområdet og rådgiver om teleberedskab.

 
Derudover varetager øvrige myndigheder også opgaver på området. Eksempelvis efterforsker Rigspolitiets Nationalt Cybercrime Center forbrydelser, mens en række øvrige opgaver omkring digitalisering og informationssikkerhed ligger under fx Finansministeriet og Erhvervsministeriet.
Læs mere om Center for Cybersikkerhed

Militær cyberkapacitet
Danmark har siden 2016 bidraget til NATO’s forsvar i cyberspace og forbereder sig nu på også at kunne bidrage til NATO’s med effekter fra den offensive del af kapaciteten. Det betyder at Danmark med cybervåben kan levere en effekt mod et mål i et NATO-operationsområde. I forbindelse med anvendelse af den offensive cyberkapacitet i en international operation vil kapaciteten være underlagt forsvarschefen som enhver anden militær kapacitet. Den danske militære kapacitet til operationer i cyberspace er stadig under opbygning og forventes fuldt operativ i 2019.

Forsvarsforlig styrker Danmarks cyberforsvar
Med forsvarsforliget 2018-2023 har et meget bredt politisk flertal besluttet at styrke Danmarks cyberforsvar markant med en tilførsel af 1,4 mia. kr. over seks år. Det sker blandt andet ved bedre beskyttelse mod avancerede cyberangreb gennem en udbygning af Center for Cybersikkerheds sensornetværk til myndigheder og virksomheder, samt etableringen af et døgnbemandet nationalt cyber-situationscenter, hvor der kan dannes et nationalt situationsbillede, som viser aktuelle og potentielle trusler mod Danmarks vigtigste digitale netværk. Center for Cybersikkerhed, som er national it-sikkerhedsmyndighed, får samtidig styrket sin kapacitet til at rådgive og støtte private virksomheder og offentlige myndigheder.
Læs mere om forsvarsforliget

National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed
Regeringen lancerede i maj 2018 en ny ambitiøs national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der varslede en styrket indsats på området. Strategien består af 25 konkrete initiativer, der skal sikre, at befolkningen, virksomheder og myndigheder skal kende og kunne håndtere digitale risici, så Danmark fortsat kan udnytte digitaliseringen til at understøtte samfundets udvikling.
Læs mere om National strategi for cyber og informationssikkerhed

Internationalt samarbejde
Der foregår et omfattende internationalt samarbejde på cyberområdet. Det sker i regi af bl.a. EU, NATO og OSCE, hvor Danmark deltager i en lang række samarbejder og mødefora til gavn for danske interesser. I 2018 styrkede Forsvarsministeriet bl.a. den danske interessevaretagelse ved at udsende en cyberattaché til EU-repræsentationen i Bruxelles. Det internationale samarbejde foregår dog også bilateralt, hvor ikke mindst efterretningstjenester deler følsomme oplysninger om cybertrusler.
Læs mere om Internationalt samarbejde om cybersikkerhed


This page in English