Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Illustration


Nordisk forsvarssamarbejde - NORDEFCO

De nordiske lande har en lang tradition for et tæt samarbejde – således også på det forsvarsmæssige område. Det nordiske forsvarssamarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

NORDEFCO

De nordiske lande har en lang tradition for at arbejde tæt sammen. Det gælder også på det forsvarsmæssige område. Det nordiske forsvarssamarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og finder primært sted inden for rammerne af NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation).

2019 markerede 10-året for NORDEFCO, der blev oprettet i 2009, hvor det samlede og erstattede en række tidligere samarbejdsfora (NORDAC, NORDCAPS og NORDSUP). Det nordiske forsvarssamarbejde har i disse 10 år udviklet sig markant, herunder er samarbejdet om operationer, uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt på kapacitets- og materielområdet øget væsentligt. Der er opnået gode fremskridt og resultater på en lang række områder, som samlet styrker landenes forsvarsevne og fremmer regional sikkerhed og stabilitet i Norden. Det nordiske forsvarssamarbejde er en væsentlig prioritet for Danmark, og det er et vigtigt supplement, der skaber merværdi i forhold til bredere internationale samarbejder inden for bl.a. FN, NATO og EU.

I 2020 overtager Danmark det roterende formandskab for NORDEFCO fra Sverige.

Væsentlige aftaler og samarbejdsområder

Blandt de væsentligste resultater i NORDEFCO-regi i nyere tid har været aftalen om ”Easy Access som blev underskrevet i 2016, da Danmark senest varetog det årligt roterende formandskab for NORDEFCO. Aftalen har til formål at sikre lettere militær adgang til hinandens sø-, luft- og landterritorier ved bl.a. at forenkle og smidiggøre administrative procedurer. Derigennem skabes mulighed for et endnu tættere og operativt mere effektivt nordisk forsvarssamarbejde i fredstid. Den nordiske aftale om Easy Access har endvidere givet inspiration til andre regionale sikkerhedsfora, som arbejder på at fremme militær mobilitet mellem deltagerlande.

En anden væsentlig aftale fra 2017 sigter på at skabe overblik over aktiviteter i Norden og Østersøregionen gennem et nordisk samarbejde om øget radardatadeling. I lyset af, at den regionale sikkerhedssituation i de senere år er blevet mere uforudsigelig og kompleks, er et forbedret situationsbillede i regionen af stor betydning. Herudover er der etableret sikrede kommunikationskanaler mellem landene, som betyder, at de nordiske lande kan gennemføre klassificerede samtaler og videokonferencer på et lukket kommunikationssystem. Dette er særegent i internationalt samarbejde. Indenfor materielsamarbejdet er man endvidere kommet langt med anskaffelse af en fælles nordisk kampuniform, som forventes klar omkring 2022.

På det operative område samarbejder Danmark med bl.a. Norge om udsendelse af transportfly til FN-missionen MINUSMA i Mali. Flyene indgår i en nordisk initieret rotationsordning, hvor de deltagende lande frem til november 2020 skiftes til at stille et transportfly til rådighed for FN. Sverige har tidligere bidraget til ordningen. Folketinget gav i oktober 2019 mandat til, at et dansk transportfly igen vil blive udsendt til MINUSMA fra medio november 2019 og seks måneder frem.

Vision 2025

I november 2018 underskrev de nordiske forsvarsministre ”Vision 2025”, som sætter ambitionen og de politiske rammer for NORDEFCO-samarbejdet frem mod 2025 gennem nogle overordnede principper og 16 konkrete målsætninger. Visionen hæver ambitionsniveauet for det nordiske forsvarssamarbejde ved at slå fast, at det skal gælde ikke kun i fredstid, men også under en eventuel krisesituation eller konflikt. Der sigtes i visionen på, at NORDEFCO skal udgøre en platform for tæt politisk dialog og informationsdeling samt, om muligt, koordination af fælles nordiske holdninger til en eventuel krisesituation.

I lyset af en voksende trussel fra terror, cyber og hybride udfordringer, vurderes det i Vision 2025, at der er behov for bedre at kunne samarbejde under disse forhold. Der sigtes herudover på at styrke interoperabilitet, afskrækkelse og samarbejde om totalforsvar i den nordiske region.

Ambitionen for udviklingen af det nordiske forsvarssamarbejde strækker sig i visionen udover den nordiske region. Det er således også en målsætning at styrke det nordisk-transatlantiske partnerskab, og yderligere udvikle samarbejdet og dialogen med de baltiske lande. Dette gælder blandt andet på kapacitetsopbygning, hvor de nordiske lande sammen med Estland, Letland og Litauen har udviklet et kapacitetsopbygningsprogram med særligt fokus på Georgien, som man vil kunne arbejde videre ud fra.

Dansk formandskab i 2020

Formandskabet for NORDEFCO roterer mellem de fire nordiske lande Danmark, Finland, Norge og Sverige (Island deltager, men varetager ikke formandskabet). I 2020 overtager Danmark formandskabsopgaven fra Sverige. Implementeringen af Vision 2025 vil være en af de helt centrale prioriteter under det danske formandskab for NORDEFCO.

Det danske formandskab vil i 2020 derudover have fokus på følgende prioriteter:
 
  • Styrke nordisk-transatlantiske relationer samt samarbejdet og dialogen med Estland, Letland og Litauen. 
  • Udvikle viden og udforske muligheder for samarbejde om cybersikkerhed med det formål at forbedre robustheden over for en stadigt voksende cybertrussel. 
  • Dele information og drøfte tilgange til at promovere et grønnere Forsvar. Et særligt fokusområde vil være at undersøge muligheden for at mindske CO2-udledning i forbindelse med internationale operationer. 
  • Fortsat styrke NORDEFCO som et forum for politisk og militær dialog om sikkerhed og forsvar med øget fokus på Arktis.
  • Fortsætte med at udvikle evnen til at agere sammen i fred, krise og konflikt. 
  • Konsolidere den nyetablerede mekanisme for krisekonsultationer. 
  • Sondere muligheden for samarbejde med forsvarsindustrien med afsæt i den Europæiske Forsvarsfond og andre relevante fora og finansieringsinstrumenter. Det nordiske forsvarsindustris seminar 2020 vil skabe grundlag for dialog om bl.a. disse spørgsmål.
 
Med formandskabsopgaven følger også ansvaret for afholdelsen af de halvårlige møder på ministerniveau, et årligt møde på departementschefsniveau samt en række andre regulære møder i både den politiske og militære søjle af NORDEFCO, jævnfør organisationsdiagrammet nedenfor.

Ministermødet i efteråret 2020 vil foruden de nordiske forsvarsministre også samle forsvarsministrene fra de baltiske lande i et særskilt nordisk-baltisk ministermøde samt forsvarsministrene fra Storbritannien, Nederlandene, Tyskland og Polen i ’Northern Group’-regi. Northern Group er et nordeuropæisk forsvars- og sikkerhedspolitisk forum, som Danmark varetager formandskabet for i 2. halvår af 2020. Afholdelse af møderne i forlængelse af hinanden giver gode muligheder for synergi mellem de forskellige fora foruden at give udvidede perspektiver på regionale sikkerhedspolitiske udviklinger og udfordringer.

HAGA: Nordisk beredskabssamarbejde

Danmark overtager i 2020 også formandskabet for Haga-samarbejdet. Det nordiske Haga-samarbejde startede i 2009, da de daværende ministre med ansvar for redningsberedskab mødtes på Haga Slott i Sverige. Formålet med Haga-samarbejdet er at fremme det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed og beredskab. Målet er at reducere landenes sårbarheder, forstærke den fælles responsevne, øge effektiviteten samt opnå større fælles gennemslagskraft i Europa og i internationale fora.

Forsvarsminister Trine Bramsen deltog den 15. oktober 2019 i et ministermøde i Oslo, hvor ministeren sammen med sine nordiske kollegaer blev enige om en aftale for at styrke det nordiske samarbejde på beredskabsområdet. Den vedtagne ’Oslo-konklusion’ angiver en række samarbejdsområder, der skal arbejdes videre med i perioden 2019 – 2021. De nordiske lande er her blevet enige om i fællesskab nærmere at undersøge mulighederne for et udvidet samarbejde inden for skov- og naturbrande, CBRN-beredskab (dvs. uheld med farlige stoffer) samt fælles nordisk radiokommunikation.

This page in English