Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Indsatsen i Afghanistan

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  EH 101 Merlin helikopter i luften. Foto: Forsvaret
  EH 101 Merlin helikopter i luften i Afghanistan. Foto: Forsvaret.

  Indsatsen i Afghanistan 

  Fra starten af 2015 overtog de afghanske nationale sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for sikkerheden i Afghanistan. Dette ansvarsskifte markerede begyndelsen på et mere jævnbyrdigt samarbejde mellem Afghanistan og det internationale samfund. Landet står dog fortsat over for store udfordringer. Den tidligere ISAF-mission (International Security Assistance Force) er derfor, på invitation fra den afghanske regering, blevet afløst af den NATO-ledede Resolute Support Mission (RSM). RSM består af mere end 17.000 soldater og har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage egen sikkerhed. RSM er ikke en kampmission, men fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder til de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. RSM er ligeledes i Afghanistan på mandat fra FN’s sikkerhedsråd. 39 lande deltager i missionen.

  Det danske engagement i Afghanistan startede i 2001 med danske soldater deployeret siden 2002.


  De danske styrker

  Danmarks militære bidrag i Afghanistan opererer inden for rammerne af folketingsbeslutning B25 af 18. december 2014 om et dansk militært bidrag til RSM. Målsætningen for Danmarks militære indsats er at bidrage med efterspurgte trænings-, rådgivnings- og støttekapaciteter i missionen. I løbet af 2014 blev der foretaget en tilpasning af det danske styrkebidrag, hvilket har skabt forudsætningerne for at imødekomme de nye målsætninger under RSM. Trænings- og rådgivningsindsatsen er samlet i Kabul og det danske militære bidrag består af ca. 145 personer.

  De danske styrkebidrag bidrager således:

  • Trænings- og rådgivningsbidragene er fordelt på rådgivende funktioner ved den afghanske officersskole og det afghanske officersakademi, den afghanske hærs specialskoler og instruktører til opbygning af en afghanske C-130 transportfly-kapacitet.
  • Et støttebidrag til transport og sikring af rådgivere og stabsofficerer i Kabul.
  • Et stabsbidrag til Resolute Support Missions hovedkvarter samt et militærpolitibidrag i Kabul lufthavn.
  • Logistik, administrativ og teknisk understøttelse af bidraget.


  Formål med indsatsen

  Afghanistan har i fire årtier befundet sig i en tilstand af væbnet konflikt, og i de seneste år har den afghanske regering oplevet en svækket kontrol over sit territorium. Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som varetager egen sikkerhed, fortsætter en demokratisk udvikling og fremmer respekten for menneskerettigheder. Formålet med RSM er herunder at sikre robuste sikkerhedsinstitutioner, hvor sikkerhedsstyrkerne er under civil kontrol og varetager sikkerheden i overensstemmelse med afghansk lov og folkeretten.


  Den danske militære og civile indsats i Afghanistan

  Danmark har med landepolitikpapir for Afghanistan 2018-2020 en samlet treårig plan for den danske militære og civile indsats i Afghanistan frem til udgangen af 2020. Det løbende partnerskab med, og støtte til, Afghanistan er baseret på fire instrumenter: Politisk dialog, sikkerhed, udviklingssamarbejde og humanitær bistand.

  I perioden 2018-2020 vil Danmark fokusere sit engagement og samarbejde med Afghanistan og internationale partnere i en tredelt tilgang gennem politisk dialog, sikkerhed og økonomisk støtte:
  1. Fremme tiltag såsom god regeringsførelse, ansvarlighed, anti-korruption, menneskerettigheder og lige muligheder for kvinder og mænd i Afghanistan 
  2. Bidrage til øget sikkerhed og stabilitet i Afghanistan gennem en styrkelse af de afghanske sikkerhedsstyrker 
  3. Adressere humanitære og udviklingsmæssige udfordringer gennem en styrkelse af den private sektor, jobskabelse og uddannelse samt integration af flygtninge og internt fordrevne i lokalsamfundene.
  Sikkerhedspolitisk er der i de seneste år gjort væsentlige fremskridt i opbygningen af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker, således at styrken i dag omfatter ca. 352.000 mand fordelt på politiet og hæren. Men sikkerhedssituationen i Afghanistan udgør forsat en stor bekymring og er en direkte hæmsko for landets udvikling, og der er derfor fortsat behov for yderligere kapacitetsopbygning af sikkerhedsstyrkerne. I rammen af RSM er Danmark med til at sikre, at afghanerne får den rigtige træning og de kompetencer, der skal gøre sikkerhedsstyrkerne i stand til at varetage landets sikkerhed, også i fremtiden. Således udfører de danske soldater eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti opgaver.

  Samlet har Danmark givet tilsagn om økonomisk støtte fra 2017-2020 med et gennemsnitligt niveau på 425 mio. DKK årligt. Heraf vil 45 % af støtten allokeres til udviklingsbistand (landeprogram), 30 % til humanitært bistand gennem danske NGOer samt til 25 % til Freds- og Stabiliseringsprogram for Afghanistan. Sidstnævnte udgør ca. 104 mio. DKK årligt til opbygning af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker.
  Læs mere om Freds- og Stabiliseringsfondens arbejde her

  This article in English
   
  Sidst opdateret 04-05-2020 - kl. 12:18

  Baggrundsmateriale

  Strategien med den danske indsats i Afghanistan er langsigtet. Her kan du læse mere om baggrunden og strategien for indsatsen:

  Afghanistanstrategi 2015-2017   Afghanistanstrategien 2015-2017
  Afghanistanstrategien er en samlet strategi for den danske indsats i Afghanistan i perioden 2015-17. Strategien beskriver både udfordringerne og Danmarks indsats. Forholdet mellem det internationale samfund og Afghanistan bevæger sig efter 2014 ind i en ny fase. Fra årsskiftet 2014-15 ligger det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske, økonomiske og sociale udvikling hos afghanerne selv.
       
  Læs Afghanistanplanen 2013-2014   Afghanistanplanen 2013-2014 - På vej mod fuldt afghansk ansvar.
  Planen dækker Danmarks samlede indsats – både den politiske, militære, politimæssige og udviklingsmæssige indsats – indtil udgangen af 2014, hvorefter der ikke længere vil være danske kampenheder i Afghanistan. Planen lægger afgørende vægt på afghansk ejerskab, så ansvaret på alle områder både formelt og reelt overdrages til afghanerne. Samtidig bliver det med Afghanistanplanen 2013-2014 fastslået, at Danmark også efter 2014 fortsat vil være til stede og bl.a. yde en omfattende udviklingsbistand til landet.
       
  Afrapportering 2011 Afrapportering 2011: Den danske indsats i Afghanistan
  Afrapporteringen viser, at Danmark fortsat leverer et solidt bidrag til Afghanistans stabilisering. Trods store udfordringer har den danske indsats i 2011 bidraget til at skabe resultater og fremskridt på en række områder, og implementeringen af Helmand-planen forløber planmæssigt i forhold til størstedelen af de opstillede benchmarks.
  Læs også benchmarkskemaet for afrapporteringen 
  Den danske indsats i Afghanistan (pdf) Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012
  Regeringen offentliggjorde i juni 2008 en ny strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan. Strategien blev udarbejdet af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet i tæt samarbejde med de partier i Folketinget, der står bag den danske indsats i Afghanistan. Strategien fastlægger de overordnede mål for den samlede danske indsats og bygger på en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig tilgang.
  Læs en kortere udgave af strategien her 
  Helmand-planen 2011-2012 samt afrapportering for indsatsen i 2010 Helmand-planen 2011-2012 samt afrapportering for indsatsen i 2010
  Helmand-planen 2011-2012 beskriver målene for den danske indsats i Helmand-provinsen i Afghanistan til og med 2012. Den gradvise omlægning af den danske indsats i Afghanistan, der blev indledt i 2010, fortsætter. De danske soldater vil i de kommende år gradvist træde i baggrunden og i stigende grad lade de afghanske sikkerhedsstyrker gå forrest.
  Danmark i Afghanistan - hvorfor, hvordan og hvor længe? Danmark i Afghanistan - hvorfor, hvordan og hvor længe?
  Publikation om det danske engagement i Afghanistan Den nye publikation ”Afghanistan – hvorfor, hvordan og hvor længe?” giver svar på nogle af de mest almindeligt stillede spørgsmål om strategien i Afghanistan, hvad Danmark konkret bidrager med og hvad resultaterne er.
  Den danske indsats i Afghanistan - Helmandplanen 2010 Den danske indsats i Afghanistan - Helmandplanen 2010
  Helmand-planen 2010 beskriver målene for den danske indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan i 2010. I 2010 går Danmark og de afghanske sikkerhedsstyrker for alvor ind i et direkte samarbejde, der på sigt vil sætte de afghanske sikkerhedsstyrker i stand til at overtage sikkerhedsansvaret. Danmark vil i 2010 også foretage en markant omlægning af indsatsen til kapacitetsopbygning og etablering af "partnerskab" med afghanske sikkerhedsstyrker.
  Den danske indsats i Helmand 2008 Den danske indsats i Helmand 2008 - afrapportering
  Indsatsen i Helmand er en central del af det danske engagement i Afghanistan. Afrapporteringen på den danske indsats i Helmand 2008, er en årlig redegørelse for de mål, som den danske civile og militære indsats søger at opnå i Helmand-provinsen.
  Den danske indsats i Helmand 2009 - Helmandplanen Den danske indsats i Helmand 2009 - Helmandplanen
  Helmand-planen 2009 viderefører arbejdet fra 2008. Helmand-planen 2009 beskriver de mål, som den danske civile og militære indsats søger at opnå i 2009. Indsatsområderne fra 2008 – sikkerhed, stabilisering, uddannelse, mindsket radikalisering med videre er fortsat centrale. Den etårige tidshorisont for Helmand-planen skal sikre muligheden for hyppige justeringer i en ustabil region.
  Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012 Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012 - afrapportering
  Den første årlige afrapportering for 2008 på regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan. Strategien fastlægger de overordnede mål for den samlede danske indsats og bygger på en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig tilgang.
  Politisk grundlag Politisk grundlag
  På baggrund af strategien ”Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012” vedtog Folketinget den 9. december 2008 at styrke det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke i Afghanistan. Denne folketingsbeslutning udgør nu det formelle politiske grundlag for det danske militære indsats i Afghanistan.
  NATO-rapport 2009 om indsatsen i Afghanistan NATO-rapport om indsatsen i Afghanistan 2009
  Det internationale samfund yder en stor indsats for at forbedre sikkerheden og skabe en stabil udvikling i Afghanistan. NATO's årlige rapport for 2009 giver et indblik i de mange forskelligartede tiltag, der skal sikre et stabilt og fredeligt Afghanistan.

  Se filmen Danmark i Afghanistan ’Danmark i Afghanistan’ fortæller om den militære og civile danske indsats i Afghanistan. Filmen viser nogle af resultaterne, men også nogle af de udfordringer og omkostninger, der ligger i indsatsen i Afghanistan.

  Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet har i samarbejde lavet ’Danmark i Afghanistan’, der er produceret af Forsvarets Mediecenter i efteråret 2010.

  Se filmen på YouTube (ca. 30 min.)

  Relateret

  Eksterne links