Foto fra UNTSO

Militærobservatører på FN-missionen UNTSO. Foto: Astrid Høg.

Som hjørnesten i den globale indsats i særligt Afrika og Mellemøsten er FN’s fredsbevarende arbejde fortsat vigtige redskaber for Danmark og det internationale samfund til at imødegå væbnede konflikter og grænseoverskridende udfordringer. Danmark støtter derfor FN’s generalsekretær Guterres’ reformdagsorden, Action for Peacekeeping, der har til formål at styrke og forbedre det fredsbevarende arbejde. Gennem FN-puljen støtter Forsvarsministeriet projekter og områder, hvor Danmark kan bringe sin ekspertise i spil og dermed bidrage til at gøre det fredsbevarende arbejde mere effektivt.

FN-puljen 2019-21

Siden 2012 har Forsvarsministeriet uddelt den såkaldte FN-pulje til projekter og initiativer, der understøtter FN’s evne til at udføre fredsbevarende arbejde og stabilisering. Puljen finansieres med Forsvarsministeriets midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden og har siden oprettelsen haft et årligt budget på mellem 3 og 5 mio. kr.

Fra 2019 er puljen primært blevet udmøntet gennem treårige projekter for at øge projekternes kvalitet og sikre kontinuitet. Bevillingen planlægges at være på 5 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021 og altså samlet 15 mio. kr. for hele perioden.

Det overordnede formål med FN-puljen er at støtte konkrete og realiserbare initiativer, der bidrager til at styrke FN’s fredsbevarende indsatser. Midlerne tildeles tematiske prioriteter snarere end bestemte geografiske områder og medvirker på denne måde til at forbedre FN’s fredsbevarende arbejde på tværs af organisationen.

Konkret støttes i 2019-2021 følgende fem tematiske områder:

  1. Fremme af kvinders rolle og meningsfulde deltagelse i FN’s arbejde med fred og sikkerhed
  2. Øget/forbedret brug af efterretninger og intelligence, surveillance og reconnaissancekapabiliteter (ISR-kapabiliteter) i FN’s fredsbevarende missioner
  3. Imødegåelse af truslen fra improviserede sprængladninger (IED’er) på doktrinært niveau
  4. Teknologi i FN’s fredsbevarende missioner
  5. Instruktør- og kursusvirke

Hvad angår (1) fremme af kvinders rolle har Danmark i 2019 som et pilotprojekt sponsoreret deltagelse af to kvindelige officerer fra henholdsvis Kenya og Etiopien i et anerkendt missionsforberedende FN-kursus i Finland. Projektet planlægges ligeledes gennemført i 2020, såfremt kurset afholdes (udskudt pga. coronavirus). I 2019 støttede Danmark desuden et FN-e-læringskursus om vigtigheden af WPS-dagsordenen, et kursus som i 2018 blev gennemført af mere end 10.000 studerende. Under (2) øget brug af efterretninger mv. anvendes midlerne til at opbygge de fredsbevarende styrkers egen undervisningskapacitet vedr. brugen af bl.a. efterretninger. Dette gøres bl.a. gennem dansk deltagelse i arbejdsgruppers udvikling af træningsmateriale og håndbøger.

Hvad angår (3) imødegåelse af truslen fra IED’er er midlerne doneret til FN’s minerydningsagentur, UNMAS, der har det overordnede ansvar for udvikling af policy, doktriner og ’best practices’ ift. IED’er i FN-systemet. Dette projekt er et godt eksempel på den samtænkte tilgang, der er et bærende princip for Freds- og Stabiliseringsfondens (FSF) projekter, idet støtten til UNMAS’ arbejde med IED’er på det doktrinære niveau vil komplementere de indsatser, som Danmark allerede støtter gennem Fondens midler til UNMAS’ indsatser i Irak.

Hvad angår (4) teknologi i de fredsbevarende missioner understøtter midlerne FN’s ”Signalakademi” i Uganda, der udvikler og afholder kurser i brug af FN’s interne kommunikationsmidler. Støtten til (5) instruktør- og kursusvirke tildeles FN’s såkaldte Integrated Training Service, der er overordnet ansvarlig for træning af de fredsbevarende styrker. Fokus er på aktiviteter leveret gennem ”træning af trænere”, idet der på denne måde nås et bredere træningspublikum og sikres bedre national forankring.

Som tidligere holdes en del af den årlige bevilling uallokeret for at kunne reagere ved nye behov for finansiering.

FN-puljen gør det muligt med kort varsel og stor fleksibilitet at støtte projekter, der overordnet set bidrager til at forbedre FN’s evne til stabilisering og fredsbevaring.

Sidst opdateret 7. september, 2020 - Kl. 15.07