Foto fra UNTSO

Militærobservatører på FN-missionen UNTSO. Foto: Astrid Høg.

Som hjørnesten i den globale indsats i særligt Afrika og Mellemøsten er FN’s fredsbevarende arbejde fortsat vigtige redskaber for Danmark og det internationale samfund til at imødegå væbnede konflikter og grænseoverskridende udfordringer. Danmark støtter derfor FN’s generalsekretær Guterres’ reformdagsorden, Action for Peacekeeping og Action for Peacekeeping Plus, der har til formål at styrke og forbedre det fredsbevarende arbejde. Gennem FN-puljen støtter Forsvarsministeriet projekter og områder, hvor Danmark kan bringe sin ekspertise i spil og dermed bidrage til at gøre det fredsbevarende arbejde mere effektivt.


FN-puljen 2022-2024

Siden 2012 har Forsvarsministeriet uddelt den såkaldte FN-pulje til projekter og initiativer, der understøtter FN’s evne til at udføre fredsbevarende arbejde og stabilisering. Puljen er et effektivt redskab, der bidrager til at imødekomme FN’s store efterspørgsel for mindre finansielle bidrag givet med kort varsel og stor fleksibilitet til øremærkede projekter. Puljen finansieres med Forsvarsministeriets midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden og har siden oprettelsen haft et årligt budget på mellem tre og fem mio. kr.


Bevillingen for 2022-24 forøges dog betydeligt med et samlet budget på 42 mio. kr. fordelt på et årligt budget på 12 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023 og 2024. I perioden 2022-2024 udmøntes puljen primært gennem treårige projekter for at øge projekternes kvalitet og sikre kontinuitet.


Det overordnede formål med FN-puljen er at støtte konkrete og realiserbare initiativer, der bidrager til at styrke FN’s fredsbevarende indsatser. Midlerne tildeles tematiske prioriteter snarere end bestemte geografiske områder og medvirker på denne måde til at forbedre FN’s fredsbevarende arbejde på tværs af organisationen.

 

Konkret støttes i 2022-2024 følgende fem tematiske områder:

 

  1. Fremme sikkerheden for FN’s fredsbevarende arbejde (inkl. veteraner)
  2. Støtte effektiv performance og ansvarlighed i FN’s fredsbevarende arbejde
  3. Styrke adfærden blandt FN’s udsendte fredsbevarende personel
  4. Styrke beskyttelsen tilvejebragt af FN’s fredsbevarende personel
  5. Fremme af kvinders rolle og meningsfulde deltagelse i FN’s arbejde med fred og sikkerhed

Hvad angår (1) fremme af sikkerheden anvendes midlerne bl.a. til støtte af imødegåelse af truslen fra  improviserede sprængladninger, såkaldte IED’er, gennem FN’s minerydningsagentur, UNMAS, der har det overordnede ansvar for udvikling af policy, doktriner og ’best practices’ ift. IED’er i FN-systemet. Derudover har puljen fokus på øget brug af efterretninger mv. og midlerne anvendes herigennem til at opbygge de fredsbevarende styrkers egen undervisningskapacitet vedr. brugen af bl.a. efterretninger. Dette gøres bl.a. gennem dansk deltagelse i arbejdsgruppers udvikling af træningsmateriale og håndbøger. Derudover støtter FN-puljen under denne tematiske prioritet FN med udviklingen af en tidssvarende og tilstrækkelig veteranpolitik.

 

Under (2) støtte effektiv performance og ansvarlighed har puljen fokus på projekter, der skal sikre de tilstrækkelige operationelle og tekniske færdigheder blandt fredsbevarende personel. Dette omfatter bl.a. støtte til brugen af teknologi i de fredsbevarende missioner gennem samarbejde med FN’s træningsakademi i Uganda, der udvikler og afholder kurser i brug af FN’s interne informations- og kommunikationsmidler. Puljen støtter ligeledes instruktør- og kursusvirke gennem FN’s såkaldte Integrated Training Service, der er overordnet ansvarlig for træning af de fredsbevarende styrker. Fokus er på aktiviteter leveret gennem ”træning af trænere”, idet der på denne måde nås et bredere træningspublikum og sikres bedre national forankring.


Støtten til (3) styrket adfærd blandt FN’s udsendte fredsbevarende personel tildeles projekter, der understøtter FN’s nultolerance politik over for seksuel udnyttelse og misbrug blandt fredsbevarende personel. Dertil tildeles støtte til projekter, der skal nedbringe FN missionernes samlede klimaaftryk gennem nye innovative og teknologiske løsninger, herunder blandt andet gennem brugen af vedvarende energi.


Under (4) styrke beskyttelsen tilvejebragt af FN’s fredsbevarende personel fokuserer FN-puljen på fremme af FN missionernes mandater inden for beskyttelse af børn og civile i konfliktområder, herunder med fokus på at fremme missionernes strategiske kommunikation med lokalbefolkningen for at sikre den rette forankret forståelse af missionernes virke heriblandt.


Hvad angår (5) fremme af kvinders rolle støtter puljen en bred vifte af initiativer, herunder bl.a. Elsie Initiativet, hvis formål er at forbedre kvinders deltagelse, muligheder og vilkår i FN’s fredsbevarende missioner; FN’s Senior Women Talent Pipeline, et karriereprogram for at fremme kvinders deltagelse i FN’s missioner; samt Peace Operations Training Institute i udviklingen af en e-læringsplatform med kurser i bl.a. kvinder, fred og sikkerhed.


Som tidligere holdes en del af den årlige bevilling uallokeret for at kunne reagere ved nye behov for finansiering.

 

Eksempler på tidligere støtte

I 2021 omfattede indsatserne bl.a.:

  • Støtte til fremme af dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed. I 2021 støttede Danmark flere indsatser under denne prioritet: Elsie Initiativet, hvis formål er at forbedre kvinders deltagelse, muligheder og vilkår i FN’s fredsbevarende missioner; FN’s Senior Women Talent Pipeline, et karriereprogram for at fremme kvinders deltagelse i FN’s missioner; Peace Operations Training Institute i udviklingen af en e-læringsplatform med kurser i bl.a. kvinder, fred og sikkerhed; samt FN’s strategiske kommunikationsenhed med en udstilling om kvinders vigtige rolle i politiske fredsprocesser.
  • Støtte til at højne sikkerheden for FN’s fredsbevarende operationer og forbedre brugen af informations- og kommunikationsteknologi (ICT) med finansiering af træningsmateriale, herunder efterspurgt træningsdroner, til FN’s træningsakademi i Uganda samt opstilling af mobile træningsteam i FN’s missionsområder.

Støtte til imødegåelse af truslen fra improviserede sprængladninger (IED’er). I 2021 støttede FN-puljen bl.a. en uafhængig revision af FN’s IED indsats; UNMAS’ indsats mod improviserede miner i Afghanistan samt UNODC’s indsats i Yemen for at styrke den yemenitiske kystvagts evne til at identificere og beslaglægge komponenter til at lave IED’er. I rammen af FN-puljen udsendte Forsvaret i 2021 tilsvarende to instruktørbidrag til FN’s IED træning af lokale myndigheder i Sri Lanka og Seychellerne.

Danmark og FN

FN’s fredsbevarende arbejde er et vigtigt redskab for Danmark og det internationale samfund til at imødegå væbnede konflikter og grænseoverskridende udfordringer. Siden organisationens oprettelse i 1945 har FN’s særlige rolle som repræsentant for det internationale samfund gjort organisationen til ramme for dialog og forhandling, hvorigennem medlemslandene kan give deres holdninger til kende og finde fælles løsninger på en lang række internationale, sikkerhedspolitiske problemer.

Læs om FN

Sidst opdateret 21. november, 2022 - Kl. 12.54