Fotos fra Forsvaret.

Fotos fra Forsvarsministeriets område. Fotos: Forsvaret.

Forsvarsministeriet og vores underliggende styrelser og myndigheder løser opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Opgaverne løses nationalt såvel som internationalt.

Ministerområdets mange opgaver omfatter deltagelse i internationale operationer, overvågning og hævdelse af suverænitet og deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde. Desuden bidrager ministerområdets opgaveløsning med støtte til samfundet i form af eksempelvis:

  • Overvågning af skibstrafikken og havmiljø
  • Redningstjeneste og forureningsbekæmpelse til søs
  • Hjælp til politiet
  • Opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab


Organisation

Forsvarsministeriets område består af Forsvarsministeriets departement samt en række styrelser og myndigheder. Forsvarsministeriet har både militære og civile opgaver og myndigheder.

Ministerområdets organisationsdiagram i printvenlig udgave (PDF)

De enkelte myndigheders opgaver er beskrevet nærmere her:
 

Ministerområdets myndigheder

Departementet (FMN) er ministerens sekretariat og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af ministerområdet.

Læs om departementets opgaver

Forsvaret (FSV) er den største myndighed under Forsvarsministeriet og rummer, sammen med Hjemmeværnskommandoen, det samlede danske forsvar.

Læs om Forsvaret

Hjemmeværnet (HJV) støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver. Hjemmeværnet yder desuden støtte til en række civile myndigheder, herunder Politiet, SKAT og Beredskabsstyrelsen.

Læs om Hjemmeværnet

Beredskabsstyrelsen (BRS) er en civil myndighed under Forsvarsministeriets område. Beredskabsstyrelsen løser en række væsentlige samfundsmæssige opgaver på beredskabsområdet.

Læs om Beredskabsstyrelsen

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og samtidig Danmarks militære efterretningstjeneste.

Læs om Forsvarets Efterretningstjeneste 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) sikrer rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland.

Læs om Materiel og Indkøbsstyrelsen

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften, veteranindsatsen samt det arbejdsmiljømæssige område i Forsvaret.

Læs om Personalestyrelsen

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke.

Læs om Ejendomsstyrelsen

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) varetager regnskabsopgaver for Forsvarsministeriet og underliggende styrelser og myndigheder.

Læs om Regnskabsstyrelsen

Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK) er Forsvarets interne anklagemyndighed.

Læs om Auditørkorpset

Adjudantstaben og Jagtkaptajnen indgår i Hans Majestæt Kongens Hofstat.

Læs om Adjudantstab og Jagtkaptajn

Oplysninger om ansatte

Vi er over 20.000 ansatte på Forsvarsministeriets område. HR i tal samler en række faktuelle oplysninger om de ansatte på Forsvarsministeriets område. Du kan bl.a. se årsværksforbruget, hvordan de værnepligtige fordeler sig på køn og værn og hvor mange soldater, der har været udsendt.

Find tallene på personalestyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret 22. januar, 2024 - Kl. 11.40