Foto fra den officielle parade på Flagdag for Danmarks udsendte 5. september 2018 på Thorvaldsens Plads.

Foto fra den officielle parade på Flagdag for Danmarks udsendte 5. september 2018 på Thorvaldsens Plads. Foto: Forsvaret.

Veteraner

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

 

Danmarks veteraner har bidraget til, at vi kan leve i tryghed og frihed herhjemme. De har uselvisk stillet op og kæmpet for den tryghed, der er fundamentet for vores velværdssamfund.

 

Vi har en pligt til at passe på dem, der har passet på os. De fleste veteraner vender styrkede hjem fra udsendelse med kompetencer, som er efterspurgt mange steder i samfundet. Nogle har dog brug for særlig støtte til at håndtere fx svære depressions- og/eller PTSD-symptomer.

 

Derfor skal vi konstant udvikle og forbedre veteranindsatsen. Forsvarsministeriet og Veterancentret gennemførte i 2019-2020 en omfattende evaluering af veteranindsatsen, for at kunne løfte indsatsen op på et nyt og højere niveau. Det er afgørende, at vi har en sammenhængende, struktureret og fagligt velfunderet veteranindsats. En ansvarlig indsats, der adresserer det rigtige, og virker, hvor der er behov.

 

På baggrund af evalueringens resultater og anbefalinger indgik forligspartierne i november 2020 aftale om styrket veteranindsats og afsatte 50 mio. kr. til 15 konkrete initiativer til udmøntning i perioden 2021-2023. Initiativerne er primært rettet mod de hårdest ramte veteraner og deres familier og omfatter bl.a. et specialiseret botilbud, øget opsøgende arbejde, fokus på fysisk og mental sundhed, beskæftigelsestilbud og støtte til familierne


Danmark har i 10 år haft en formaliseret veteranpolitik. Vi har opbygget en robust veteranpolitik og opnået gode resultater. Vi skylder vores veteraner at skabe en veteranindsats, som er solid og virker – også de næste 10 år.

 

Støtte til udsendte

Siden 1948 har Danmark haft op mod 60.000 mænd og kvinder udsendt. En person, der har været udsendt, benævnes veteran. Mange veteraner har været udsendt i flere udsendelser.

 

Danmark gør en stor indsats for at støtte soldater og pårørende før, under og efter udsendelse i international mission – en indsats som er under konstant udvikling. Støtten kommer til udtryk i form af en række tiltag, som grundlæggende har til formål at udsende kompetente soldater og hjemtage kompetente mennesker.

 

I dokumentet nedenfor kan du finde information om de initiativer, der skal bidrage til, at vores soldater så smidigt som muligt kan vende tilbage til hverdagen og det danske samfund efter udsendelse. 

 

Oversigt over initiativer på veteranområdet (pdf)

Danmarks veteranpolitik

Danmarks veteranpolitik fra den 5. september 2016 er et tiltag, som udsprang af et servicetjek af veteranindsatsen, som blev igangsat med regeringsgrundlaget i juni 2015. Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende og har skabt rammerne for konkrete initiativer på veteranområdet.

 

I boksen her kan du finde de mange analyser og politiske aftaler mv. der er blevet indgået siden 2010.

Veteranpolitik

Der er indledt et partnerskab mellem Forsvarsministeriet, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danmarks Veteraner om at udbrede anerkendelsen af veteraner generelt samt øge beskæftigelsen blandt skadede veteraner.

På baggrund af evalueringen af veteranindsatsen i 2019-2020 aftalte forligskredsen bag det nuværende forsvarsforlig i november 2020 at iværksætte 15 konkrete initiativer til styrkelse af veteranindsatsen. Initiativerne finansieres med 50 mio. kroner i løbet af 2021 til 2023. Initiativerne er primært er rettet mod de hårdest ramte veteraner og deres familier. Initiativerne omfatter et specialiseret botilbud, støtte til overgangen til egen bolig, støtte til veteranernes familier, mental og fysisk sundhed, beskæftigelsestilbud, øget opsøgende indsats og fokus på formidling og anerkendelse.

Forsvarets Veterancenter har gennemført en omfattende evaluering af den danske veteranindsats. Det er der kommet en dybdegående evalueringsrapport ud af. Med bidrag fra mere end 230 aktører på veteranområdet er indsatsen for de danske veteraner blevet kortlagt og evalueret.

Fem områder har været i fokus for evalueringen.
Læs evalueringsrapporterne her:

Danmarks veteranpolitik fra den 5. september 2016 er et tiltag, som udsprang af det servicetjek af veteranindsatsen, som blev igangsat med regeringsgrundlaget i juni 2015. Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende. Politikken skaber rammerne for de konkrete initiativer på veteranområdet. Resultaterne af indsatsen vurderes kontinuerligt for at sikre, at den fornødne effekt opnås. På den baggrund justeres initiativerne i forhold til de aktuelle behov. Denne udgivelse erstatter veteranpolitik af 2010.

Danmarks veteranpolitik (2016) (In English)

Servicetjekket af veteranindsatsen blev indledt i september 2015. Deltagere fra Forsvaret, offentlige myndigheder samt faglige og frivillige organisationer, hvoraf mange selv er veteraner, bidrog med erfaringer og forslag til nye indsatser. Servicetjekket viste, at Danmark har en solid veteranindsats, der har afsæt i en videnskabelig og systematisk opfølgning på Forsvarets erfaringer og forskning. Veteranområdet kan fortsat udvikles og mange af idéerne og forslagene til nye indsatser realiseres som direkte følge af servicetjekket.

Servicetjek af veteranindsatsen - en videreudvikling (In English)

For at gennemføre servicetjek af veteranindsatsen nedsatte Forsvarsministeriet en arbejdsgruppe bestående af Forsvarsministeriet og Veterancentret. Arbejdsgruppen drøftede veteranindsatsen med Forsvarsministeriets underlagte myndigheder. Indsatsen overfor vores veteraner er ikke kun et anliggende for Forsvaret. Det er i høj grad et samfundsansvar, og derfor var arbejdsgruppen ligeledes i dialog med repræsentanter fra relevante ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, erhvervslivet samt frivillige og faglige organisationer. Resultatet af servicetjekket 2016 dokumenteres i denne rapport:

Veteranrapport inkl. 6 bilag - Servicetjek af veteranindsatsen

Veteranrapporten 2010 dannede grundlag for den første veteranpolitik. Rapporten blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Forsvarskommandoen under formandskab af Forsvarsministeriet.

Veteranrapporten 2010 inkl.12 bilag

Danmarks første veteranpolitik blev offentliggjort den 13. oktober 2010.

Danmarks veteranpolitik af 2010

I juni 2013 blev der i medfør af forsvarsforliget 2013-2017 gennemført en evaluering af Danmarks veteranpolitik 2010.

Evaluering af veteranpolitikken af 2013 inkl. bilag
Link til pressemeddelelse 21/6-2013

Forsvarsministeriet evaluerede i 2014 Fonden Danske Veteranhjem.

Evaluering af Fonden Danske Veteranhjems aktiviteter
Link til pressemeddelelse 4/12-2014

Den 3. september 2014 indgik forsvarsforligskredsen en aftale om at styrke indsatsen for de danske veteraner.

Politisk aftale om styrkelse af veteranindsatsen af 2014 (link til pressemeddelelse)

Erstatningsforhold for udsendte

Udover at udsendte soldater er omfattet af de almindelige regler om arbejdsskadesikring, yder Forsvaret en særlig erstatning/godtgørelse, hvis en soldat kommer til skade under udsendelse.

Herudover findes andre erstatnings- og godtgørelsesordninger. Ordningerne administreres af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Læs om erstatningsforhold og arbejdsskader på HR-portalen

Veterancentret

Veterancentret har mange opgaver og fungerer som én indgang på veteranområdet. Veterancentret støtter soldater, veteraner og deres pårørendes særlige behov før, under og efter udsendelse. Her tilbydes først og fremmest støtte til den enkelte soldat, veteran og pårørende. Samtidig arbejder centret for en bred anerkendelse af de danske veteraner, der har gjort en særlig indsats i tjeneste for Danmark.
Læs om Veterancentrets opgaver

Veterancentrets Familieenhed

Hele familien påvirkes, når en veteran rammes af PTSD efter en udsendelse. Bag enhver veteran er pårørende, som vi skal tage hånd om. Det gælder særligt børn, og det gælder før, under og efter en udsendelse. Derfor oprettede forsvarsministeren i 2020 en Familieenhed ved Veterancentret, som skal sikre en hurtig, lokal og helhedsorienteret indsats, der er tilpasset den enkelte veteran og veteranfamilie.
Læs om Familieenheden på Veterancentrets hjemmeside

 

Virksomhedsprisen - Årets veteranvirksomhed

Et af de områder, hvor der kan ske forbedringer er indsatsen for at rekruttere og fastholde veteraner på arbejdsmarkedet. De danske soldater har ydet en kæmpe indsats for Danmark. Og vores tak som samfund skal afspejles i den indsats, som de bliver mødt med, når de vender hjem. Og i den indsats er der brug for alle gode kræfter – også blandt virksomhederne.

Med prisen anerkendes de virksomheder, som yder en ekstraordinær indsats for Danmarks veteraner. De skal vide, at hele det danske samfund påskønner deres arbejde for at gøre noget ekstra for dem, som har sat livet på spil for at passe på os.

 

Prisen uddeles en gang om året og gives til arbejdspladser, der gør en særlig anerkendelsesværdig indsats for at hjælpe og fastholde udsatte veteraner i job.
Securitas vinder 2019Hydrema vinder 2020Salling Group vinder 2021

Årets Veterankommune

Landets kommuner spiller en vigtig rolle i den danske veteranindsats. Selvom langt de fleste veteraner vender styrket hjem fra en udsendelse og er en gevinst på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet – så er der også veteraner, som har brug for hjælp, enten umiddelbart efter en udsendelse eller senere i livet. Og her er den kommunale støtte af afgørende vigtighed for de skadede veteraner og deres familier.

Vinderen af ”Årets Veterankommune” modtager en skulptur, som kan stå som et synligt bevis på kommunens stærke veteranindsats. Alle kommuner i rigsfællesskabet kan indstilles til prisen. Det er kommunen selv, som indstiller.
Randers - årets veterankommune 2021 / København - årets veterankommune 2022

Flagdag for Danmarks udsendte

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. 

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.
Læs om Flagdag for Danmarks udsendte

Medaljer og hæderstegn

I Forsvarsministeriet behandler vi en række indstillinger om dekoreringer og hæderstegn som anerkendelse af en god indsats for Danmark. De bliver uddelt til særligt udvalgte personer i og uden for Forsvaret. I Forsvarsministeriet behandler vi dekoreringer af Dannebrogordenen, fortjenstmedaljen i Sølv, Forsvarsministerens Medalje, hæderstegn for god tjeneste og Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats.

Læs om medaljer og hæderstegn

Sidst opdateret 30. august, 2022 - Kl. 09.44