naturen i og omkring Oksbøl øvelsesterræn

Naturen omkring Oksbøl øvelsesterræn. Foto: Henrik Kastenskov.

Forsvarsministeriet med tilhørende styrelser er en af Danmarks største virksomheder med etablissementer rundt i hele landet. Der løses opgaver i både ind- og udland, som kræver mange ressourcer, og som påvirker miljøet og medfører udledning af klimagasser. Forsvarsministeriet har derfor siden 2012 haft grønne indsatser indenfor energi, miljø og naturområdet. Der rapporteres hvert år på hjemmesiden om, hvorledes vores grønne ambitioner omsættes til konkret virkelighed.

Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025

Med en ambitiøs handleplan for den grønne indsats vil Forsvarsministeriet levere sit bidrag til regeringens målsætning om en reduktion af CO2 med 70 procent i 2030.

Forsvarsministeriet har et særligt ansvar for at bidrage til den grønne dagsorden. Vi er nødt til at tænke de grønne løsninger ind i Forsvarsministeriets operative aktiviteter, så vi kan spare på vores dyrebare ressourcer – og på sigt gøre os mindre afhængige af fossile brændstoffer. Det er også til gavn for vores sikkerhed, når danske soldater er ude på militære operationer.

Planen for den grønne indsats betyder blandt andet, at Forsvarsministeriet fra 2021 vil installere LED-pærer på alle søværnets fregatter og inspektionsfartøjer og fra 2022 udelukkende vil anvende LED-pærer i Forsvarsministeriets bygninger. Helt konkret vil udskiftningen til LED-pærer på de tre største fregatter medføre en besparelse på ca. 5,3 mio. kWh pr. år og en reducering på 2.650 ton pr. år svarende til de ca. 3.300 indbyggere der bor på Fanø.

Forsvarsministeriet vil fremme biodiversiteten. Naturen have lov at vokse vildt flere steder, landbrugsdriften skal udfases og der skal plantes mere skov på arealerne.

Her kan downloades Forsvarsministeriets grønne handleplan
English version

 

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller overordnede mål og rammer for ministerområdets indsats på klima-, energi-, miljø- og naturområdet.

Klimaforandringer, knappe energiressourcer samt beskyttelse af miljø og natur er generelt nogle af de væsentligste udfordringer i verden, hvilket afspejler sig i FN’s mål for en global bæredygtig udvikling. Danmark har tilsluttet sig målsætninger på klima-, energi-, miljø og naturområdet, og det kræver fortsat en væsentlig indsats også på Forsvarsministeriets område.

I Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik er der først og fremmest fokus på de aktiviteter, som har væsentlige miljøpåvirkninger eller et væsentligt energiforbrug. Der er defineret følgende syv indsatsområder, som udfoldes i politikken:

 • Jord og grundvand
 • Energiforbrug
 • Luftemissioner
 • Spildevand og overfladevand
 • Støj og vibrationer
 • Natur
 • Ressourceforbrug

Her kan downloades Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020

Den operative opgaveløsning (Forsvarskommandoens, Hjemmeværnskommandoens og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning ude og hjemme) er i fokus i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020. Forsvarsministeriet ønsker at skabe bedre vilkår for miljø, natur og klima i forbindelse med løsningen af kerneopgaverne. Det gøres ved at søge at begrænse omfanget af affald og forbruget af energi samt reducere påvirkningen af det omkringliggende økosystem, luft- og vandmiljø. Strategien er bygget op omkring otte fokusområder, som omfatter konkrete tiltag. Samtidig videreføres den grønne indsats i støttestrukturen, altså med vores bygninger, arealer, indkøb m.v.

Hovedfokusområderne for strategiperioden 2016-2020 er den operative virksomhed, støttevirksomheden samt det arktiske område og Christiansø.

Der er derudover identificeret yderligere fokusområder til understøttelse af det strategiske sigte:

 • Miljø- og energipolitik, miljø- og energiledelse samt klimaregnskab
 • Teknologi og vidensopbygning/data
 • Internationalt samarbejde
 • Adfærd og kommunikation

Aktuelt er Forsvarsministeriet i gang med at formulere en ny indsats på det grønne område, der skal erstatte Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020.

Læs mere om aktiviteterne i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi 2016-2020 og om status i den årlige Rapport for opfyldelse af mål i Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi. Derudover udgiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse årligt Forsvarsministeriets Klimaregnskab.

 

Forsvarsministeriets arealer

Forsvarsministeriet forvalter ca. 33.000 hektar egne og lejede arealer, hvoraf hovedparten ejes af Forsvaret. Forsvarsministeriet er dermed Danmarks næststørste jordbesidder efter Miljøministeriet.

Læs mere på Ejendomsstyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret 2. juli, 2021 - Kl. 09.34