naturen i og omkring Oksbøl øvelsesterræn

Naturen omkring Oksbøl øvelsesterræn. Foto: Henrik Kastenskov.

Forsvarsministeriet med underliggende styrelser er en af Danmarks største arbejdspladser med mere end 20.000 ansatte og etablissementer rundt i hele landet. Der løses opgaver i både ind- og udland, som kræver mange ressourcer, påvirker miljøet og medfører udledning af drivhusgasser. Forsvarsministeriet har derfor et fokus på klima og miljø og gennemfører en række grønne indsatser inden for klima-, energi-, miljø- og naturområdet.

 

Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025

Forsvarsministeriet råder over mere end 32.000 hektar jord og har et årligt energiforbrug på ca. 340 gigawatt timer. Det svarer til en større dansk provinsby. Derfor skal Forsvarsministeriet bidrage til den grønne omstilling. Det vil ikke kun gavne naturen og miljøet, men vil på sigt også kunne gøre Forsvarsministeriet mindre afhængigt af fossile brændstoffer og give større handlefrihed i militære operationer. Den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med de operative hensyn.

 

Forsvarsministeriet bidrager til regeringens målsætning om en reduktion af CO2-udledning på 70 procent i 2030. Det sker i rammen af en ambitiøs handleplan for den grønne indsats.

 

Der er udpeget syv fokusområder, som udfoldes i handleplanen:

  • Natur
  • Energiforbrug
  • Luftemissioner
  • Jord og grundvand
  • Spildevand og overfladevand
  • Ressourceforbrug og affaldsproduktion
  • Støj og vibrationer

 

Energiforbruget fra koncernens bygninger, skibe, fly og køretøjer skal effektiviseres mest muligt. Det skal bl.a. ske ved at installere energibesparende teknologier på Forsvarets kapaciteter, bl.a. LED-pærer på alle søværnets fregatter og inspektionsfartøjer samt i Forsvarsministeriets bygninger. Samtidig skal der udskiftes til mere vedvarende energi, og potentialer ved nye klimateknologier som Power-to-X skal undersøges.

 

Forsvarets skyde- og øvelsesterræner udgør nogle af landets største sammenhængende naturarealer, og naturtilstanden er generelt meget høj. Forsvarsministeriet vil fortsat fremme biodiversiteten ved at lade naturen vokse vildt flere steder, udfase landbrugsdriften og plante mere skov.

 

Læs mere om aktiviteterne i Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025 nedenfor. Der gøres løbende status på handleplanen i takt med implementeringen af initiativerne og den klimateknologiske udvikling, der kan skabe nye muligheder. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udgiver desuden årligt Forsvarsministeriets Klimaregnskab.

 

Forsvarsministeriets grønne handleplan 2021-2025 erstattede Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi, som løb i perioden 2016-2020.

 

Klimapartnerskab på forsvarsområdet

Regeringen nedsatte i maj 2021 et klimapartnerskab på forsvarsområdet.

 

Klimapartnerskabet fik til opgave at undersøge, hvilke grønne teknologiske løsninger, der er under udvikling og med fordel kan anvendes på Forsvarsministeriets område.

 

Klimapartnerskabet har sekretariat i Dansk Industri, som har understøttet arbejdet i fællesskab med Dansk Erhverv. Derudover har CenSec, Danske Maritime, en række danske virksomheder og Forsvaret bidraget til arbejdet.

 

Klimapartnerskabet afleverede sine anbefalinger til Grønt Erhvervsforum i maj 2022. Anbefalingerne fremhæver i alt 7 områder, som giver operativ effekt og samtidig reducerer Forsvarets CO2-udledning. Læs mere om anbefalingerne nedenfor.

 

Forsvarsministeriets internationale grønne indsats

Forsvarsministeriet har gennem mange års målrettet indsats opbygget erfaring og kompetencer inden for klima- og miljøområdet. Der arbejdes aktivt for at fremme den grønne dagsorden internationalt og videndele med andre lande og organisationer inden for grøn omstilling.

 

Forsvarsministeriet har senest i foråret 2022 samarbejdet med NATO om at udvikle en kortlægningsmetode til opgørelse af drivhusgasser internt i NATO og på tværs af allierede lande. Metoden bygger på den danske metode, der anvendes til Forsvarsministeriets Klimaregnskab.

 

Forsvarsministeriet ønsker at bidrage til, at danske forsvarsvirksomheder kan teste, udvikle og afsætte grønne teknologiske løsninger på det danske og internationale marked. Ligesom der arbejdes på at positionere grønne danske forskningsinstitutioner og virksomheder i internationale konsortier under EU’s Forsvarsfond for at gøre materieludviklingen grønnere på europæisk niveau.

 

Forsvarsministeriet deler viden og erfaringer med andre lande i Norden, Europa og resten af verden for at identificere best-practice-områder og afdække samarbejdsmuligheder.

 

Dokumenter

Her kan downloades Forsvarsministeriets energieffektiviseringsplan 2022-2024

Alle statens institutioner skal udarbejde en energieffektiviseringsplan. Ejendomsstyrelsen har udarbejdet energieffektiviseringsplanen for Forsvarsministeriets område for 2022-2024. Energieffektiviseringsplanen offentliggøres her og på sparenergi.dk sammen med øvrige ministeriers planer.

 

Forsvarsministeriets Miljø- og energistrategi 2016-2020

Her kan downloades Forsvarsministeriets Miljø- og energistrategi 2016-2020

The Strategy in English

Forsvarsministeriets arealer

Forsvarsministeriet forvalter ca. 33.000 hektar egne og lejede arealer, hvoraf hovedparten ejes af Forsvaret. Forsvarsministeriet er dermed Danmarks næststørste jordbesidder efter Miljøministeriet.

Læs mere på Ejendomsstyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret 13. december, 2022 - Kl. 12.48