Cyber illustration

Truslen fra hackere og it-kriminelle imod borgere, virksomheder og myndigheder er rykket meget tæt på, og de digitale angreb bliver flere og stadig mere avancerede. 

Danmark opruster i kampen mod cybertrusler

Danmark er helt i front i den digitale udvikling. Det danske samfund er stadig mere afhængig af internettet og digitale løsninger, som skaber velstand og velfærd. Men den øgede digitalisering gør os også sårbare for digitale trusler og stiller krav til, at vi formår at beskytte os tilstrækkeligt. Et højt cybersikkerhedsniveau vil også i fremtiden få stor betydning for Danmarks vækst, velfærd og velstand og for samfundets tryghed og tillid til det offentlige i en digitaliseret hverdag.

 

Den digitale trussel mod Danmark

Cybertruslen er blevet et grundvilkår for danske virksomheder og myndigheder, og den skal tages meget alvorligt. Danske virksomheder og myndigheder udsættes dagligt for cyberangreb fra hackere, der forsøger at stjæle forskningsresultater, forretningsplaner og de innovative ideer, som vi i Danmark skal bygge vores fremtid på. Den fortsatte teknologiske udvikling og digitalisering af samfundet giver løbende hackere nye muligheder for at kunne skade Danmark. Derfor er det vigtigt, at Danmark opruster i kampen mod digitale trusler, så danskerne kan være trygge – også i cyberspace.

 

Det er Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS), der vurderer den konkrete cybertrussel mod Danmark.

Her kan du læse den seneste cybertrusselsvurdering

CFCS arbejder for et sikkert digitalt Danmark og blev oprettet i 2012 med formålet at hjælpe danske myndigheder og virksomheder, der understøtter samfundsvigtige funktioner, med at forebygge, imødegå og beskytte sig mod cyberangreb.

Centeret er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, hvilket skaber en række synergieffekter og samtidig sikrer, at centeret har adgang til den særlige efterretningsbaserede viden, som FE råder over på cyberområdet. CFCS varetager en lang række opgaver, der gør Danmark mere sikkert. Arbejdet indebærer f.eks. vejledning og rådgivning af danske myndigheder og virksomheder i at styrke cybersikkerheden og imødegå cyberangreb. CFCS har derudover ressortansvaret for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Det omfatter blandt andet, at centeret bidrager til at udarbejde reguleringer på området og varetager det løbende tilsyn med, at teleudbyderne efterlever kravene i reguleringen. CFCS har desuden et situationscenter, der holder øje med cybersikkerheden i Danmarks samfundskritiske sektorer, og agerer som det centrale kontaktpunkt, der modtager og afsender information, der vedrører den nationale cybersikkerhed.

Læs mere på CFCS’ hjemmeside

Opbygning af militære cyberkapaciteter

Som svar på, at truslen fra cyberspace bliver større og mere kompleks, opbygger Danmark cyberkapaciteter, der er en del af den militære værktøjskasse, der beskytter Danmark. Dette tæller bl.a. opbygning af cybervåben til at kunne foretage defensive og offensive operationer. Cybervåben kan indsættes sammen med andre militære midler eller eventuelt selvstændigt mod et givent mål. Cybervåbnet opererer gennem den virtuelle verden, men kan levere effekter i den fysiske verden. Folketinget bliver inddraget før anvendelse af cybervåben på samme måde som ved øvrige militære indsatser.

 

Når kapaciteterne ikke bruges til at understøtte militære operationer, vil de være til rådighed for Forsvarets Efterretningstjeneste, der kan bruge cyberkapaciteten til at løse tjenestens opgaver. Brugen af Danmarks cyberkapaciteter giver en væsentlig styrkelse af efterretningstjenestens samlede kapacitet til at kunne indhente oplysninger om statslige og kriminelle aktører gennem cyberspace, og dermed kunne sikre danskernes tryghed.

 

Forsvarsforlig der styrker Danmarks cyberforsvar

Ved forsvarsforliget fra 2018 blev beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb styrket væsentligt. Der er blevet udbygget et sensornetværk til at identificere farlig data; der er blevet etableret et cybersituationscenter, og CFCS’s analytiske og forebyggende kompetencer er styrket signifikant. Der blev desuden afsat en pulje på 500 mio. kr. til håndtering af fremtidens cyberudfordringer. Samtidig er forskningen og uddannelsesindsatsen styrket og fokuseret, så Danmark er på forkant med de nyeste udviklinger i de kommende år.

 

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik d. 24. juni 2021 en aftale om at styrke Danmarks cyberforsvar. Aftalen udmøntede puljen på 500 mio. kr. fra indeværende forsvarsforlig.

 

Med aftalen er der bl.a. investeret i Danmarks evne til at opdage, advare om og beskytte mod cyberangreb - samt til øget rådgivning og støtte. Det indebærer en markant styrkelse af CFCS samt en opprioritering af uddannelse, forskning og vidensdeling på cyberområdet.

 

Aftalen betyder også, at Forsvarsministeriets område skal beskyttes bedre i cyberspace. Samtidig skal Forsvarets evne til at udføre militære cyberoperationer styrkes yderligere.

 

Cyberværnepligten, som har kørt som forsøgsordning de seneste år, gøres permanent som led i en styrkelse af uddannelse og forskning inden for cyberområdet.

 

National Strategi for Cybersikkerhed

Danmark har vedtaget en national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024, der skal øge den teknikske robusthed og sikre bedre beskyttelse af statens kritiske it-systemer, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejde om informationssikkerhed. Digitaliseringen og den generelle åbenhed i samfundet gør Danmark til et attraktivt mål for cyberangreb, og derfor er en målrettet strategi nødvendig for at kunne indsætte de rette indsatser på cybersikkerhedsområdet.

 

Med strategien er der igangsat 34 initiativer, der skal beskytte vores digitale infrastruktur og it-systemer bedre og samtidig styrke Danmarks deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen. Med strategien sætter regeringen fire strategiske målsætninger, der sætter rammen for udviklingen mod et stærkere og mere sikkert digital Danmark. De fire målsætninger er: 1) Robust beskyttelse af de samfundsvigtige funktioner 2) Øget kompetenceniveau og ledelsesforankring 3) Styrkelse af det offentligt-private samarbejde og 4) Aktiv deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen.


Læs mere om National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

Stærkt internationalt samarbejde

Danmark ønsker at være en stærk samarbejdspartner – også når det gælder forsvaret i cyberspace. Siden 2016 har Danmark været en del af NATO’s forsvar i cyberspace, og siden 2019 har Danmark kunnet bidrage til NATO’s operationer både defensivt og offensivt. Et bidrag med offensive cybereffekter til NATO kræver altid forudgående inddragelse af Folketinget. Den offensive cyberkapacitet vil kunne indsættes mod mål i et NATO operationsområde fra faciliteter i Danmark, men selve handlingen koordineres og udføres i rammen af NATO.

Men det er ikke kun i rammen af NATO, at Danmark samarbejder med andre lande. I EU foregår der et tæt samarbejde om cybersikkerhed. Afskaffelsen af forsvarsforbeholdet i 2021 gør, at Danmark på lige fod med andre medlemslande kan deltage i hele EU's militære samarbejde, inklusive cyberindsatser. Der er bl.a. vedtaget en såkaldt diplomatisk værktøjskasse, hvor et af værktøjerne er muligheden for indførelse af fælles sanktioner mod dem, der angriber EU-landene i cyberspace. Inden for teknologier som 5G og kunstig intelligens samt certificeringsordninger for digitale produkter og ydelser bidrager Danmark til, at fælles politikker har sikkerhedshensyn tænkt med fra starten. Derudover er der også et tæt nordisk samarbejde om cybersikkerhed, ligesom der foregår et samarbejde i regi af  OSCE.

Hvad er en cybertrussel?

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) definerer cybertrusler som trusler fra cyberangreb, hvor en aktør forsøger at forstyrre eller få uautoriseret adgang til data, systemer, digitale netværk eller digitale tjenester.

Sidst opdateret 3. november, 2022 - Kl. 11.12