Forsvarsministeriets organisering i centre

Forsvarsministeriet organisation.

Hovedopgaver

Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver:

 • For det første betjener vi forsvarsministeren og giver ministeren grundlag for at skabe visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Departementets opgaver er derfor i høj grad af politisk karakter.
 • For det andet står vi for den overordnede ledelse og styring af ministerområdet. Vi sikrer, at forsvarsministerens politik bliver gennemført. Vi fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring i myndighederne er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer.

 

Organisation

Vi er godt 500 medarbejdere – nogen med en kontoruddannelse eller en akademisk baggrund, andre med en militær baggrund og uddannelse. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved en af de decentrale funktioner ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.

For at sikre den bedste opgaveløsning er departementet organiseret i forskellige enheder med hvert sit ansvarsområde. Departementschefen er den øverste ansatte chef. Herunder findes direktionen og en række centre med dertil hørende teams.

Her kan du se Forsvarsministeriets departements organisationsdiagram i visuel udgave med angivelse af chefer (pdf)

Enhedernes arbejdsområder

Du kan finde information om struktureringen af vores opgaver under beskrivelsen af de enkelte enheders arbejdsområder:

Direktionen

Direktionen er departementets strategiske ledelse, som sætter retning for det samlede ministerområde. Direktionen fungerer som et ledelseskollektiv, der fagligt supplerer hinanden og samtidig har entydige opgaveporteføljer og fordelt ledelsesansvar for departementets otte centre og koncernledelsen.

Center for Minister- og Ledelsesbetjening

Centeret har ansvar for at koordinere departementets tværgående opgavevaretagelse og sikre politisk samt ledelsesmæssig retning for opgaver, projekter og forandringer, som ministeren og ministeriet sætter i gang politisk, fagligt og organisatorisk.

 

Centeret sikrer solid, professionel betjening og rådgivning af topledelse og departementet – på tværs af fagligheder som procesforståelse, forandringsprocesser, policy-tænkning og kommunikation – og inden for discipliner som sekretariatsbistand, planlægning, styring, projektledelse og kommunikationsrådgivning.

 

Væsentlige opgaver er bl.a. minister- og ledelsesbetjening, strategisk overblik og planlægning af ministerområdet, politisk kommunikation, presse og koncernkommunikation. Afdelingen samarbejder bredt med de øvrige centre i departementet samt koncernens styrelser.

Ministersekretariatet varetager den direkte, daglige betjening af ministeren, herunder kalenderstyring og chaufførbetjening samt planlægning og gennemførelse af aktiviteter, møder og rejser. Ministersekretariatet sørger for forelæggelse af sager for ministeren og tilbagemelding til kontorerne og ledelsen. 

Presseteamet varetager pressebetjeningen af ministeren og departementet.

Direktionssekretariatet bidrager til at skabe og understøtte effektive og standardiserede sagsprocesser og udarbejdelse af materiale i departementet gennem sparring, tilrettelæggelse og feedback på sager og processer. Direktionssekretariatet understøtter endvidere direktionens daglige arbejde og har blik for direktionens strategiske pejlemærker i dialogen med den øvrige del af huset.

Team Kommunikation og Policy’s overordnede formål er at understøtte ministeren og direktionen gennem tydeliggørelse og styring af politiske dagsordner og ministerens mål - herunder at bidrage til, i samarbejde med huset, at udvikle og forbedre processer og sagsgange samt arbejde for en stærk og professionel kommunikation, både internt, eksternt og på tværs af koncernen.

 

Kommunikation rådgiver, planlægger og koordinerer kommunikationsplaner- og materiale ifm. større aktiviteter som ministerbesøg, udspil, aftaler og udgivelser mv. Hertil understøtter vi ministerens strategiske kommunikation om politiske målsætninger samt direktionens kommunikation til huset såvel som koncernen i form af bl.a. husmøder, nyhedsbreve og opslag på sociale medier. Dertil er kommunikation tovholder på udvikling og drift af koncernens designmanual og grafiske udtryk samt retningslinjer for koncernens kommunikation. Kommunikation varetager desuden udvikling og drift af departementets kommunikationskanaler samt administrerer departementets medieabonnementer.

 

Policy understøtter ministeren og direktionen på en række forskellige områder, herunder forberede stabsmøder, direktionsmøder, koncernledelsesmøder samt udvikle og drift af styringsværktøjer, samt klarere procedurer for sagsgange og værktøjer til kvalitetssikring og sparring med huset. Hertil koordinerer policy husets arbejde med regeringsudvalgene samt udarbejder briefs til DC og FM’s deltagelse i regeringsudvalg på ikke FMN-sager. Policy står også for at understøtte, udvikle og koordinere større politiske forløb i samarbejde med huset.

Teamet medvirker til at opbygge ministerområdets forandringsevne og dermed en forandringsparat organisation, så vi lykkes med de forandringer, vi sætter i gang politisk, fagligt og organisatorisk. Teamet understøtter ledelsen og skal i samarbejde med organisationen sikre et strategisk overblik og udvikling af ministerområdet. Det indebærer systematisk igangsættelse, prioritering, opfølgning og læring af forandringstiltag, således at der tilsikres sammenhæng og fælles retning. Teamet bidrager til at opbygge forståelse af forandringer og aktivere kompetencer på tværs af ministerområdet gennem udbredelse af fælles sprog, metodik og fokus på både udvikling og læring i ledelse og opgaveløsning.

Center for Forsvar og Beredskab

Center for Forsvar og Beredskab skaber forudsætningerne for et forsvar og beredskab, der leverer helstøbte og efterspurgte kapaciteter. Centeret er garant for, at Forsvaret og beredskabet har optimale rammer og er rustet til at imødegå risici og trusler, som kan ramme Danmark og vores allierede. Vi griber nye muligheder, og er en aktiv og værdsat partner i det samfund, som vi er en integreret del af. ​

Team forsvarsindustri og innovation arbejder for at varetage danske forsvarsindustrielle interesser og understøtte og udvikle industrisamarbejde, forskning og innovation i relation til forsvar og sikkerhed. Teamet har blandt andet ansvaret for den nationale forsvarsindustrielle strategi, forsvarsindustrielle relationer, europæiske forsvarsindustrielle og teknologiske samarbejder, Open for Business, virksomhedsbesøg, eksportfremstød, F-35 industripartnerskabet, teknologisk forskning og innovation, EU (EDF, PESCO, Innovation scheme, EDA mm.) samt specialudvalget for forskning og industrisamarbejde, NATO’s innovationsaccelerator, NATO’s innovationsfond samt internationale samarbejds- og sikkerhedsaftaler.

Teamet er ansvarlig for forligsprocesser og opfølgning. Overordnet koordineres både gældende og kommende forlig, delforlig samt større politiske aftaler, hvor teamet som udgangspunkt er overordnet kontaktpunkt internt i FMN samt til koncernen. Teamets formål er at bidrage til effektive og gennemtænkte processer irt. forlig og større aftaler, hvor fagligheden i størst mulige omfang bringes i spil både internt og eksternt. Størstedelen af opgaverne løses i enten tæt koordination eller med støtte fra og til FMN’s centre.

 

Teamet fører tillige tilsyn med anskaffelsen af F-35 og er ansvarlig for koordinationen med øvrige centre og teams i departementet. Tilrettelægger møderne i F-35 programmets programbestyrelse og programstyregruppe.

 

Hovedparten af teamet indgår pt. i det nedsatte tværgående forligssekretariat, idet der afventes stillingtagen til fremadrettet koordinering og opfølgning af de kommende forligsdelaftaler.

Teamet er ansvarlig for tilsyn med koncernens materielanskaffelser og etablissementsprojekter samt opbygningen af kapaciteter og driften af disse. Teamet fungerer samtidigt som ressortkontor for Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ejendomsstyrelsen og Forsvarskommandoen, og faciliterer afklaring af og opstiller rammer for den strategiske kapacitetsplanlægning. Teamet følger og behandler større og styringsinteressante anskaffelser og etablissementsprojekter for bl.a. at sikre, at der er sammenhæng mellem beslutninger (mål og midler), den faglige indstilling, kapacitetsopbygning og drift. Teamet har fokus på at koncernen har det rette materiel og etablissement til at understøtte opgaveløsningen samt at anskaffelser, etablissement og opbygningen af struktur er synkroniseret. Temaet fører tilsyn med Forsvarets, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsens forligs- og udviklingsinitiativer mhp. at understøtte at de ønskede effekter opnås rettidigt. Teamet følger desuden NATO-kapacitetsplanlægning på infrastrukturområdet (NSIP) samt NSIP-projekter i Danmark, herunder anvendelse af NEPS.

Teamet er fagligt ansvarlig for sagsbehandling og ministerbetjening på forhold vedrørende veteranpolitik, værnepligtsområdet, reserveforhold og dekorering/anerkendelse.  

 

Teamet er ansvarlig for opgaver relateret til Danmarks Veteranpolitik inden for Forsvarsministeriets koncern og på tværs af ministerområderne. Opgaverne omfatter bl.a. evalueringer og nye politiske aftaler. Teamet bidrager til arbejdet med bestemmelser og lovgivning på veteranområdet. TVVR har det overordnede ansvar for den centrale markering af Flagdagen, forsvarsministerens priser for ’Årets Veteranvirksomhed’ og ’Årets Veterankommune’, etc.

 

Teamet fører tilsyn med Veterancentrets målopfyldelse ift. veteranpolitik og bidrager til Forsvarsministeriets Personalestyrelses Mål- og Resultatplan med veteranfaglige input.

 

Teamet er ansvarlig for opgaver relateret til den politiske retning på værnepligtsområdet i Forsvaret hhv. Beredskabsstyrelsen, herunder sagsbehandling vedr. værnepligtsuddannelser, Forsvarets Dag, forsvarsforlig og ligestilling mellem kønnene. Teamet fører tilsyn med Forsvarets og Beredskabsstyrelsens forligs- og udviklingsinitiativer irt. Værnepligtsområdet. Teamet bidrager til bestemmelser og lovgivningsarbejde på værnepligtsområdet. 

 

Teamet har ansvar for politiske forhold vedr. personel af reserven og InterForce.

 

Teamet har ansvaret for indstillingsproces og forhold i øvrigt vedr. Forsvarsministerens Medalje og øvrige medaljespørgsmål af relevans for Forsvarsministeriet.

Team HR-Styring skaber koncernfælles retning indenfor uddannelse og HR. Opgaverne løses både med et strategisk og styringsmæssigt perspektiv, for at sikre kontinuitet og sammenhæng. Teamet har fokus på uddannelser på hele ministerområdet; både militære uddannelser, uddannelser på det civile område og uddannelse generelt. For teamet er samarbejde med alle Forsvarsministeriets myndigheder og de faglige organisationer afgørende for succesfuld opgaveløsning. Samarbejdet er særligt tæt med Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Samarbejdet sikrer, at der udvikles løsninger, der kan implementeres i hele Forsvarsministeriets koncern.

 

Teamet varetager opgaver i relation til målsætningen om at styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og chefer i koncernen både nationalt, inden for Rigsfælleskabet og internationalt. Derudover løser teamet opgaver og er rammesættende inden for mangfoldighed, arbejdsmiljø, det sammenhængende arbejdsliv og arbejdet for at bekæmpe kønskrænkende adfærd. Samarbejdet er særligt tæt med Forsvarsministeriets Personalestyrelse og de faglige organisationer om bl.a. overenskomst.

Fællesbeskrivelse med TGO.

Vi arbejder for, at Forsvaret og Beredskabet skal kunne løse alle relevante opgaver fra kapacitetsopbygning, krisehåndtering og fredsbevarelse til afskrækkelse og ultimativt kollektivt forsvar i rammen af NATO. Det kræver plads og rum til at træne, øve og skyde. Forsvaret og Beredskabets muligheder for at opstille de nødvendige kapaciteter skal derfor sikres. De må ikke begrænses af omverdenens krav i form af love, bekendtgørelser, planer og forventninger, men omvendt er det vigtigt, at mulighederne for sameksistens med det øvrige samfund og relationer til naboer mv. afsøges og respekteres. Vi arbejder ligeledes med miljø-, infrastruktur- og etablissementsrelaterede udviklings- og driftsopgaver i Grønland (og Færøerne) og på Christiansø. Opgaverne løses i samarbejde med en række centre i departementet og med underliggende myndigheder samt eksterne samarbejdspartnere på ministerielt, regionalt- og kommunalt niveau, herunder grønlandske. Endelig arbejdes der for at fremme Forsvarsministeriets grønne omstilling. Det sker ved at understøtte implementeringen af den grønne handleplan og bistå styrelserne i at omsætte initiativerne heri til handling og sikre tværgående sammenhæng. Indsatsen afstemmes løbende med nye muligheder, udfordringer og viden på Forsvarsministeriets område. Vi inddrager Klimapartnerskabets anbefalinger og indgår i dialog med relevante civile virksomheder og forsvarsvirksomheder, der kan understøtte områdets grønne omstilling. Regeringens indsats på det grønne område og arbejdet med at sætte grønt forsvar højt på den internationale dagsorden er tilsvarende fokusområder, herunder særligt i NATO og EU.

Fællesbeskrivelse med TRMC.

Vi arbejder for, at Forsvaret og Beredskabet skal kunne løse alle relevante opgaver fra kapacitetsopbygning, krisehåndtering og fredsbevarelse til afskrækkelse og ultimativt kollektivt forsvar i rammen af NATO. Det kræver plads og rum til at træne, øve og skyde. Forsvaret og Beredskabets muligheder for at opstille de nødvendige kapaciteter skal derfor sikres. De må ikke begrænses af omverdenens krav i form af love, bekendtgørelser, planer og forventninger, men omvendt er det vigtigt, at mulighederne for sameksistens med det øvrige samfund og relationer til naboer mv. afsøges og respekteres. Vi arbejder ligeledes med miljø-, infrastruktur- og etablissementsrelaterede udviklings- og driftsopgaver i Grønland (og Færøerne) og på Christiansø. Opgaverne løses i samarbejde med en række centre i departementet og med underliggende myndigheder samt eksterne samarbejdspartnere på ministerielt, regionalt- og kommunalt niveau, herunder grønlandske. Endelig arbejdes der for at fremme Forsvarsministeriets grønne omstilling. Det sker ved at understøtte implementeringen af den grønne handleplan og bistå styrelserne i at omsætte initiativerne heri til handling og sikre tværgående sammenhæng. Indsatsen afstemmes løbende med nye muligheder, udfordringer og viden på Forsvarsministeriets område. Vi inddrager Klimapartnerskabets anbefalinger og indgår i dialog med relevante civile virksomheder og forsvarsvirksomheder, der kan understøtte områdets grønne omstilling. Regeringens indsats på det grønne område og arbejdet med at sætte grønt forsvar højt på den internationale dagsorden er tilsvarende fokusområder, herunder særligt i NATO og EU.

Center for Sikkerhed og Operationer

Center for Sikkerhed og Operationer er omdrejningspunkt for Forsvarsministeriets arbejde med at sikre stabilitet, sikkerhed og tryghed for alle i rigsfællesskabet. Centeret har til formål at sætte strategisk retning for Danmarks sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitik i overensstemmelse med ministerens og regeringens prioriteter. Centeret er ansvarligt for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen og Nordatlanten med henblik på at forebygge konflikter og trusler mod Danmark og vores allierede. Samtidig arbejder centeret for at styrke og investere i internationale samarbejder og partnerskaber, der understøtter Danmarks sikkerhed, og som værner om vores værdier. Dette sker med afsæt i den grundlæggende ambition om at bevare Danmarks status som en kerneallieret i NATO som hjørnestenen i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Centeret arbejder desuden for et handlekraftigt, veldimensioneret og koordineret samfundsberedskab, der skal øge samfundets robusthed. Centeret understøtter udviklingen af Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og redningsberedskabet generelt. Centeret er derudover bl.a. ansvarlig frivillighedsområdet samt brandforebyggelse.

Bidrager til at tilvejebringe sikkerhed og tryghed for danskerne og Danmark. Understøtter beslutningstagning og andres arbejde vedr. sikkerhed. Sikrer overblik og information hos ledelsen – effektivt og rettidigt. Styrker og sikrer efterretningsvirksomhedens relevans, aktualitet og fokus, bl.a. ud fra prioriteter og fokusområder. Tilvejebringer beslutningsgrundlag for ledelsen.

Teamets formål er at udforme politisk beslutningsgrundlag og rammer for Forsvarsministeriets myndigheders indsættelser og operationer - og opfølgning på disse - i Kongeriget Danmark. Som en del heraf varetager teamet sager vedrørende national krisestyring, herunder i rammen af EU og NATO, samt sager vedrørende kritisk infrastruktur.

TRB arbejder for et handlekraftigt, veldimensioneret og koordineret kriseberedskab, der skal øge samfundets robusthed og højne sikkerheds- og trusselsbevidstheden. Opgaverne er kendetegnet ved at være beredskabs- og sikkerhedspolitiske, og af både national og international af karakter med fokus på robusthed og beredskab.

Teamets formål er at udforme politisk beslutningsgrundlag og rammer for Forsvarsministeriets myndigheders indsættelser og operationer - og opfølgning på disse - internationalt.

Bidrager til at lægge den strategiske og langsigtede retning for Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik. Bidrager til at sikre, at Danmark er en konstruktiv og aktiv medspiller ift. at præge det europæiske og transatlantiske samarbejde på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, herunder at Danmark fortsat er kerneallieret i NATO. Bidrager til at sætte en dagsorden i henhold til danske interesser/prioriteter og fokusområder. Styrke synergien på danske fokusområder og øge evnen til at udvikle fælles overordnede positioner, herunder en koordineret linjeføring i NATO og øvrige fora samt bilateralt. Understøtter et relevant og ambitiøst sikkerheds- og forsvarspolitisk forskningsmiljø præget af åben og konstruktiv dialog.

Arbejder for et stærkt rigsfællesskab og et tæt forhold til vores vigtigste og nærmeste sikkerhedspolitiske allierede, herunder USA og de nordiske lande mhp. at imødegå trusler og risici med det overordnede mål at sikre stabilitet, sikkerhed og tryghed for hele riget. Samarbejder på tværs af rigsfællesskabet med hensyn til sikkerhedspolitik, med vores regionale partnere, transatlantisk og multilateralt. Endvidere landeansvar for Kina.

Teamet arbejder for, at præge EU’s sikkerheds og forsvarspolitik i tråd med danske sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser, herunder at Danmark har de bedste forudsætninger for at få større indflydelse på EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik efter afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold.. Teamet varetager den overordnede koordination af EU-sager på tværs af ministerieriet og yder bistand til de ansvarlige fagkontorer med vejledning i processer for forhandlinger i Bruxelles samt varetagelse af den hjemlige EU-beslutningsprocedure.

Teamets formål tilgår snarest.

Center for Cyber og Digitalisering

Centerets formål er at sikre, at Forsvarsministeriets koncern udnytter digitaliseringens muligheder og samtidig opbygger robusthed mod de risici og trusler, der følger med digitaliseringen.

 

Centret arbejder for en samlet, ambitiøs tilgang til digitalisering i Forsvarsministeriets koncern. Målet er, at der opbygges en sikker digital koncern, som gennem en strategisk tilgang kan udnytte det potentiale, som ligger i digitaliseringen, til at løfte forsvaret og beredskabet til nye højder. Det kræver udnyttelsen af synergien mellem forretningsprocesser, data og teknologi, hvor de rette kompetencer er til stede.

 

Centret sikrer således et fælles strategisk fundament for styrelsernes arbejde med digitalisering og understøtte processer, der kan levere på koncernens samlede digitaliseringsdagsorden med fokus på forretningsanvendelsen af nye teknologier, datadrevne beslutninger samt en robust og fremsynet it-organisation.

 

Digitalisering medfører risici, og centret sikrer at hensynet til sikkerhed står centralt i opgaveløsningen. Centret sætter derfor strategisk retning på Danmarks cyberindsats, herunder udvikle og implementere regeringens politikker på cyberområdet både nationalt og internt i Forsvarsministeriets koncern. Det sker i et stærkt samarbejde på tværs af danske myndigheder og understøttet af Center for Cybersikkerhed, som centret også løbende udvikler.

 

Centret arbejder med afsæt i det aktuelle trusselsbillede med den sikkerhedspolitiske indsats inden for cyberområdet, herunder varetage Danmarks internationale alliancesamarbejde inden for cyber- og informationssikkerhedsområdet og bidrage til, at Danmark gennem alliancer og fælles redskaber opbygger et stærkt værn mod angreb på Danmark og samtidig styrke modenheden.

Teamet har ansvar for at varetage Danmarks interesser og bidrage til det internationale samarbejdet på cyberområdet, herunder i regi af EU, NATO, FN, OSCE bl.a. ifm direktiver og forordninger på cyberområdet og NATO’s operative indsats på cyber. Dertil kommer ansvar for arbejdet med forsvar og afskrækkelse i cyberspace, herunder normer og regler samt sanktioner og attribueringer.

Ansvar for at udvikle og forvalte en samlet og ambitiøs cyberindsats i Danmark: et stærkt værn mod cyberangreb. Teamet vil arbejde for at implementere regeringens politik på cyber-området og forestå det tværgående myndighedssamarbejde vedr. cybertruslen, herunder også med fokus på sikkerhed i ny teknologi. Teamet varetager de løbende cyber sikkerhedssager og arbejder tæt sammen med Center for Cybersikkerhed.

Teamet er ansvarlig for at sætte retning for den strategiske styring og udvikling af IT-området i koncernen samt sætte fokus på den digitale dagsorden. Teamet skal sikre, at koncernens IT-governance understøtter og styrker koncernens ambitionsniveau på digitaliseringsområdet og koncernens digitale udvikling koordineres. Endvidere skal teamet bidrage til introduktion af nye digitale teknologier og udviklingsmodeller i koncernen samt en fælles digital forretningsarkitektur som kan styrke koncernens opgaveløsning, civilt og militært. Teamet varetager desuden dialog med Digitaliseringsstyrelsen bl.a. ift. koordination om digitaliseringsstrategi, risikovurderinger af IT-udviklingsprojekter, IT-aktstykker m.v. Teamet har opfølgning og fører tilsyn med IT-anvendelsen, IT-virksomheden og IT-udvikling og tilbyder rådgivning i bl.a. anvendelse af business cases mv. Endeligt varetager teamet koordination af departementets behandling af kapacitetsplan IT.

Teamet er ansvarlig for varetagelse af den forretningsmæssige drift og strategiske udvikling af KESDH, Standardarbejdsplads, REGNEM og SMART og skal sikre, at de opfylder koncernens forretningsmæssige behov. Teamet er endvidere ansvarlig for den lokale drift og udvikling af departementets informationssikkerhed.

Det er teamets formål at skabe fremtidens vidensfundament i koncernen, hvor retvisende data anvendes bredt fra økonomiske beskrivelser til operativt understøttelse. Data tænkes ind visionært, holistisk og levende, så data løbende kan skaleres til fremtidens operationelle krav, og spille en afgørende rolle i udviklingen og styring af koncernen. Dette bl.a. ved at:

 • Sikre at vores data fremstår struktureret og valideret (helhedssyn).
 • Data kan anvendes sikkert og åbent på tværs af systemer (troværdig, anvendelig, relevante, tilgængelige).
 • Skabe et solidt fundament for Økonomifunktion og organisationsstyring med såvel teknisk understøttelse som praktiske effektive løsninger, som understøtter den økonomiske styring i koncernen.

Teamet bidrager til at bringe data i anvendelse i koncernen til understøttelse af beslutningsprocesser. Det sker gennem strategisk sigte på at øge graden af kompetencerne i styrelserne til at arbejde med business intelligence og analytics. Samtidig er der strategisk fokus på sikre fremtidig tidsvarende teknologisk understøttelse på området, som vil gøre BI og analytics mere tilgængelig i koncernens og styrelsernes opgaveløsning og styring.

Teamet har til formål løbende at understøtte den forretningsansvarlige for virksomhedsstyringssystemet DeMars med systemets løbende governance. Teamet har herudover sit særlige hovedfokus på forberedelse af programgrundlag og udarbejdelse af plan for et kommende program, der vil få til formål at opgradere DeMars til systemversion ”SAP S/4HANA” (DeMars2). Dette program skal udover teknisk opgradering facilitere den afledte forretningsomstilling og dermed sikre maksimal udnyttelse af nye koncernfælles muligheder for digitalisering og optimering af opgaveløsning.

Forsvarsministeriets afdeling for Koncern Cyber- og Informationssikkerhed (CID) er en selvstændig afdeling placeret i ovennævnte Center for Cyber og Digitalisering (CCD).

 

Afdelingen består af nedenstående teams samt en række partnerenheder, der tilsammen leder arbejdet med cyber- og Informationssikkerhed indenfor Forsvarsministeriets område. Afdelingen ledes af Forsvarsministeriets Chief Information Security Officer (CISO).

TTI er et team i CID.

Teamet fører tilsyn med cyber- og informationssikkerhed ved myndigheder i koncernen, herunder i forhold til efterlevelse af ISO 27001, interne bestemmelser samt GDPR (General Data Protection Regulation). Derudover opfølgning på områder hvor tilsynet hos myndighederne tidligere har vist mangler.

CPL er et team i CID.

Teamet driver etableringen af CID, der skal styrke koncernens interne cyber- og informationssikkerhed. Teamet skal samtidig sikre at de fornødne ressourcer i form af MA og kompetencer er til stede i den koncernfælles organisation. Derudover gennemfører teamet awarenesskampagner og øvrige kommunikationsopgaver internt i CID, men også i forhold til koncernens styrelser og koncernen som helhed. Teamet etablerer desuden ledelsesinformation om cyber- og informationssikkerhed og sikrer styring og prioritering internt i CID. Endelig har teamet en særlig rolle i forhold til at sikre tæt koordination af sager mellem CID og departementet i øvrigt som fx MRP og henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere som fx Rigsrevisionen og Digitaliseringsstyrelsen.

CPL er et team i CID.

Teamet understøtter og driver den koncernfælles faglige udvikling på cyber- og informationssikkerhedsområdet på tværs af de teams, der er placeret i departementet og hos CID-partnerenheder i koncernen. Teamet er ansvarlige for at udarbejde koncernfælles bestemmelser, værktøjer, skabeloner og procesbeskrivelser for at højne compliance- og modenhedsniveauet for området, herunder også yde støtte og rådgivning til koncernens myndigheder. Teamet er desuden ansvarlig for udarbejdelse af awarenesskampagner og understøtte CID-partnerenheder i målrettet awareness, konsolidere koncernens risikobillede, være faglige eksperter på cyber- og informationssikkerhedsområdet samt ansvarlig for den koncernfælles koordination og rapportering ift. hændelser. Derudover driver eller deltager teamet i en række koncernfælles initiativer på cyber- og informationssikkerhedsområdet i koncernen.
Endvidere støttes styrelser uden CID-partnerenheder med at implementere og styrke cyber- og informationssikkerheden og tilsikre at koncernfælles mål og tiltag bliver implementeret og løbende forbedret. Bidrage i CID med rådgivning i at styrke cyber- og informationssikkerheden i hele koncernen.

CPL er et team i CID.

Teamet skal understøtte og drive den koncernfælles faglige udvikling på databeskyttelsesområdet på tværs af de teams, der er placeret i departementet og hos CID-partnerenheder i koncernen. Teamet er ansvarlige for at udarbejde koncernfælles værktøjer, skabeloner og procesbeskrivelser for at højne compliance- og modenhedsniveauet for området, herunder også yde støtte og rådgivning til koncernens myndigheder. Teamet er desuden fagansvarlig for sager tilknyttet databeskyttelsesområdet på ministerområdet, og skal sikre rådgivning til departementets øvrige centre.

CPL er et team i CID.

Teamet rådgiver inden for de databeskyttelsesretlige regler og hjælper med at sikre, at de bliver fulgt, samt fører internt tilsyn, kommer med input til awareness inden for databeskyttelse samt rådgiver om processen i forbindelse med brud på persondatasikkerheden. Databeskyttelsesrådgiveren/DPO’en for departementet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK) samt Adjudantstaben er placeret i teamet. Teamet er også ansvarlig for den strategiske udvikling og retning for fagområdet i hele Forsvarsministeriets koncern og leder et koncernfælles indsatsprogram på området med henblik på at højne compliance- og modenhedsniveauet.

CID's partnerenheder for cyber- og informationssikkerhed er placeret ved de fleste styrelser og myndigheder, hvor de leder og udfører cyber- og informationssikkerhedsarbejde herunder GDPR. Dette med henblik på at sikre en ensartet tilgang til området samt en tæt koordination mellem Forsvarsministeriets departement og de øvrige styrelser og myndigheder.

Juridisk Center

Juridisk Center er Forsvarsministeriets centrale juridiske kapacitet, som understøtter og bidrager til at udvikle en stærk legalitetskultur i Forsvarsministeriet. Gennem juridisk rådgivning og støtte medvirker centret til at sikre, at Forsvarsministeriet handler inden for de gældende juridiske rammer. Centeret udvikler endvidere de lovgivningsmæssige rammer for Forsvarsministeriets virke, så de er hensigtsmæssige og tidssvarende. Centeret repræsenterer og varetager herudover Forsvarsministeriets interesser i retssager og internationale juridiske forhold samt i HR-juridiske spørgsmål.

Teamet er ansvarlig for den humanitære folkeret (IHL), menneskerettigheder og anden folkeretlig regulering af militære operationer, ligesom teamet yder EU-retlig rådgivning. Teamet støtter det øvrige departement i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsforslag om danske militære bidrag, statusaftaler og andre internationale aftaler samt anden international ret. Teamet deltager i Regeringens Røde Kors Udvalg og er ansvarlig for behandlingen af retssager mod Forsvarsministeriet i forbindelse med Danmarks militære bidrag til internationale operationer. Endvidere leder teamet Forsvarsministeriets tolkearbejde samt forhandlingerne med USA om en bilateral samarbejdsaftale.

Teamet medvirker til at sikre, at praksis og konkrete afgørelser på det ansættelsesretlige- samt forsikrings- og erstatningsretlige område understøtter Forsvarsministeriets vision, mål, strategier samt opgaveløsningen generelt. I den forbindelse er teamet ansvarlig for afskedigelse af tjenestemænd og ansættelsesretlige reaktioner overfor chefer i LR39 / LG3 og derover, ligesom det behandler klager over underliggende myndigheders afgørelser om bl.a. afskedigelse af overenskomstansatte medarbejdere, inddragelse af sikkerhedsgodkendelser samt afgørelser vedrørende Forsvarsministeriets særlige forsikrings- og erstatningsordninger. Herudover behandles sager, der modtages fra whistleblowerordningen. Endeligt varetager teamet departementets relation til FAUK, Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Jagtkaptajnen.

Teamet er ansvarlig for at udvikle de lovgivningsmæssige rammer for Forsvarsministeriets virke, så de er hensigtsmæssige og tidssvarende. Teamet udarbejder – i tæt samarbejde med relevante styrelser og øvrige centre i departementet – lovforslagene på Forsvarsministeriets område. Teamet har i den forbindelse ansvaret for Forsvarsministeriets bidrag til regeringens lovprogram. Teamet samarbejder endvidere med andre ministerier om lovgivningsinitiativer, som har indvirkning på Forsvarsministeriets område. Endelig indgår teamet i større projekter og tværministerielle arbejdsgrupper, hvor der skal tages stilling til principielle juridiske spørgsmål.

Teamet bidrager til at sikre legalitetskulturen i departementet. Teamet bistår således departementets ledelse og øvrige dele af departementet med juridisk rådgivning og sparring inden for det stats- og forvaltningsretlige område, ligesom teamet bistår med at afklare fortolkningstvivl vedrørende lovgivning på Forsvarsministeriets område. Teamet er bl.a. departementets eksperter i offentlighedsloven og understøtter de øvrige dele af departementet i arbejdet med behandlingen af aktindsigtssager. Endelig er teamet ansvarlig for den interne undervisning af departementets medarbejdere i relevante stats- og forvaltningsretlige emner, herunder håndteringen af aktindsigtsanmodninger.

Center for Strategi, Økonomi og Styring

Centeret understøtter departementets strategiske retning for den samlede koncern og skal sikre overordnede udvikling af ministerområdet gennem optimering af de samlede ressourcer og opbygning af forandringsevne, så ministerområdet kan navigere sikkert og levere effektivt på de politiske ønsker og kritiske dagsordner. Derved understøtter centeret direktionens strategiske målbillede og sætter rammerne for koncernens økonomiske styring, det økonomiske kontrolmiljø, analysekapacitet, organisationsudvikling og gevinstrealisering. Centeret skal sikre helhedstænkning på tværs af økonomi, personale og kapaciteter.

I TAP understøtter vi en effektiv udførelse af Forsvarsministeriets opgaver, og arbejder for at skabe gennemsigtighed og prioriteringsrum i koncernens ressourceanvendelse. Vi bidrager på tværs af departementet til analytisk funderede beslutningsoplæg, og har en bred samarbejdsflade i hele koncernen, hvor vi bl.a. projektleder tværgående analyseprojekter på Forsvarsministeriets område og er et knudepunkt for koncernens analytikere.

 • Analytiske bidrag til interne sager
 • Analyser på tværs af ministerområdet på alt fra indkøb til personaleressourcer, bl.a. analyse af tilsyn og bevogtning
 • Projektledelse af tværgående analyseprojekter, fx i forbindelse med forsvarsforlig
 • Facilitering af et analysenetværk i koncernen

TST har til formål at drive og udvikle en sammenhængende og effektiv styring af ministerområdet, der skal bidrage til, at initiativer og mål realiseres. Teamet understøtter direktionen i at sætte den strategiske retning og sikre den tværgående styring, herunder sikre koordination mellem den strategiske og faglige styring. I den forbindelse driver og implementerer teamet løbende konkrete strategi – og udviklingsprojekter, der har til formål at sikre en velfungerende strategisk styring. Teamet varetager udviklingen og opfølgningen på mål- og resultatstyring i koncernen og har den koordinerende rolle i relation til forsvarsforligets effektiviseringsinitiativer, herunder opfølgning på gevinstrealiseringen. 

Teamet vil ved en risikobaseret tilgang sikre en proaktiv og strategisk styring af det interne finansielle kontrolmiljø og revisionssager. Vi skal understøtte departementschefen og direktionen med tilsynsmæssige vurderinger og ledelsesmæssige redskaber til den betryggende forvaltning af ministerområdets økonomiske midler og regeloverholdelse, herunder understøttelse ift. risikostyring og intern kontrol. Formålet er at understøtte en god økonomisk forvaltningskultur og sikre den økonomiske og finansielle regeloverholdelse, ved rapportering på og drift af det interne finansielle kontrolmiljø på ministerområdet.

Teamet har til formål at skabe de bedste økonomiske rammer og bevillingsmæssige forudsætninger for, at Forsvarsministeriet kan levere på politiske målsætninger og styrelsernes opgaveløsning, herunder at beslutninger i Forsvarsministeriet træffes på et fuldt oplyst økonomisk grundlag, og at økonomiske rammer kan prioriteres på tværs af ministerområdet. Teamet er ansvarlig for koordination af den overordnede økonomiske styring på ministerområdet, herunder forligsøkonomien. Konkret er teamet ansvarlig for finanslov, udgiftsopfølgning, økonomisk grundlag i regeringssager og politiske aftaler, aktstykker og samarbejdet med Finansministeriet samt for prioriteringsoplæg. Teamet er endvidere ansvarlig for det økonomiske tilsyn med Forsvarets Efterretningstjeneste. Endelig er teamet kompetencecenter for bevillingsregler.

Understøtter den overordnede og tværgående økonomistyring for de operative styrelser samt varetager den økonomiske styring af ministerområdets NATO konti.

 • Koncernopfølgning på ledelsesinformation for operative styrelser (FKO, HJV og BRS)
 • Udarbejdelse af bidrag til koncernfælles prioriteringsoplæg for operative styrelser
 • Departementale opgaver med økonomisk indhold (kommentering af sagsnotater, politiske oplæg, business cases samt besvarelse af politiske spørgsmål, aktindsigter/pressehenvendelser mv.)
 • Styring af INTOPS reserven
 • Ressourcestyring ift. NATO konti og varetagelse af DK’s ressourcepolitiske linje og økonomiske interesser i NATO – herunder i Agencies og hovedkvarter i NATO’s styrkestruktur
 • Økonomisk tilsyn med de operative styrelser
 • Varetagelse af koncernbestemmelse om repræsentation og personalepleje

Understøtte den overordnede og tværgående økonomistyring for de understøttende styrelser samt koncernstyring af konsulentforbrugsrammer.

 • Koncernopfølgning på ledelsesinformation for understøttende styrelser (FMI, FES, FPS, FRS) samt departementet
 • Udarbejdelse af bidrag til koncernfælles prioriteringsoplæg for understøttende styrelser og departementet
 • Departementale opgaver med økonomisk indhold (kommentering af sagsnotater, politiske oplæg, business cases samt besvarelse af politiske spørgsmål, aktindsigter/pressehenvendelser mv.)
 • Rammestyring af kapacitetsplaner
 • Økonomisk tilsyn med de understøttende styrelser samt departementet
 • Styring af konsulentforbrugsrammer

Center for Organisation, Service og HR

Centeret skal skabe et departement, der er blandt de bedste på Slotsholmen. Centeret forestår udvikling af departementet som organisation med fokus på rekruttering, fastholdelse, trivsel og arbejdsglæde. Udviklingen forudsætter løbende involvering af hele organisationen og bygger på et fundament af gode fysiske rammer, et højt serviceniveau og skarp økonomistyring. Gennem stærke og tillidsfulde relationer, kan centeret udvikle de bedste løsninger og resultater i departementet til gavn for Danmarks sikkerhed og for danskernes tryghed. 

 • Medaljer (administrering heraf, samt uddeling lokalt i HK9).
 • Listepensioneringer
 • Udnævnelser af chefer over lønramme 37.
 • Håndtering af FMN-MYN – herunder fordeling af elektronisk post til husets sagsbehandlere samt forestå diverse oversendelser.
 • Rejser (oprettelse, bestilling samt afregning).
 • Aktindsigtssøgninger i WorkZone.
 • Digital post.
 • Håndtering af klassificerede systemer.
 • Destruktion af klassificerede dokumenter.
 • CACO (CTS) Dokumentsikkerhed.
 • Mønstring af klassificerede dokumenter.
 • NATO Travel Orders.
 • Security Clearances
 • Folketingsspørgsmål (Oprettelse og afsendelse heraf)
 • Henlæggelse til arkiv.
 • Håndaktsproduktion.
 • Bestilling af Daisy ved Rigsarkivet.
 • Mønstring af afgående medarbejdere.
 • Indblik i WorkZone.
 • Ansvar for departementets kontorelever (sammen med HR-teamet)
 • Assisterer til større arrangementer (Flagdag, Kulturnat m.m.)
 • Klargøring af cirkulærer, love og bekendtgørelser via Retsinfo.

 

Særlige opgaver for sikkerhedsofficeren (SIKOF):

 • Ansvarlig for MP vagten
 • Fysisk sikkerhed HK 9 samt VIP personer
 • Håndtering af gæster (besøgsanmeldelse, afhentning, udlevering af adgangskort m.v.)
 • Alarmeringsøvelser (terror, evakuering samt penetrationstest)
 • Kontrol af medarbejdernes sikkerhedsgodkendelser
 • Kontrol af medarbejders adgang til huset
 • Opdatering af sikkerhedsinstruks
 • Opdatering af sikkerhedsdokumentation på hjemmeside
 • Kontaktperson til FE, PET, G4S, og KIPO
 • Sikkerhedsbriefing af nye medarbejder
 • Afgangs samtale for medarbejder
 • Næstformand i KUVMILSIK

Teamets hovedopgave er at varetage driften og udviklingen af departementets interne økonomi, herunder i relation til budgettering, økonomiopfølgning for de budgetansvarlige chefer, ledelsesinformation, finanslovsbidrag og business controlling generelt i lighed med koncernens øvrige styrelser. Herudover beskæftiger teamet sig eksempelvis med besvarelse af aktindsigtsanmodninger og borgerhenvendelser relateret til departementets interne økonomi. Desuden henhører Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR), Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK), Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO) og Christiansøs Administration under departementets organisationsstruktur og økonomi, hvorfor teamet løser tilsvarende opgaver for disse områder.

Teamet fungerer som en serviceenhed, der primært har opgaver inden for tre hovedområder:

 • Ledelsesstøtte
 • Rejsecontrolling
 • Personaleadministration herunder arbejdstidsstyring 

Teamet har til opgave at støtte direktionen administrativt i form af fakturabehandling, rejseoprettelse og –afregning, bestilling af mødeforplejning samt opdækning. Derudover yder teamet administrativ støtte ved forberedelse af større møder samt chef- og direktionsseminarer i departementet.

 

Opgaverne inden for rejseområdet indebærer controlling af rejser samt udlæg for ministeren og medarbejderne i Ministersekretariatet. Desuden yder teamet generel støtte til departementets medarbejdere på rejseområdet.   

 

Teamet har en række personaleadministrative opgaver herunder oprettelse og nedlæggelse i forbindelse med til- og afgang, registrering af stamdata samt tildeling af roller i DeMars. Derudover er teamet ansvarlig for arbejdstidsadministration i departementet (inkl. partnerelementerne) samt dele af FKO. Det indebærer bl.a. udbetalinger, registrering af arbejdstid og friheder samt kontrol af forvaltningsmæssig korrekt registrering og godkendelse. Teamet yder support til medarbejderne og står desuden for oplæring af nye disponenter (tidsgodkendere), der har personaleansvar.

Fysisk post, Telefonomstilling, Kontorhold + IT-forbrugsstoffer, E-faktura: Modtagelse og klargøring af departementets regninger, Transport: Rejsekort for Departementet, Brobizz, cykler, oprettelse til delebilsordningen, Parkeringstilladelser, ID-kort. Tilsyn med mødelokaler og tekøkkener, Fremstilling af patenter/motivationer for FKO ifm. tildeling af medaljer i Forsvaret. Praktisk støtte: Fremstilling af programmer, konference- og navneskilte og indbinding med spiralryg, bestilling af visitkort, Ad hoc opgaver: Specielle indkøb, assistance ved større arrangementer.

 

Særlige opgaver for Ejendomsinspektør: Serviceportalen Overvågning, kontakt til FES, ISS Bygningsstyrelsen, andre håndværkere og flyttefirmaer. Kontakt til rengøring og kantine, ansvarlig for serviceaftaler på driftsniveau, ansvar for praktiske forhold i forbindelse med bygningsændringer, vedligehold/ fejlmelding af byggetekniske installationer. Arbejdsmiljø: Daglig arbejdsmiljøleder, herunder arbejdspladsindretning, opfølgning på arbejdspladsvurderinger, bestilling af skærmbriller samt anmeldelse af arbejdsskader. Udlevering af hovedtelefoner til medarbejdere i storrumskontorer. Inventar.

 

Særlige opgaver for screenerfunktionen: Gennemgår og klargør Departementets arkiver, som skal afleveres til Rigsarkivet, herunder træffer afgørelse om, hvorvidt Departementets egne klassificerede dokumenter kan afklassificeres forud for aflevering. Endvidere varetages arkiveringsprocessen vedr. eksterne myndigheders klassificerede dokumenter i Departementets arkiver. Behandler henvendelser fra Rigsarkivet, hvor de på vegne af borgere, forskere og journalister anmoder om adgang til Departementets arkivalier. Varetager efterbehandling af arkiv og arkivadgangssager, samt behandler borgerhenvendelser af historisk karakter, fx. spørgsmål om slægtninges grader, tjenesteforløb, dekoreringer mv. Bistår i høringssager fra såvel eksterne som interne myndigheders borgerhenvendelser. Behandler indscannede NATO-dokumenter i rammen af Public Disclosure. Deltager i Tilgængelighedsudvalgets møder. [Tilgængelighedsudvalget er et udvalg nedsat under kulturministeren i henhold til arkivloven].

Teamets hovedopgave er udvikling af Forsvarsministeriets departement som arbejdsplads, herunder koordination af arbejdet med at blive det bedste departement på Slotsholmen, hvortil også HR-partner og Team Strategisk Forandring (CMLB) er primære bidragsydere. Team Udvikling har bl.a. fokus på medarbejderudvikling og –trivsel, herunder forebyggelse af stress og krænkende adfærd, i departementet. Større opgaver omfatter tillige arbejdspladsvurderinger (APV), trivselsmålinger og ledelsesevalueringer. I tilfælde af interne undersøgelser i departementet og assistance til eksterne undersøgelser vil det være Team Udvikling, der koordinerer opgaverne. Herudover behandler teamet anmodninger om aktindsigt og borgerhenvendelser inden for teamets opgaveområde.

HR-partneren i HK9 er en del af Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som består af alle HR-partnere i koncernen samt en Policy- og koordinationssektion. I forbindelse med opgaveløsningen trækker HR-partneren på Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation, som har ekspertviden på de enkelte HR områder.

 

HR-partnernes for Forsvarsministeriets departement, Christiansø og DANATO primære opgaver er: 
 

 • Rådgiver for chefer/ledere i individuelle personale sager, 
 • udvikling og gennemførelse af strategiske HR tiltag (eksempelvis talent- og kompetenceudvikling og personaletilpasninger/organisationsændringer) samt
 • HR kerneprocesser (eksempelvis tilrettelæggelse af Ny Løn, udpegning til Task Force Enkeltmand og ledelsesrapportering).

På den baggrund er det elementets rolle, i samarbejde med departementets ledelse og chefer, at være strategisk partner, medarbejderudvikler og forandringsagent. 

Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR)

Formålet med Forsvarsministeriets Interne Revision er at opretholde en selvstændig og uafhængig afdeling i Forsvarsministeriets departement, som har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats i forsvarsministeriets koncern og som samtidig skal kunne råde, vejlede og sparre med den øverste ledelse og med styrelserne om emner inden for revisionens kompetenceområder.
 

Intern Revision bidrager til den samlede koncernstyring med bla. revisionsresultater, som afdækker og skaber gennemsigtighed i og giver sikkerhed for, i hvilket omfang den gennemførte forvaltning sker i henhold til gældende regelgrundlag, under skyldig økonomisk hensyn samt i henhold til de etablerede processer. Desuden bidrages med afdækning af effekten af det etablerede kontrolmiljø og de heri indbyggede balancerede kontroller. Revisionens arbejde har til formål at forebygge og opdage væsentlige negative hændelser, herunder regelbrud, besvigelser og korruption.

Læs om FIR

Attachéer og rådgivere

Forsvarsattachéer, forsvarsrådgivere og militærrådgivere indgår som en del af det danske diplomatiske korps i udlandet.

Læs om attachéer og rådgivere

Christiansø Administration

Forsvarsministeriet ejer Christiansø og er ansvarlig for øens administration. Der er ca. 17 årsværk fordelt på 25-30 ansatte i Christiansøs Administration, der forestår øens daglige virke lige fra renovering af fredede bygninger, vedligeholdelse af arealer og fæstningsværker til drift af øens el- og varmeforsyning, vandværk, havnen, tjenestefartøj, museer, lægeklinik, kirke, skole. Christiansøs Administration understøttes af Forsvarsministeriets styrelser, primært af Forsvarsministeriets Personalestyrelse i forhold til ansættelser og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i forhold til arealer og bygninger.

Læs om Christiansø Administration

Karriere

Forsvarsministeriet er en af Danmarks største arbejdspladser, og med det følger mange muligheder. Vi ønsker at tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere, der kan løfte opgaverne i Danmark og udlandet. Derfor er vi optagede af at være en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.

Læs mere om karriere i Forsvarsministeriet

Sidst opdateret 1. august, 2023 - Kl. 11.44