Forsvarsministeriets organisation

Forsvarsministeriet organisation.

Hovedopgaver

Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver:

 • For det første betjener vi forsvarsministeren og giver ministeren grundlag for at skabe visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Departementets opgaver er derfor i høj grad af politisk karakter.
 • For det andet står vi for den overordnede ledelse og styring af ministerområdet. Vi sikrer, at forsvarsministerens politik bliver gennemført. Vi fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring i myndighederne er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer.

 

Organisation

Vi er godt 500 medarbejdere – nogen med en kontoruddannelse eller en akademisk baggrund, andre med en militær baggrund og uddannelse. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved en af de decentrale funktioner ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.

For at sikre den bedste opgaveløsning er departementet organiseret i forskellige enheder med hvert sit ansvarsområde. Departementschefen er den øverste ansatte chef. Herunder findes direktionen og en række centre med dertil hørende teams.

Her kan du se Forsvarsministeriets departements organisationsdiagram i visuel udgave med angivelse af chefer (pdf)

Enhedernes arbejdsområder

Du kan finde information om struktureringen af vores opgaver under beskrivelsen af de enkelte enheders arbejdsområder:

Direktionen

Direktionen er departementets strategiske ledelse, som sætter retning for det samlede ministerområde. Direktionen fungerer som et ledelseskollektiv, der fagligt supplerer hinanden og samtidig har entydige opgaveporteføljer og fordelt ledelsesansvar for departementets otte centre og koncernledelsen.

Ministersekretariatet

Betjening af Forsvarsministeren og ansvarlig for intern og ekstern kommunikation. Derudover understøtter ministersekretariatet den løbende politikudvikling og bidrager til øget bevidsthed om den politiske linje i departementets opgaveløsning. Ministersekretariatet varetager den direkte, daglige betjening af ministeren, herunder kalenderstyring og chaufførbetjening samt planlægning og gennemførelse af aktiviteter, møder og rejser. Ministersekretariatet sørger for forelæggelse af sager for ministeren og tilbagemelding til kontorerne og ledelsen. Ministersekretariatet koordinerer i samarbejde med Center for Strategi, Forandring og Ressourcer forsvarsministerens folketingsarbejde, deltagelse i regeringsprocesser og besvarelser af tværgående høringer mv.. Ministersekretariatets Presse- og kommunikations teams varetager dels pressebetjeningen af ministeren og departementet, dels ministeriets eksterne og interne kommunikation, herunder ansvar for departementets koordination og styring af den strategiske, koncernfælles kommunikation.

Center for Forsvar og Beredskab

Center for Forsvar og Beredskab skaber forudsætningerne for et forsvar og beredskab, der leverer helstøbte og efterspurgte kapaciteter. Centeret er garant for, at Forsvaret og beredskabet har optimale rammer og er rustet til at imødegå risici og trusler, som kan ramme Danmark og vores allierede. Vi griber nye muligheder, og er en aktiv og værdsat partner i det samfund, som vi er en integreret del af.

 • Beskyttelse af kritisk infrastruktur
 • NATO resilience
 • Civil/militær samarbejde (totalforsvar)
 • Beredskabsstyrelsens myndighedsopgaver
 • Nordisk beredskabssamarbejde
 • EU civilbeskyttelse
 • Tværgående koordination af beredskabsplanlægning
 • Krisestyringssystemer
 • Krisestyringsøvelser
 • Undersøgelse af samfundets samlede beredskab
 • Strategisk styring af Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnskommandoen
 • Den Europæiske Forsvarsfond, udmøntning af national handlingsplan, forhandlingssporet i Bruxelles
 • Forsvarsindustrielle strategi, udmøntning af handlingsplan.
 • Open for business
 • Koncernens indkøbspolitik
 • Forhold vedr. udbud/indkøb i centralorganisationen
 • CSR
 • Forskning / tech-området
 • Eksportkontrol
 • Tovholder/koordinator på forberedelse af forlig & delforlig
 • Tovholder på forligsimplementeringen
 • Ansvarlig for forligsrapportering til forligskredsen
 • Driver strategisk udvikling i fagligt perspektiv
 • Tovholder/koordinator af strategiske kapacitetsprojekter (F-35 m.m.)
 • Udvikling af eksisterende kapaciteter
 • Anskaffelser
 • Industrisamarbejde og foranstaltninger i fm. anskaffelser
 • Operativt virke
 • Drift af kapaciteter
 • Udfasning og bortskaffelse af kapaciteter og etablissement
 • Kapacitetsplaner (materiel/etablissement) for Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet
 • Tilsyn med FKO og FMI (og dele af FES område)
 • Våbenkontrol
 • FMN rumenhed (Space)
 • Veteranområdet
 • Reserven
 • InterForce
 • Medaljer
 • Varetage Forsvarets og Beredskabets interesser i forhold til:
 • Planloven, kommuneplaner og lokalplaner
 • Havplanen, herunder vurdering af sameksistens (havvindmøller, natur mv.)
 • Miljøbeskyttelsesloven, herunder støj
 • Bekendtgørelse om støj fra Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
 • Naturbeskyttelsesloven og anden regulering.
 • Miljø- og Energiledelse
 • Relationer til omkringliggende samfund/naboer, herunder strategi for godt naboskab
 • Samarbejde med foreninger (DN, DJ, DIF …)
 • FMN grønne handleplan, herunder rapportering
 • Klimapartnerskab
 • Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb
 • Klimaregnskaber
 • Den internationale grønne dagsorden
 • Sekretariat for SG og PG for det grønne område
 • Miljøoprydning på Forsvarets stationer i Grønland, herunder indgåelse af aftaler med grønlandske myndigheder
 • Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland
 • Kangerlussuaq lufthavn (aftaler om renovering samt ny serviceaftale med selvstyret)
 • Etablissementsforhold i Arktis
 • Vilkår for udstationeret personel i Grønland (revision af Grønlandsaftalen)
 • Ansvarlig for Christiansø Administration, herunder mål og tilsyn, bevillingslove, bortforpagtning, besejlingsaftale, samarbejde med andre ministerier, lokalaftale mv.
 • Christiansø anlægsprojekter
 • Uddannelse
 • EUD (konstabler)
 • Lærlinge
 • Kompetenceudvikling
 • Værnepligt
 • Dødsfald
 • Rigsrevisionen
 • Chefrekruttering og administration
 • HSU
 • Fastholdelse og rekruttering
 • Seniorpolitik
 • Mangfoldighed
 • Sundhed/Covid-19
 • Arbejdsmiljø
 • Løn, pension og overenskomst
 • Fonde

Center for Sikkerhed og Operationer

Center for Sikkerhed og Operationer er omdrejningspunkt for Forsvarsministeriets arbejde med at sikre stabilitet, sikkerhed og tryghed for alle i rigsfællesskabet. Centeret har til formål at sætte strategisk retning for Danmarks sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitik i overensstemmelse med ministerens og regeringens prioriteter. Centeret er ansvarligt for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen og Nordatlanten med henblik på at forebygge konflikter og trusler mod Danmark og vores allierede. Samtidig arbejder centeret for at styrke og investere i internationale samarbejder og partnerskaber, der understøtter Danmarks sikkerhed, og som værner om vores værdier. Dette sker med afsæt i den grundlæggende ambition om at bevare Danmarks status som en kerneallieret i NATO som hjørnestenen i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik.

Center for Cyber og Digitalisering

Centerets formål er at sikre, at Forsvarsministeriets koncern udnytter digitaliseringens muligheder og samtidig opbygger robusthed mod de risici og trusler, der følger med digitaliseringen.

 

Centret skal arbejdet for en samlet, ambitiøs tilgang til digitalisering i Forsvarsministeriets koncern. Målet er, at der opbygges en sikker digital koncern, som gennem en strategisk tilgang kan udnytte det potentiale, som ligger i digitaliseringen, til at løfte forsvaret og beredskabet til nye højder. Det kræver udnyttelsen af synergien mellem forretningsprocesser, data og teknologi, hvor de rette kompetencer er til stede.

 

Centret skal således sikre et fælles strategisk fundament for styrelsernes arbejde med digitalisering og understøtte processer, der kan levere på koncernens samlede digitaliseringsdagsorden med fokus på forretningsanvendelsen af nye teknologier, datadrevne beslutninger samt en robust og fremsynet it-organisation.

 

Digitalisering medfører risici, og centret skal sikre at hensynet til sikkerhed står centralt i opgaveløsningen. Centret skal derfor sætte strategisk retning på Danmarks cyberindsats, herunder udvikle og implementere regeringens politikker på cyberområdet både nationalt og internt i Forsvarsministeriets koncern. Det skal ske i et stærkt samarbejde på tværs af danske myndigheder og understøttet af Center for Cybersikkerhed, som centret også løbende skal udvikle.

 

Centret vil med afsæt i det aktuelle trusselsbillede arbejde med den sikkerhedspolitiske indsats inden for cyberområdet, herunder varetage Danmarks internationale alliancesamarbejde inden for cyber- og informationssikkerhedsområdet og bidrage til, at Danmark gennem alliancer og fælles redskaber opbygger et stærkt værn mod angreb på Danmark og samtidig styrke modenheden.

Teamet er ansvarlig for at sætte retning for den strategiske styring og udvikling af IT-området i koncernen samt sætte fokus på den digitale dagsorden. Teamet skal sikre, at koncernens IT-governance understøtter og styrker koncernens ambitionsniveau på digitaliseringsområdet og koncernens digitale udvikling koordineres. Endvidere skal teamet bidrage til introduktion af nye digitale teknologier og udviklingsmodeller i koncernen samt en fælles digital forretningsarkitektur som kan styrke koncernens opgaveløsning, civilt og militært. Teamet varetager desuden dialog med Digitaliseringsstyrelsen bl.a. ift. koordination om digitaliseringsstrategi, risikovurderinger af IT-udviklingsprojekter, IT-aktstykker m.v. Teamet har opfølgning og fører tilsyn med IT-anvendelsen, IT-virksomheden og IT-udvikling og tilbyder rådgivning i bl.a. anvendelse af business cases mv. Endeligt varetager teamet koordination af departementets behandling af kapacitetsplan IT.

Teamet er ansvarlig for varetagelse af den forretningsmæssige drift og strategiske udvikling af KESDH, Standardarbejdsplads, REGNEM og SMART og skal sikre, at de opfylder koncernens forretningsmæssige behov. Teamet er endvidere ansvarlig for den lokale drift og udvikling af departementets informationssikkerhed.

Skabe fremtidens vidensfundament i koncernen, hvor retvisende data anvendes bredt fra økonomiske beskrivelser til operativt understøttelse.  Data tænkes ind visionært, holistisk og levende, så data løbende kan skaleres til fremtidens operationelle krav, og spille en afgørende rolle i udviklingen og styring af koncernen. Dette bl.a. ved at:

 

 • Sikre at vores data fremstår struktureret og valideret (helhedssyn).
 • Data kan anvendes sikkert og åbent på tværs af systemer (troværdig, anvendelig, relevante, tilgængelige).
 • Skabe et solidt fundament for Økonomifunktion og organisationsstyring med såvel teknisk understøttelse som praktiske effektive løsninger, som understøtter den økonomiske styring i koncernen.

Teamet bidrager til at bringe data i anvendelse i koncernen til understøttelse af beslutningsprocesser. Det sker gennem strategisk sigte på at øge graden af kompetencerne i styrelserne til at arbejde med business intelligence og analytics. Samtidig er der strategisk fokus på sikre fremtidig tidssvarende teknologisk understøttelse på området, som vil gøre BI og analytics mere tilgængelig i koncernens og styrelsernes opgaveløsning og styring.

Teamet understøtter og driver den koncernfælles faglige udvikling på cyber- og informationssikkerhedsområdet på tværs af de teams, der er placeret i departementet og hos CID-partnerenheder i koncernen. Teamet er ansvarlige for at udarbejde koncernfælles bestemmelser, værktøjer, skabeloner og procesbeskrivelser for at højne compliance- og modenhedsniveauet for området, herunder også yde støtte og rådgivning til koncernens myndigheder.

 

Teamet er desuden ansvarlig for udarbejdelse af awarenesskampagner og understøtte CID-partnerenheder i målrettet awareness, konsolidere koncernens risikobillede, være faglige eksperter på cyber- og informationssikkerhedsområdet samt ansvarlig for den koncernfælles koordination og rapportering ift. hændelser. Derudover driver eller deltager teamet i en række koncernfælles initiativer på cyber- og informationssikkerhedsområdet i koncernen.

Teamet støtter endvidere styrelser uden CID-partnerenheder med at implementere og styrke cyber- og informationssikkerheden og tilsikrer at koncernfælles mål og tiltag bliver implementeret og løbende forbedret. Teamet bidrager i CID med rådgivning i at styrke cyber- og informationssikkerheden i hele koncernen. 

Teamet skal understøtte og drive den koncernfælles faglige udvikling på databeskyttelsesområdet på tværs af de teams, der er placeret i departementet og hos CID-partnerenheder i koncernen. Teamet er ansvarlige for at udarbejde koncernfælles værktøjer, skabeloner og procesbeskrivelser for at højne compliance- og modenhedsniveauet for området, herunder også yde støtte og rådgivning til koncernens myndigheder.

 

Teamet er desuden fagansvarlig for sager tilknyttet databeskyttelsesområdet på ministerområdet, og skal sikre rådgivning til departementets øvrige centre. Teamet er også ansvarlig for iværksættelse og gennemførelse af indsatser og initiativer til at sikre departementets overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler, ligesom departementets Databeskyttelsesrådgiver (DPO) også er placeret i teamet.

Teamet driver etableringen af CID, der skal styrke koncernens interne cyber- og informationssikkerhed. Teamet skal samtidig sikre at de fornødne ressourcer i form af MA og kompetencer er til stede i den koncernfælles  organisation. Derudover gennemfører teamet awarenesskampagner og øvrige kommunikationsopgaver internt i CID , men også  i forhold til koncernens styrelser og koncernen som helhed. Teamet etablerer desuden ledelsesinformation om cyber- og informationssikkerhed og sikrer styring og prioritering internt i CID. Endelig har teamet en særlig rolle i forhold til at sikre tæt koordination af sager mellem CID og departementet i øvrigt som fx MRP og henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere som fx Rigsrevisionen og Digitaliseringsstyrelsen. 

Tilsyn med cyber- og informationssikkerhed ved myndigheder i koncernen, herunder i forhold til efterlevelse af ISO 27001, interne bestemmelser samt GDPR (General Data Protection Regulation). Derudover opfølgning på områder hvor tilsynet hos myndighederne tidligere har vist mangler. 

Ansvar for at varetage Danmarks interesser og bidrage til det internationale samarbejdet på cyberområdet, herunder i regi af EU, NATO, FN OECE bl.a.  ifm direktiver og forordninger på cyberområdet og NATO’s operative indsats på cyber. Dertil kommer ansvar for arbejdet med forsvar og afskrækkelse i cyberspace, herunder normer og regler samt sanktioner og attribueringer.

Ansvar for at udvikle og forvalte en samlet og ambitiøs cyberindsats i Danmark: et stærkt værn mod cyberangreb. Teamet vil arbejde for at implementere regeringens politik på cyberområdet og forestå det tværgående myndighedssamarbejde vedr. cybertruslen, herunder også med fokus på sikkerhed i ny teknologi. Teamet varetager de løbende cyber sikkerhedssager og arbejder tæt sammen med Center for Cybersikkerhed.

Juridisk Center

Juridisk Center er Forsvarsministeriets centrale juridiske kapacitet, som understøtter og bidrager til at udvikle en stærk legalitetskultur i Forsvarsministeriet. Gennem juridisk rådgivning og støtte medvirker centret til at sikre, at Forsvarsministeriet handler inden for de gældende juridiske rammer. Centeret udvikler endvidere de lovgivningsmæssige rammer for Forsvarsministeriets virke, så de er hensigtsmæssige og tidssvarende. Centeret repræsenterer og varetager herudover Forsvarsministeriets interesser i retssager og internationale juridiske forhold samt i HR-juridiske spørgsmål.

Teamet er ansvarlig for den humanitære folkeret (IHL), menneskerettigheder og anden folkeretlig regulering af militære operationer, ligesom centeret yder EU-retlig rådgivning. Teamet støtter det øvrige departement i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsforslag om danske militære bidrag, statusaftaler og andre internationale aftaler samt anden international ret. Teamet deltager i Regeringens Røde Kors Udvalg og er ansvarlig for behandlingen af retssager mod Forsvarsministeriet i forbindelse med Danmarks militære bidrag til internationale operationer samt Kammeradvokatordningen. Endvidere leder teamet Forsvarsministeriets tolkearbejde.

Teamet medvirker til at sikre, at praksis og konkrete afgørelser på det ansættelsesretlige- samt forsikrings- og erstatningsretlige område understøtter Forsvarsministeriets vision, mål, strategier samt opgaveløsningen generelt. I den forbindelse er teamet ansvarlig for afskedigelse af tjenestemænd og ansættelsesretlige reaktioner overfor chefer i LR39 / LG3 og derover, ligesom det behandler klager over underliggende myndigheders afgørelser om bl.a. afskedigelse af overenskomstansatte medarbejdere, inddragelse af sikkerhedsgodkendelser samt afgørelser vedrørende Forsvarsministeriets særlige forsikrings- og erstatningsordninger. Herudover behandles sager, der modtages fra whistleblowerordningen. Endeligt varetager teamet departementets relation til FAUK, Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Jagtkaptajnen.

Teamet er ansvarlig for at udvikle de lovgivningsmæssige rammer for Forsvarsministeriets virke, så de er hensigtsmæssige og tidssvarende. Teamet udarbejder – i tæt samarbejde med relevante styrelser og øvrige centre i departementet – lovforslagene på Forsvarsministeriets område. Teamet har i den forbindelse ansvaret for Forsvarsministeriets bidrag til regeringens lovprogram. Teamet samarbejder endvidere med andre ministerier om lovgivningsinitiativer, som har indvirkning på Forsvarsministeriets område. Endelig indgår teamet i større projekter og tværministerielle arbejdsgrupper, hvor der skal tages stilling til principielle juridiske spørgsmål.

Teamet bidrager til at sikre legalitetskulturen i departementet. Teamet bistår således departementets ledelse og øvrige dele af departementet med juridisk rådgivning og sparring inden for det stats- og forvaltningsretlige område, ligesom teamet bistår med at afklare fortolkningstvivl vedrørende lovgivning på Forsvarsministeriets område. Teamet er bl.a. departementets eksperter i offentlighedsloven og understøtter de øvrige dele af departementet i arbejdet med behandlingen af aktindsigtssager. Endelig er teamet ansvarlig for den interne undervisning af departementets medarbejdere i relevante stats- og forvaltningsretlige emner, herunder håndteringen af aktindsigtsanmodninger.

Center for Strategi, Forandring og Ressourcer

Centeret understøtter departementets strategiske retning for den samlede koncern og skal sikre overordnede udvikling af ministerområdet gennem optimering af de samlede ressourcer og opbygning af forandringsevne, så ministerområdet kan navigere sikkert og levere effektivt på de politiske ønsker og kritiske dagsordner.

 

Derved understøtter centeret direktionens strategiske målbillede og sætter rammerne for koncernens økonomiske styring, det økonomiske kontrolmiljø, analysekapacitet, organisationsudvikling og gevinstrealisering.

 

Centeret skal sikre helhedstænkning på tværs af økonomi, personale og kapaciteter.

Teamet medvirker til at opbygge ministerområdets forandringsevne og dermed en forandringsparat organisation, så vi lykkes med de forandringer, vi sætter i gang politisk, fagligt og organisatorisk.

Teamet understøtter ledelsen og skal i samarbejde med organisationen sikre et strategisk overblik og udvikling af ministerområdet. Det indebærer systematisk igangsættelse, prioritering, opfølgning og læring af forandringstiltag, således at der tilsikres sammenhæng og fælles retning.

Teamet bidrager til at opbygge forståelse af forandringer og aktivere kompetencer på tværs af ministerområdet gennem udbredelse af fælles sprog, metodik og fokus på både udvikling og læring i ledelse og opgaveløsning.

 

Opgaver:

 • Understøttelse af direktion og koncernledelse i form af systematisk overblik over forandringstiltag, som tilsikrer en sammenhængende udvikling af ministerområdet
 • Rådgivning og ledelsesudvikling med fokus på forandringsledelse
 • Opbygning af kompetencer, udvikling af fælles sprog og metodik i forhold til forandringsprocesser
 • Rådgivning og støtte til relevante projekter ud fra et forandringsperspektiv

Teamet skal bidrage til, at direktion og centerledelser får de bedste betingelser for sikker håndtering af interne og eksterne processer. Dette indebærer understøttelse af direktørernes portefølje, møder og relationer, dialog og processer mellem direktører og centerledelser. Endvidere koordinering af centrale faglige processer på tværs af departementet, hvor indsigten i centrene er en vigtig parameter (herunder forligskredskoordinering, tværgående sagsbehandling og forberedelse af regeringsudvalg, tasking af borgerhenvendelser og FT-spørgsmål) samt tilsyn og udvikling af sagsprocesser.

 

Opgaver:

 • Understøttelse af direktionens porteføljer (kalender, faglige sager, ledelsesopgave, relationer, mv.)
 • Koordinere direktionens møder og seminarer (ledelsesmøder, direktionsmøder, møder med centerledelse, ledelsesseminarer mv.)
 • Koordinere deltagelse og forberedelse af sager for regeringsudvalg
 • Visitation af WZ-postkassen  og tasking af huset (FT-spørgsmål, borgerhenvendelser, politiske henvendelser mv.
 • Tværgående sagsbehandling, høring og koordination, herunder i forhold til forligskredsmøder
 • I samarbejde med MS: tilsyn med sagsprocesser og tilbageløb på sager mhp at omsætte til læring hos sagsbehandlere, herunder
  • o opdatering og udvikling af centrale vejledninger for sagsbehandling (ministerbetjeningsvejledning m.fl.)
  • o introduktion til nye chefer og medarbejdere

I AOP understøtter vi en effektiv udførelse af Forsvarsministeriets opgaver. Vi arbejder for, at opgaverne udføres med strategisk ophæng, høj kvalitet og så omkostningseffektivt som muligt. Vi bidrager på tværs af departementet til analytisk funderede beslutningsoplæg, og har en bred samarbejdsflade på ministerområdet, hvor vi bl.a. projektleder tværgående analyseprojekter og faciliterer netværk for koncernens analytikere.

 

Arbejdsopgaver:

 • Analytiske bidrag til interne sager
 • Analyser på tværs af ministerområdet på alt fra indkøb til personaleressourcer, bl.a. analyse af tilsyn og bevogtning
 • Projektledelse af tværgående analyseprojekter, fx i forbindelse med forsvarsforlig
 • Facilitering af et analysenetværk i koncernen

Team Strategisk Styring har til formål at drive og udvikle en sammenhængende og effektiv styring af ministerområdet, der skal bidrage til, at initiativer og mål realiseres. I den forbindelse varetager teamet udviklingen og opfølgningen på mål- og resultatstyring i koncernen, har den koordinerende rolle i relation til forsvarsforligets effektiviseringsinitiativer, herunder opfølgning på gevinstrealiseringen, samt løbende driver og implementerer konkrete strategi – og udviklingsprojekter, der har til formål at sikre en velfungerende strategisk styring og understøtter direktionen i den tværgående styring.

 

Arbejdsopgaver:

 • Strategi- og udviklingsprojekter, der skal udvikle en sammenhængende styring
 • Mål- og resultatplaner i koncernen
 • Opfølgning på mål- og resultatplaner
 • Årsrapporter/årsberetninger
 • Koordinering af og opfølgning på effektiviseringsinitiativer i forsvarsforliget
 • Koordinering af eksterne effektiviseringstiltag, bl.a. effektivisering ifm. Statens Indkøbsprogram
 • Udarbejdelse af koncernfælles sourcingsstrategi

Teamet har til formål at opbygge og drive et sammenhængende og stærkt kontrolmiljø inden for det finansielle område og koordinere revisionsopfølgningen på tværs af koncernen, herunder samarbejdet med Rigsrevisionen og intern revision, hvor kontrolmiljøet er et nyt fokusområde. Det indbefatter, at teamet skal sætte rammerne for og drive en styrkelse af ministerområdets håndtering af revisionsområdet ift. forvaltningsgrundlag, governance, ledelsesrapportering og dataunderstøttelse med henblik på understøtte, at kritiske revisionssager håndteres proaktivt og på et fuldt oplyst grundlag med en tydelig ansvarsfordeling i koncernen.

 

Teamet skal samtidig strukturelt styrke kontrolmiljøet ved at drive sekretariatsfunktionen i SØKI, der både omfatter programstyring, sparring med projekter og udviklingen af alle tværgående leverancer, herunder etableringen af et ledelsessystem. Fra 2022 vil der afledt af programarbejdet skulle etableres en tilsynsfunktion for indkøb- og betalingsområdet i teamet, der også vil bistå ledelsen med rapportering på kontrolmiljøet.

At understøtte den overordnede og tværgående økonomistyring for de operative styrelser samt varetage den økonomiske styring af ministerområdets NATO konti.

 

Opgaver:

 • Koncernopfølgning på ledelsesinformation for operative styrelser (FKO, HJV og BRS) 
 • Udarbejdelse af bidrag til koncernfælles prioriteringsoplæg for operative styrelser 
 • Departementale opgaver med økonomisk indhold (kommentering af sagsnotater, politiske oplæg, business cases samt besvarelse af politiske spørgsmål, aktindsigter/pressehenvendelser mv.)
 • Styring af INTOPS reserven
 • Ressourcestyring ift. NATO konti og varetagelse af DK’s ressourcepolitiske linje og økonomiske interesser i NATO – herunder i Agencies og hovedkvarter i NATO’s styrkestruktur
 • Økonomisk tilsyn med de operative styrelser
 • Varetagelse af koncernbestemmelse om repræsentation og personalepleje

At koordinere aktiviteter i relation til i den enstrengede økonomifunktion samt styre og koordinere tværgående udviklingsprojekter rettet mod de decentrale økonomifunktioner.

 

Udviklingsopgaver:

 • Planlægning og afholdelse af møder, seminarer mv. i økonomichefkredsen
 • Udvikling og gennemførelse af koncernfælles business controller uddannelser
 • Styring og koordinering af udviklingsprojekter rettet mod de decentrale økonomifunktioner
 • Opdatering og vedligeholdelse af den koncernfælles økonomiportal

At understøtte den overordnede og tværgående økonomistyring for de understøttende styrelser samt koncernstyring af konsulentforbrugsrammer

 

Kerneopgaver:

 • Koncernopfølgning på ledelsesinformation for understøttende styrelser (FMI, FES, FPS, FRS) samt departementet 
 • Udarbejdelse af bidrag til koncernfælles prioriteringsoplæg for understøttende styrelser og departementet
 • Departementale opgaver med økonomisk indhold (kommentering af sagsnotater, politiske oplæg, business cases samt besvarelse af politiske spørgsmål, aktindsigter/pressehenvendelser mv.)
 • Rammestyring af kapacitetsplaner
 • Økonomisk tilsyn med de understøttende styrelser samt departementet
 • Styring af konsulentforbrugsrammer

Teamet har til formål at skabe de bedste økonomiske rammer og bevillingsmæssige forudsætninger for, at Forsvarsministeriet kan levere på politiske målsætninger og styrelsernes opgaveløsning, herunder at beslutninger i Forsvarsministeriet træffes på et fuldt oplyst økonomisk grundlag, og at økonomiske rammer kan prioriteres på tværs af ministerområdet.

 

Teamet er ansvarlig for koordination af den overordnede økonomiske styring på ministerområdet. Konkret er teamet ansvarlig for finanslov, udgiftsopfølgning, økonomisk grundlag i regeringssager og politiske aftaler, aktstykker og samarbejdet med Finansministeriet samt for prioriteringsoplæg og økonomisk ledelsesinformation på ministerområdet, herunder den interne rammeproces. Teamet er endvidere ansvarlig for ministerområdets tilsynskoncept samt det økonomiske tilsyn med Forsvarets Efterretningstjeneste. Endelig er teamet kompetencecenter for bevillingsregler.

Center for Organisation, Service og HR

Centeret skal skabe et departement, der er blandt de bedste på Slotsholmen. Centeret forestår udvikling af departementet som organisation med fokus på rekruttering, fastholdelse, trivsel og arbejdsglæde. Udviklingen forudsætter løbende involvering af hele organisationen og bygger på et fundament af gode fysiske rammer, et højt serviceniveau og skarp økonomistyring. Gennem stærke og tillidsfulde relationer, kan centeret udvikle de bedste løsninger og resultater i departementet til gavn for Danmarks sikkerhed og for danskernes tryghed.

 • Medaljer (administrering heraf, samt uddeling lokalt i HK9).
 • Listepensioneringer
 • Udnævnelser af chefer over lønramme 37.
 • Håndtering af FMN-MYN – herunder fordeling af elektronisk post til husets sagsbehandlere samt forestå diverse oversendelser.
 • Rejser (oprettelse, bestilling samt afregning).
 • Aktindsigtssøgninger i WorkZone.
 • Digital post.
 • Håndtering af klassificerede systemer.
 • Destruktion af klassificerede dokumenter.
 • CACO (CTS) Dokumentsikkerhed.
 • Mønstring af klassificerede dokumenter.
 • NATO Travel Orders.
 • Security Clearances
 • Folketingsspørgsmål (Oprettelse og afsendelse heraf)
 • Henlæggelse til arkiv.
 • Håndaktsproduktion.
 • Bestilling af Daisy ved Rigsarkivet.
 • Mønstring af afgående medarbejdere.
 • Indblik i WorkZone.
 • Ansvar for departementets kontorelever (sammen med HR-teamet)
 • Assisterer til større arrangementer (Flagdag, Kulturnat m.m.)
 • Klargøring af cirkulærer, love og bekendtgørelser via Retsinfo.

 

Særlige opgaver for sikkerhedsofficeren (SIKOF):

 • Ansvarlig for MP vagten
 • Fysisk sikkerhed HK 9 samt VIP personer
 • Håndtering af gæster (besøgsanmeldelse, afhentning, udlevering af adgangskort m.v.)
 • Alarmeringsøvelser (terror, evakuering samt penetrationstest)
 • Kontrol af medarbejdernes sikkerhedsgodkendelser
 • Kontrol af medarbejders adgang til huset
 • Opdatering af sikkerhedsinstruks
 • Opdatering af sikkerhedsdokumentation på hjemmeside
 • Kontaktperson til FE, PET, G4S, og KIPO
 • Sikkerhedsbriefing af nye medarbejder
 • Afgangs samtale for medarbejder
 • Næstformand i KUVMILSIK

Teamets hovedopgave er at varetage driften og udviklingen af departementets interne økonomi, herunder i relation til budgettering, økonomiopfølgning for de budgetansvarlige chefer, ledelsesinformation, finanslovsbidrag og business controlling generelt i lighed med koncernens øvrige styrelser.

 

Herudover beskæftiger teamet sig eksempelvis med besvarelse af aktindsigtsanmodninger og borgerhenvendelser relateret til departementets interne økonomi.

 

Desuden henhører Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR), Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK), Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO) og Christiansøs Administration under departementets organisationsstruktur og økonomi, hvorfor teamet løser tilsvarende opgaver for disse områder.

Teamet fungerer som en serviceenhed, der primært har opgaver inden for tre hovedområder:

 • Ledelsesstøtte
 • Rejsecontrolling
 • Personaleadministration herunder arbejdstidsstyring 

 

Teamet har til opgave at støtte direktionen administrativt i form af fakturabehandling, rejseoprettelse og –afregning, bestilling af mødeforplejning samt opdækning. Derudover yder teamet administrativ støtte ved forberedelse af større møder samt chef- og direktionsseminarer i departementet.

 

Opgaverne inden for rejseområdet indebærer controlling af rejser samt udlæg for ministeren og medarbejderne i Ministersekretariatet. Desuden yder teamet generel støtte til departementets medarbejdere på rejseområdet.    

 

Teamet har en række personaleadministrative opgaver herunder oprettelse og nedlæggelse i forbindelse med til- og afgang, registrering af stamdata samt tildeling af roller i DeMars. Derudover er teamet ansvarlig for arbejdstidsadministration i departementet (inkl. partnerelementerne) samt dele af FKO. Det indebærer bl.a. udbetalinger, registrering af arbejdstid og friheder samt kontrol af forvaltningsmæssig korrekt registrering og godkendelse. Teamet yder support til medarbejderne og står desuden for oplæring af nye disponenter (tidsgodkendere), der har personaleansvar.

 • Fysisk post: Modtagelse og omdeling og forsendelse.
 • Telefonomstilling for FMN
 • Kontorhold + IT-forbrugsstoffer: Indkøb/fordeling af kontorartikler, papir og IT-forbrugsstoffer
 • E-faktura: Modtagelse og klargøring af departementets regninger, vejledning af øvrige fakturabehandlere/godkendere
 • Transport: Rejsekort for Departementet, Brobizz, cykler, oprettelse til delebilsordningen, Parkeringstilladelser
 • ID-kort: Fotografering til MILID, bestilling via FPS. Bestilling af adgangskort til Folketinget.
 • Tilsyn med mødelokaler og tekøkkener
 • Fremstilling af patenter/motivationer for FKO ifm. tildeling af medaljer i Forsvaret.
 • Praktisk støtte: Fremstilling af programmer, konference- og navneskilte og indbinding med spiralryg, bestilling af visitkort, vedligeholdelse af skiltning på trapper, gange, kontorer og borde, back-up på Serviceportalen
 • Ad hoc opgaver: Specielle indkøb, assistance ved større arrangementer

 

Særlige opgaver for Ejendomsinspektør

Serviceportalen Overvågning, kontakt til FES, ISS Bygningsstyrelsen, andre håndværkere og flyttefirmaer. Kontakt til rengøring og kantine, ansvarlig for serviceaftaler på driftsniveau, ansvar for praktiske forhold i forbindelse med bygningsændringer, vedligehold/ fejlmelding af byggetekniske installationer

Arbejdsmiljø: Daglig arbejdsmiljøleder, herunder arbejdspladsindretning, opfølgning på arbejdspladsvurderinger, bestilling af skærmbriller samt anmeldelse af arbejdsskader. Udlevering af hovedtelefoner til medarbejdere i storrumskontorer.

Inventar: indkøb og administration af inventar

 

Særlige opgaver for screenerfunktionen

Gennemgår og klargør Departementets arkiver, som skal afleveres til Rigsarkivet, herunder træffer afgørelse om, hvorvidt Departementets egne klassificerede dokumenter kan afklassificeres forud for aflevering. Endvidere varetages arkiveringsprocessen vedr. eksterne myndigheders klassificerede dokumenter i Departementets arkiver.

Behandler henvendelser fra Rigsarkivet, hvor de på vegne af borgere, forskere og journalister anmoder om adgang til Departementets arkivalier.

Varetager efterbehandling af arkiv og arkivadgangssager, samt behandler borgerhenvendelser af historisk karakter, fx. spørgsmål om slægtninges grader, tjenesteforløb, dekoreringer mv.

Bistår i høringssager fra såvel eksterne som interne myndigheders borgerhenvendelser.

Behandler indscannede NATO-dokumenter i rammen af Public Disclosure.

Deltager i Tilgængelighedsudvalgets møder. [Tilgængelighedsudvalget er et udvalg nedsat under kulturministeren i henhold til arkivloven].

Departementets HR Partner er en del af rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som består af alle HR partnere i koncernen samt en policy- og koordinationsenhed. I forbindelse med opgaveløsningen anvender departementets HR Partner hele Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation, som har ekspertviden på de enkelte HR områder.
 
Partnerelementets kunde er Forsvarsministeriets Departement og Christiansø. Opgaven består af tre overordnede opgaver; udvikling og gennemførelse af strategiske HR tiltag i departementet (eksempelvis talentudvikling og personaletilpasninger/organisationsændringer), sparringspartner for chefer/ledere i individuelle personale sager samt HR kerneprocesser (administrative tiltag så som lønsumsforbrug, NYLØN og dekoreringer). På den baggrund er det elementets rolle, i samarbejde med departementets ledelse og chefer, at være strategisk partner, medarbejderudvikler, forandringsagent og administrativ ekspert.

Forsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) er en selvstændig afdeling i Forsvarsministeriet, som over for departementschefen har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats på Forsvarsministeriets område.

Læs om FIR

Forsvarsattachéer og militærrådgivere

Forsvarsattachéer og militærrådgivere indgår som en del af det danske diplomatiske korps i udlandet.

Læs om attachéer og militærrådgivere

Christiansø Administration

Forsvarsministeriet ejer Christiansø og er ansvarlig for øens administration. Der er ca. 17 årsværk fordelt på 25-30 ansatte i Christiansøs Administration, der forestår øens daglige virke lige fra renovering af fredede bygninger, vedligeholdelse af arealer og fæstningsværker til drift af øens el- og varmeforsyning, vandværk, havnen, tjenestefartøj, museer, lægeklinik, kirke, skole. Christiansøs Administration understøttes af Forsvarsministeriets styrelser, primært af Forsvarsministeriets Personalestyrelse i forhold til ansættelser og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i forhold til arealer og bygninger.

Læs om Christiansø Administration

Karriere

Forsvarsministeriet er en af Danmarks største arbejdspladser, og med det følger mange muligheder. Vi ønsker at tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere, der kan løfte opgaverne i Danmark og udlandet. Derfor er vi optagede af at være en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.

Læs mere om karriere i Forsvarsministeriet

Sidst opdateret 20. september, 2021 - Kl. 09.37