Danske helikoptere indgår i den franske mission Operation Barkhane i Mali.

Danske helikoptere indgår i den franske mission Operation Barkhane i Mali. Foto: Forsvaret.

Freds- og Stabiliseringsfonden –samtænkte og langsigtede stabiliseringsindsatser

Skrøbelighed og konflikt leder til migrationsstrømme mod Europa, overgreb mod lokalbefolkninger og manøvrerum for ekstremisme mv. Ét af de danske redskaber til at imødegå sådanne udfordringer er Freds- og Stabiliseringsfonden – en interministeriel fond oprettet i 2010 for at fremme danske freds- og stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

 

Freds- og Stabiliseringsfonden

Freds- og Stabiliseringsfonden råder over mere end 500 mio. kr. i 2021 og består af udviklingsbistand såvel som ikke-udviklingsbistand. Udmøntning af indsatser inden for Freds- og Stabiliseringsfonden planlægges ofte i programmer af flere års varighed og administreres af en tværministeriel samtænkningsstruktur bestående af embedsmænd. Det skaber de bedste muligheder for synergi og sammenhæng i bredden af danske civile og militære indsatser.

 

Under Freds- og Stabiliseringsfonden gennemføres større regionale programmer i bl.a. Ukraine, Irak-Syrien, Østafrika, Vestafrika (Guineabugten) Afghanistan og Sahel. Derudover gennemføres en række mindre indsatser.

 

Samtænkningsstruktur

Samtænkningsstrukturen samler repræsentanter fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet – og andre ministerier, når behovet viser sig – i en interministeriel styregruppe. Styregruppen mødes 5-8 gange årligt.

 

Styregruppen bliver serviceret af et tværministerielt sekretariat, hvor embedsmænd fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet arbejder på fælles oplæg til styregruppen. Det skal sikre, at indsatserne tænkes sammen allerede fra de første faser af planlægningen. Samtænkningsstrukturen udgør den institutionelle og strategiske ramme i de danske stabiliseringsindsatser, men der foregår desuden samtænkning på andre niveauer samt direkte mellem forskellige aktører. 

 

Forsvarets bidrag til kapacitetsudvikling

Forsvaret bidrager til at skabe langsigtet stabilitet rundt omkring i verden gennem bl.a. militær kapacitetsopbygning – altså hjælp til opbygning af modtagerlandenes evne til at tage vare på egen sikkerhed. Det kan eksempelvis ske ved udsendelse af danske militærrådgivere eller ved at danske enheder støtter med uddannelse og træning af modtagerlandenes væbnede styrker.

Forsvaret og Hjemmeværnet gennemfører indsatser i bl.a. Ukraine, Georgien og Sahel mhp. at opbygge landenes egne kapaciteter til at bidrage til stabilitet og sikkerhed. Det kan ske gennem bilateralt samarbejde eller multilateralt f.eks. i regi af NATO, det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO) eller det nordisk-baltiske kapacitetsopbygningssamarbejde (NBAP).

Sidst opdateret 23. februar, 2023 - Kl. 15.09