Italienske F-35 kampfly ser fra dansk Challenger.

Anskaffelse af nye kampfly finansieres inden for Forsvarets økonomiske ramme i overensstemmelse med forsvarsaftalen 2013-2017. Finansieringsbehovet ved 27 F-35A-kampfly i perioden 2021-2026 udgør i størrelsesordenen 20 mia. kr.

Ministerområdets økonomi

Forsvarsministeriets samlede bevillinger i 2022 udgør i alt 27,1 mia. kr., jf. finansloven for 2022. I bevillingerne er der taget højde for de økonomiske konsekvenser af Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 af 28. januar 2018, Tillægsaftalen af 29. januar 2019 samt Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

Se dokument med ministerområdets økonomi opstillet i tabeller

Yderligere oplysninger om bevillinger på finansloven kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside.

NATO-opgørelse af forsvarsbudgetter

NATO udarbejder en opgørelse af forsvarsbudgetterne for de enkelte medlemslande efter NATO’s egen definition. Opgørelsen giver grundlag for sammenligning af udgifterne i de enkelte landes forsvar. NATO-opgørelsen afviger på væsentlige områder fra den nationale definition af forsvarsbudgettet.

Opgørelsen efter NATO-definitionen giver samlet set et noget højere forsvarsbudget end efter den nationale definition, jf. tabel 4 (i nedenstående dokument).

NATO-opgørelsen indeholder desuden en opgørelse af forsvarsbudgettets andel af bruttonationalproduktet i de enkelte medlemslande, jf. tabel 5 (i nedenstående dokument).

NATO-opgørelserne vedrørende Danmark fremgår af tabellerne s. 3 i dette dokument

For yderligere oplysninger henvises til opgørelserne på NATO’s hjemmeside

Læs også om forsvarsplanlægning i NATO

Ministerområdets årsrapporter

Alle statslige myndigheder udarbejder hvert år en årsrapport. En årsrapport er en afrapportering af styrelsens økonomiske og faglige resultater i det forgangne år. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering, hvori der redegøres for målopfyldelsen i mål- og resultatplanerne, og et finansielt regnskab, hvori der redegøres for styrelsens regnskab i finansåret. Departementet udarbejder et finansielt regnskab. Årsrapporterne er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledninger.

Her kan du læse årsrapporter for Forsvarsministeriets styrelser:

2021 årsrapporter og årsberetninger

Tidligere årsrapporter

Myndighedernes årlige redegørelser giver et overblik over ministerområdets arbejde i det pågældende år. Efter 2006 udgives Årlig redegørelse ikke længere.
 


Mål- og resultatstyring

Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater. Mål- og resultatstyring skal i Forsvarsministeriet sikre effektive styrelser, der leverer resultater og effekter ud fra politiske målsætninger. Formålet er at skærpe fokus på resultater gennem øget opmærksomhed på kerneopgaverne understøttet af få klare, strategisk prioriterede mål. I Forsvarsministeriet sætter den koncernfælles mission og vision rammerne for den strategiske styring.

Hvad er en mål- og resultatplan
Mål- og resultatplanen er en aftale mellem departement og styrelse om, hvilke prioriterede faglige mål der skal indfries det kommende år. Mål- og resultatplanen er et kort og fokuseret dokument, som kobler den koncernfælles mission og vision med styrelsens strategiske målbillede og styrelsens mål, og består af et strategisk målbillede, konkrete mål og opfølgning. Det strategiske målbillede har et flerårigt, strategisk sigte og afspejler den politiske målsætning. Af det strategiske målbillede fremgår kort og præcist, hvad styrelsen vil opnå på længere sigt. Styrelsen udarbejder 5-10 mål, som relaterer sig til styrelsens kerneopgaver, og som samtidig understøtter indfrielsen af det strategiske målbillede for det pågældende år. Styrelsens arbejde med de konkrete mål i mål- og resultatplanen følges løbende, ligesom der ved årets afslutning følges op på samme i årsrapporten.

Hvem laver en mål- og resultatplan
Alle styrelser under Forsvarsministeriet udarbejder årligt en mål- og resultatplan. Departementet deltager aktivt i udarbejdelsen af styrelsens mål- og resultatplan. Arbejdet med mål- og resultatplanen er forankret på toplederniveau. For at styrelsen kan levere de ønskede resultater, er det vigtigt, at mål- og resultatplanen og den strategiske retning heri også forankres hos styrelsens medarbejdere.

Mål- og resultatplanen påtegnes af departementschefen og styrelsesdirektøren.

Mål- og resultatplaner

Forsvarsministeriets departement udarbejder mål- og resultatplaner med følgende styrelser:

Bevillinger

Forsvarsministeriets samlede bevillinger i 2022 udgør i alt 27,1 mia. kr. Der er afsat ca. 8 mia. kr. til materieldrift og materielanskaffelser. Der anvendes knap 2 mia. kr. til bygninger, etablissementer og vedligeholdelse.

En del af budgettet går til lønninger til vores mere end 20.000 militære og civile ansatte. Forsvarets bevilling udgør ca. 8,3 mia. kr. Der er afsat ca. 420 mio. kr. til Hjemmeværnet, 1 mia. kr. til Forsvarets Efterretningstjeneste og ca. 300 mio. kr. til Hjemmeværnet

Læs mere i dokumentet om ministerområdets økonomi

Sidst opdateret 17. februar, 2022 - Kl. 10.41