FIR i aktion

Foto: FIR.

Formålet med Forsvarsministeriets Interne Revision er at opretholde en selvstændig og uafhængig afdeling i Forsvarsministeriets departement, som har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats i forsvarsministeriets koncern og som samtidig skal kunne råde, vejlede og sparre med den øverste ledelse og med styrelserne om emner inden for revisionens kompetenceområder.  

Intern Revision bidrager til den samlede koncernstyring med bla. revisionsresultater, som afdækker og skaber gennemsigtighed i og giver sikkerhed for, i hvilket omfang den gennemførte forvaltning sker i henhold til gældende regelgrundlag, under skyldig økonomisk hensyn samt i henhold til de etablerede processer. Desuden bidrages med afdækning af effekten af det etablerede kontrolmiljø og de heri indbyggede balancerede kontroller. Revisionens arbejde har til formål at forebygge og opdage væsentlige negative hændelser, herunder regelbrud, besvigelser og korruption.

Det er Intern Revisions vision, at fremførte observationer, råd og sparring anvendes bredt i koncernen.

Hovedopgaver:

 1. Gennem intern revision på væsentlige og risikofyldte områder primært at afdække, om:
  a. Eksterne og interne regler og bestemmelser efterleves.
  b. Der i forvaltningen er udvist ”skyldig økonomisk hensyn”.
  c. Der er sket en tilstrækkelig risikoidentifikation og –vurdering.
  d. Det interne kontrolmiljø i koncernen i tilstrækkeligt omfang er etableret / er effektivt, herunder om der er etableret balancerede kontroller.
 2. På baggrund af revisionsgennemførelsen at give anbefalinger om forbedringstiltag i relation til de reviderede forretningsområder og processer.
 3. At tilbyde og gennemføre rådgivning, vejledning og sparring inden for revisionens kompetenceområde.
 4. At stille forslag om udvikling af / deltage i udviklingen af IT-værktøjer, som kan understøtte koncernens og revisionens arbejde med regeloverholdelse, risikostyring, kontrolmiljøet, etc.
 5. Løse opgaverne forbundet med administration af Forsvarsministeriets Departements Whistleblowerordning, samt administration af den eksterne whistleblowerordning for Forsvarets Efterretningstjeneste.

 

Mere om grundlaget for FIR’s arbejde

Læs mere om FIR-governance

Departementets whistleblowerordning

Via hjemmesiden kan du henvende dig vedrørende kritiske forhold. For eksempel hændelser som du finder uhensigtsmæssige, urimelige eller ulovlige.

Din henvendelse kan også handle om, at du har brug for hjælp. Hjemmesiden viser derfor nogle af de ordninger og kontaktlinjer, som du kan henvende dig til som ansat indenfor Forsvarsministeriets koncerns område.

Sidst opdateret 14. februar, 2022 - Kl. 15.07