FIR i aktion

Foto: FIR.

FIR's opgaver

Forsvarsministeriets Interne Revision medvirker til, som et resultat af revisionsarbejdet, at sikre regnskabets rigtighed på Forsvarets område, både for departementet og for koncernen som helhed.

Endvidere kan Forsvarsministeriets Interne Revision fungere som rådgiver og sparringspartner for styrelsescheferne og lejlighedsvis undersøge sager om svig og bedrageri.

Mission

Det er FIR's mission, at "gennem revision og rådgivning på udvalgte områder bidrage til at sikre og optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring".

Metode

Målet vil blive søgt nået gennem revision af udvalgte regnskabsposter, forretningsgange og administrative processer.

Revisionen vil endvidere komme med en vurdering af, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

Revisionen gennemføres i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen og under anvendelse af relevante standarder for offentlig revision.

Mere om FIR's arbejdsgange

Læs dokument om governance

Standarder for revisionsarbejdet
Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision i overensstemmelse med Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) og baseret på

revisionsprincipperne i rigsrevisionernes (INTOSAI's) internationale standarder (ISSAI 100-999).

SOR fastlægger de faglige krav til revisors planlægning, gennemførelse og rapportering af de enkelte revisioner. På den måde bidrager SOR til at klargøre revisors opgaver og ansvar i forhold til de forvaltningsansvarlige og de tiltænkte brugere af revisors rapportering og konklusioner.

Bestemmelsen i rigsrevisorlovens § 3 angiver, at opgaver med offentlig revision omfatter 3 aspekter. De 3 aspekter er:

(Regnskabets rigtighed) Efterprøve om regnskabet er rigtigt, hvilket betyder uden væsentlige fejl og mangler.

(Dispositionernes lovlighed) Efterprøve om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

(Skyldige økonomiske hensyn) Vurdere hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Kontakt FIR

E-mail: FIR-MYN-POST@FIIN.dk 
Tlf. + 45 72 81 28 00

Sidst opdateret 22. december, 2021 - Kl. 11.11