I forhold til lovforslagene, der blev fremsat den 29. oktober 2004, er gældende militær straffelovs § 29 om forsvarsministerens mulighed for under ekstraordinære forhold at forbyde militært tjenstgørende personels deltagelse i politiske foreninger og offentlige forsamlinger (forenings- og forsamlingsbestemmelsen) ikke medtaget (tidligere lovforslags § 27).

 

Årsagen er, at bestemmelsens praktiske anvendelsesområde er yderst begrænset, og dens baggrund har næppe i dag tilstrækkelig selvstændig betydning til fortsat at kunne opretholdes også set i lyset af, at militært personel kun bør undergives særregler om straffeansvar, når dette er absolut nødvendigt.

 

Lovforslagene fremsættes i øvrigt uændret.

Klik her for at læse forslag til Militær straffelov
Klik her for at læse forslag til Militær retsplejelov
Klik her for at læse forslag til Militær diciplinarlov