Lodstaksterne bliver 1. december 2005 sat ned med 2 % - undtaget er tomandslodsningerne.

Det sker, fordi lodsvæsenets økonomi de seneste år er blevet væsentligt forbedret blandt andet gennem en målrettet effektivisering og en stigning i lodsningsaktiviteten. 

”Det er samtidig min forventning, at flere skibe vælger at benytte lods, når de sejler igennem danske farvande. Det skaber alt andet lige en større sikkerhed i farvandene,” udtaler Forsvarsminister Søren Gade.

Det er en forudsætning, at lodsvæsenet er økonomisk selvbærende og selvfinansierende, og at taksterne løbende vurderes for at sikre, at der er balance i økonomien.

Lodstaksterne blev også nedsat med 4 % pr. 1. september 2003 og med 4 % pr. 1. oktober 2004. Taksterne er således i de seneste 2-3 år alt i alt nedsat med 10 %.

”Jeg forventer, at Folketinget i løbet af 2006 vil vedtage en ny lodslov, som bl.a. vil omfatte konkurrenceudsætning og liberalisering af dele af lodsvæsenet. Der vil dog også i tiden frem til en ny lodslovs ikrafttræden løbende være fokus på effektiviseringen af det statslige lodsvæsen,” udtaler forsvarsministeren.