Af de væsentligste punkter i redegørelsen kan nævnes:

 
• Som opfølgning på National Sårbarhedsudredning har regeringen udarbejdet en overordnet politik for beredskabsområdet med overskriften: ”Et robust og sikkert samfund - regeringens politik for beredskabet i Danmark”, der fastlægger de overordnede retningslinjer for det videre beredskabsarbejde.

 
• Regeringens politik på beredskabsområdet vil blandt andet danne grundlag for en lang række konkrete initiativer og tiltag i 2005, herunder ikke mindst i relation til implementeringen af beredskabsforliget for perioden 2003 - 2006, af forsvarsforliget for perioden 2005 - 2009, samt opfølgningen på anbefalingerne i National Sårbarhedsudredning.

 
• Ved kongelig resolution af 19. januar 2004 blev ressortansvaret for det statslige redningsberedskab og forsvaret samlet under forsvarsministeren pr. 1. februar 2004. Samtidig hermed nedsatte regeringen en arbejdsgruppe vedr. samling af det statslige redningsberedskab og forsvaret. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, har regeringen bl.a. besluttet, at tage skridt til at samle det statslige redningsberedskab og forsvaret yderligere samt at etablere et fælles CBRN-institut.

 
• Som opfølgning på sårbarhedsudredningen har regeringen besluttet at etablere en national operativ stab for at styrke koordinationen mellem Rigspolitiet, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og andre civile myndigheder ved større hændelser og kriser i Danmark.

 
• Baseret på erfaringer fra flodbølgekatastrofen i Sydøstasien vil der som nævnt i regeringsgrundlaget blive etableret en international operativ stab med forankring i Udenrigsministeriet bestående af alle berørte danske myndigheder for at sikre hurtig og effektiv hjælp i fremtidige situationer.

 
• Beredskabsmyndighedernes nuværende radiosystemer opfylder beredskabsmyndighedernes daglige behov for radiokommunikation, men det vurderes, at der kan være behov for at styrke radiokommunikationen ved større katastrofesituationer. Derfor har regeringen nedsat et tværministerielt udvalg, der skal udarbejde et oplæg til etablering af et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, således at der i begyndelsen af 2006 kan træffes beslutning herom.

 
• Som opfølgning på sårbarhedsudredningen er der udarbejdet en udviklingsplan for en løbende og koordineret overvågning og vurdering af samfundets sårbarhed og en løbende opfølgning på væsentlige konstaterede sårbarheder. En enhed i Beredskabsstyrelsen har igangsat udarbejdelsen af en national sårbarhedsrapport, der følger op på anbefalingerne. Rapporten vil foreligge inden årets udgang.


Læs hele regeringens redegørelse her