Den omhandler modernisering af forsvarets personel- og uddannelsesområde.

En arbejdsgruppe har siden maj 2005 analyseret forsvarets behov for at modernisere personel- og uddannelsesområdet. Dansk forsvar gennemgår i disse år en omstilling fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et forsvar med fokus på internationale operationer og totalforsvar.

På samme tid er forsvaret under påvirkning af den generelle samfundsudvikling, som blandt andet præges af forandringer i befolkningssammensætning, holdninger og konjunkturer.
Arbejdsgruppen konkluderer, at forsvarets nye opgaver, personellets ændrede vilkår og den generelle samfundsudvikling stiller anderledes og større krav til forsvarets evne til at rekruttere, fastholde og uddanne sine ansatte.

Rapporten anbefaler derfor, at forsvaret styrker rekrutteringen ved målrettet ”branding” af forsvarets job- og uddannelsestilbud, øget gensidig anerkendelse af civile uddannelser og forsvarets uddannelser, intensivering af indsatsen for at rekruttere kvinder og etniske minoriteter samt større fokus på intern rekruttering.

Forsvaret bør styrke indsatsen for at fastholde personellet, herunder især de soldater, der udsendes i internationale missioner. Det anbefales, at forsvaret udarbejder langsigtede personel- og bemandingsplaner, hvor personellet så vidt muligt ikke udsendes hyppigere end hvert tredje år. Endvidere skal forsvaret have større fokus på støtteforanstaltninger for udstationerede soldater.

Rapporten peger endvidere på behovet for, at forsvaret effektiviserer og moderniserer uddannelsesområdet. Der foreslås bl.a. indført en ny officersordning, hvor forsvaret som supplement til linieofficersuddannelsen tilbyder interesserede en tidsbestemt officerskontrakt efter en kortere uddannelse og eventuel godskrivning af civile kompetencer.

Disse officerer vil efterfølgende kunne tegne kontrakt og indgå i forsvarets reserve. Forsvaret bør også arbejde for, at brugen af tjenestepligt i forbindelse med uddannelse begrænses.

Personalestyrelsen, Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet har været inddraget i arbejdet via en styregruppe. Endvidere har forsvarets personelorganisationer fulgt arbejdet i en nedsat følgegruppe. Arbejdsgruppen har afgivet rapporten i enighed.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i den forbindelse:
”Det glæder mig at konstatere, at arbejdsgruppen har fremsat en række konkrete forslag til, hvordan forsvaret kan styrke evnen til at rekruttere, fastholde og udvikle sine medarbejdere i en tid, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft, og hvor konkurrencen om de unge er hård. Jeg er overbevist om, at disse spændende initiativer vil understøtte forsvarets internationale opgaveløsning og bidrage til at styrke forsvarets omdømme som en spændende og attraktiv arbejdsplads”.

Første del af arbejdsgruppens rapport offentliggøres i dag og kan læses i sin helhed her.

Arbejdsgruppen vil indtil den 1. juli 2007 fortsætte sit arbejde med rapportens Del II, som bl.a. omfatter forsvarets konstabler, civile ansatte og reservens forhold.

Arbejdsgruppen vil sideløbende hermed arbejde med at implementere anbefalingerne i rapportens Del I.