Forsvarsminister Søren Gade er enig i, at der har været problemer med Forsvarsministeriets omkostningsbaserede regnskaber. Kritikken kommer ikke bag på ham, idet Forsvarsministeriet har intensiveret arbejdet med omstillingen til nye regnskabsprincipper siden december 2005. Forsvarsministeren noterer endvidere, at forsvarets bevillinger er anvendt betryggende og efter hensigten.

 
Statsrevisorerne offentliggjorde i dag beretningen om revision af statens regnskab for 2005. I beretningen rettes kritik mod, at flere myndigheder under Forsvarsministeriet ikke på tilfredsstillende vis har håndteret overgangen til de nye regnskabsprincipper i staten. Rigsrevisionens kritik er ikke rettet mod Forsvarsministeriets anvendelse af bevillingerne, ligesom der ikke rettes kritik mod den udgiftsmæssige håndtering.

 
Forsvarsministeren udtaler, at han er enig med Rigsrevisionen i, at der har været problemer med at aflægge et omkostningsregnskab, og at det naturligvis skal gøres bedre. Det kræver dog mange kræfter at omstille en koncern af forsvarets størrelse til helt nye regnskabsprincipper, og det har ikke været muligt inden for de tidshorisonter, reformen har krævet. Det arbejdes der intensivt på. Forsvarsministeren slår dog fast, at forsvaret anvender sine bevillinger som tilsigtet og i overensstemmelse med forsvarsforliget.

 
2005 har været et skelsættende år, hvor staten har gennemført en omfattende reform af hele det statslige regnskabsvæsen. Staten er gået fra at aflægge et udgiftsregnskab til et omkostningsregnskab. Flere myndigheder under Forsvarsministeriet har ikke fuldt ud været i stand til at gennemføre de omfattende regnskabsmæssige opgaver, der var en forudsætning for omstillingen, og de har derfor ikke været i stand til at aflægge et tilfredsstillende omkostningsregnskab for 2005.

 
Som det også fremgår af beretningen, falder reformen af statens regnskabsvæsen sammen med de store omstruktureringer, forsvaret er i gang med som følge af forsvarsforliget. Forsvarsforliget har betydet mange sammenlægninger og omstruktureringer. Dette har i sig selv medført en række regnskabsmæssige ekstraopgaver, samtidig med at personalet i økonomifunktionerne i stort omfang har været berørt af fysiske og organisatoriske flytninger. Dertil kommer, at rekruttering og fastholdelse af de nødvendige regnskabsmæssige kompetencer har været vanskeligere i en sådan brydningstid. Når omstillingsprocessen er tilendebragt, vil regnskabsområdet samlet være væsentligt styrket, blandt andet med oprettelsen af Forsvarets Regnskabstjeneste.

 
Det har været erkendt, at der har været problemer med området, siden Rigsrevisionen gennemgik det indledende regnskabsmateriale ultimo 2005. Koncernen har arbejdet med problemerne siden, men på grund af opgavens omfang og kompleksitet var det ikke muligt at tage højde for alle problemstillinger inden regnskabet for 2005 blev lukket i februar 2006. Forsvarsministeriets myndigheder har siden arbejdet videre på løsningerne, og på nuværende tidspunkt er alle problemer enten rettet eller adresseret i flerårige handleplaner, der har været forelagt Rigsrevisionen. Forsvarsministeren vil afgive en nærmere redegørelse til statsrevisorerne om de tiltag, der er iværksat.