I forbindelse med mødet blev nedenstående pressemeddelelse udsendt.


NORDISKE FORSVARSMINISTRE DRØFTET FELLES INNSATS I FN-OPERASJONER

De nordiske forsvarsministrene har på sitt møte på Svalbard drøftet muligheten av en felles nordisk innsats i en FN-operasjon i Afrika. Det ble besluttet å undersøke hvilke nordiske bidrag som kan være etterspurt i forbindelse med FNs engasjement i Afrika. På møtet ble det også uttrykt tilfredshet med at det nå synes å være fremgang i arbeidet med å forbedre situasjonen i Darfur.

Undertegnelsen av en fredsavtale for Darfur representerer et klart fremskritt, og de initiativ som nå tas for å få utplassert en FN-styrke i området hilses velkommen av de norske forsvarsministrene.

Forsvarsministrene drøftet hvordan de nordiske land sammen kan bidra til å styrke FNs evne til å planlegge og lede stadig mer kompliserte fredsoperasjoner. Det er utarbeidet en felles nordisk tiltakspakke som identifiserer områder for de nordiske land kan bistå FN i den pågående reformprosessen. Det dreier som blant annet om planlegging av militære operasjoner, utvikling av en bedre kommando- og kontrollstryktur, etterretning og sikkerheten for personellet.

Et annet tema på møtet var det som kalles forsvars- og sikkerhetssektorreform i ustabile stater og partnerland, der demokratisk kontroll av de væpnede styrket står sentralt.

Forsvarsministrene drøftet et nordisk-baltisk initiativ overfor Ukraina som innebærer et samarbeid på tre områder: Et tilbud om et nettbasert læringssystem (som allerede er benyttet til utdanning av baltiske offiserer og sivile), eksperthjelp på slike fagområder som forsvarspolitikk, juridiske spørgsmål og budget- og økonomistyring, og undervisningsstøtte til det nationale forsvarsakademiet i Kiev.

De nordiske forsvarsministrene ga sin tilslutning til det arbeidet som nå gjæres for å revidere rammene og oppgavene for NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support), som er et instrument for å samordne nordisk samarbeid om fredsstøttede operasjoner.

Endringene innebærer blant annet økt fokus på støtte til FN og sikkerhetssektorreform, blant annet felles nordisk støtte til landene på Balkan og Ukraina. Endringene innebærer også at det felles nordiske styrkeregisteret legges ned og at arbeidet med en felles nordisk brigadestab bortfaller.

NORDCAPS gjøres med dette mer fleksibel og relevant i forhold til dagens utfordringer, og dette vil innebære en styrking av det nordiske forsvarssamarbeidet.

Det var første gang de nordiske forsvarsministrene møttes på Svalbard, og foruten selve møtet i Longyearbyen, var det lagt inn et besøk til verdens nordligste permanente bosetting i Ny-Ålesund. Delegasjonene har også fått en orientering om den norske kystvaktens oppgaver i nordområdene om bord på KV Svalbard.