...disciplinærsager mod de embedsmænd, der har været involveret i projektet.

Advokatundersøgelsen gentager i hovedsagen den kritik af forsvaret, som Rigsrevisor i 2006 fremsatte i sin rapport om Tårnfalken - ingen af de kritiserede forhold er imidlertid af en karakter, der kan føre til disciplinæransvar.

Advokatundersøgelsen viser bl.a., at orienteringen af Folketingets Finansudvalg om Tårnfalken-projektet var kritisabel, da den burde have nævnt den risiko, der var forbundet med udviklingsprojektet. Advokaten finder imidlertid ikke, at der heri er grundlag for disciplinæransvar mod nogen.

Det fremgår også af advokatundersøgelsen, at Tårnfalken-projektet formentlig kunne have været organiseret på en mere hensigtsmæssig måde.

Det nævnes bl.a., at projektorganisationen blev mere kompleks ved, at myndigheder fra to værn deltog i projektet. Dette kan have medvirket til mere besværlige arbejdsgange. Advokaten finder imidlertid ikke, at dette kan medføre disciplinært ansvar, hverken for embedsmænd i de underliggende myndigheder eller for medlemmer af forsvarets øverste ledelse.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i den forbindelse:
”Med denne uvildige advokatundersøgelse er det fastslået, at der ikke kan placeres et personligt ansvar for Tårnfalken-projektet blandt de ansatte, der har været involveret i projektet.

Advokatundersøgelsen bekræfter kritikken af, at flere forhold i projektet burde være håndteret anderledes. Jeg har taget denne kritik til efterretning og kan oplyse, at der allerede er iværksat tiltag, som vil bidrage til at hindre en lignende situation i fremtiden.

Fx er de enkelte værns materielkommandoer som en del af det nuværende forsvarsforlig blevet sammenlagt i en værnsfælles materieltjeneste. Dette skal bl.a. skabe en bedre koordination mellem værnene fremover.

Jeg er sikker på, at forsvaret ved de tiltag, der er iværksat, kan medvirke til at imødegå lignende problemer ved andre materielanskaffelsesprojekter.

I øvrigt henviser jeg til min redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen om Tårnfalken gav anledning til. Rigsrevisor har fundet redegørelsen og de iværksatte initiativer tilfredsstillende.

Redegørelsen og Rigsrevisors bemærkninger hertil kan findes på Folketingets hjemmeside.

Beretningen om advokatundersøgelsen kan hentes her.