Symposiet er åbent for offentligheden i overensstemmelse med IDA’s generelle regler herom.

Symposiet afholdes:

mandag den 21. maj 2007
i Ingeniørforeningens konferencelokaler
Kalvebod Brygge nr. 31-33 i København.

Forsvarsminister Søren Gade indleder symposiet med et indlæg om ”Havmiljø – vores alles ansvar” og miljøminister Connie Hedegaard holder et indlæg under titlen ”Havmiljø – forpligtelser og initiativer.

Symposiet retter sig ikke kun mod de myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner m.fl., der til daglig beskæftiger sig med havmiljøforureningsbekæmpelsesspørgsmål, men i høj grad også til politikere, kommuner, presse og andre, som nærer særlig interesse for havmiljøområdet.

Deltagere i symposiet vil have mulighed for at besigtige søværnets miljøskibe og et fartøj fra marinehjemmeværnet samt Beredskabsstyrelsens miljøstand og ledelses- og kommunikationsmodul (LKM).

Baggrund
I Rigsrevisionens beretning 8/04 vedrørende Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet vurderede Rigsrevisionen blandt andet, at det danske beredskab til bekæmpelse af olie og kemikalieforurening, burde udvikles yderligere. På den baggrund har Forsvarsministeriet taget initiativ til:

 • at der udarbejdes en risikoanalyse for havmiljøet, herunder risikoen for kemikalieforureninger og udviklingen i skibsfarten som følge af den forøgede udskibning fra olieudskibningshavnen i Pri-morsk og den generelt stigende olietransport gennem danske farvande

 • at der gennemføres en fornyet kapacitetsundersøgelse af det samlede havmiljøberedskab på baggrund af risikoanalysen, herunder at mulighederne for at nyttiggøre øvrige statslige og private ressourcer i havmiljøberedskabet samt internationalt samarbejde undersøges, samt

 • at havmiljøberedskabsplanen på denne baggrund revurderes.

Risikoanalysen af olie- og kemikalieforurening i danske farvande
Risikoanalysen af olie- og kemikalieforurening i danske farvande er udarbejdet af COWI A/S på vegne af Forsvarsministeriet. Af kravspecifikationens opgaveformulering fremgår:  

 • Formål: Risikoanalysen skal belyse sandsynligheden for samt konsekvenserne af olie- og kemikalieforurening i danske farvande. Dette skal gøres med henblik på:

  • at indgå i grundlaget for en overordnet vurdering af, hvorvidt målsætningen for det nationale beredskab til forureningsbekæmpelse af havmiljøet er tilstrækkelig. Analysen skal ikke omfatte en vurdering af beredskabet.

  • at etablere grundlag for den fortsatte udvikling af beredskabet til bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på havet.

 • Risikoanalysen skal være et planlægningsværktøj:

  • Vise risikoens størrelse og fordeling i danske farvande

  • Muliggøre efterfølgende modellering af virkning af forskellige udformninger af beredskabet

Risikoanalysen kan frit downloades her:

 

Risikoanalysen følges som nævnt ovenfor op af en fornyet kapacitetsundersøgelse med henblik på at sikre, at de samlede ressourcer til forureningsbekæmpelse til søs udnyttes bedst muligt, herunder er placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til risici.

Som en del af kapacitetsundersøgelsen har Forsvarsministeriet valgt at afvikle dette havmiljøsymposium for at give en bred offentlig kreds mulighed for dels at blive orienteret om hovedkonklusionerne af risikoanalysen men ikke mindst i forlængelse af de enkelte indlæg, at kunne debattere forhold vedrørende havmiljøforureningsbekæmpelse såvel regionalt som lokalt.

 

Som det fremgår deltager såvel forsvarsministeren som miljøministeren, hvor forsvarsministeren indleder symposiet med et indlæg om ”Havmiljø – vores alles ansvar” og miljøministeren runder symposiet af med et indlæg om ”Havmiljø – forpligtelser og initiativer”.