Lovforslaget indebærer, kommunalbestyrelserne og regionsrådene forpligtes til at benytte et kommende landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet.

Fristen for afgivelse af bemærkninger til lovforslaget er den 15. januar 2007.

Om baggrunden for lovforslaget kan det oplyses, at regeringen i 2005 nedsatte et tværministerielt udvalg – Radioudvalget – der fik til opgave at udarbejde forslag til et landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab.

 

Radioudvalget har i foråret 2006 afsluttet sit arbejde og har afgivet et oplæg til regeringen. Der har i udvalget været enighed om at anbefale, at der etableres et fælles radiokommunikationssystem for det samlede beredskab i Danmark, herunder de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder.

 

Der findes i dag ikke centralt fastsatte bestemmelser om kommunernes og regionernes deltagelse i og benyttelse af radiokommunikationssystemer i forbindelse med løsning af det kommunale redningsberedskabs og ambulanceberedskabets opgaver.

For at sikre at det kommende landsdækkende radiokommunikationssystem anvendes af alle beredskabsmyndigheder, og at den nødvendige kommunikation på tværs af beredskabet kan finde sted, er det fundet hensigtsmæssigt ved lov at forpligte kommunerne og regionerne til at benytte det landsdækkende radiobaserede telekommunikationsnet.

 

Lovforslaget kan læses her: Lovforslag om radiokommunikation