Tolkene er indrejst på baggrund af regeringens beslutning – og aftalen med Dansk Folkeparti – angående håndteringen af situationen for de irakiske tolke m.fl.

 

Det anføres i artiklen, at embedsmænd i den Task Force, der skulle undersøge de tidligere irakiske tolkes baggrund, gav en klar ordre om, at forhold, hvor der var mistanke om spionage, ikke skulle undersøges inden tolkene rejste til Danmark.

 

Der har i dagens løb fra de involverede ministerier været kontakt til de embedsmænd, som har været involveret i sagen på det pågældende tidspunkt. Disse embedsmænd kan ikke genkende det billede, som er beskrevet i artiklen. For en god ordens skyld skal det oplyses, at Task Forcen med repræsentanter for de tre involverede ministerier først var samlet i Irak den 18. juni 2007, hvor de sidste medlemmer heraf kom til området. Der kan således ikke – som det fremgår i Nyhedsavisen – have været afholdt et møde med disse repræsentanter den 14. juni 2007 eller tidligere for den sags skyld.

 

Den gennemgående fokus i sagsbehandlingen af tolkene i Irak har under hele forløbet været på den enkelte tolks sikkerhedsmæssige situation dvs. hvilken trussel, der var mod tolkene såfremt de skulle forblive i Irak.

 

Det fremgår således af aftalen om håndtering af situationen for de irakiske tolke mv., at de pågældende, i det omfang disse anmoder om at få hjælp og støtte, skal behandles individuelt efter følgende principper:

• Der skal være eller have været tale om et direkte ansættelsesforhold med en dansk myndighed eller et ansættelsesforhold, som kan sidestilles hermed.

•  Den enkeltes sikkerhedsmæssige situation skal klarlægges, herunder særligt om eventuelle sikkerhedsmæssige problemer har forbindelse med deres tidligere eller nuværende ansættelse for en dansk myndighed.

•  Det skal vurderes om den pågældende har været eller er i et ansættelsesforhold til andre myndigheder, organisationer m.v., herunder evt. de britiske eller amerikanske styrker, irakiske styrker mv., således at andre lande kan siges at være nærmere til at afklare den enkeltes nuværende og fremtidige situation.

 

Den tværministerielle Task Force med repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, og Forsvarsministeriet har ud fra disse principper gennemført interviews med de pågældende, der har rettet henvendelse til den danske bataljon, da den var indsat i Basra i Irak.

 

I den omhandlede periode foretog bataljonen en overordnet screening af de tidligere tolke og andre daværende og tidligere ansatte. De forhold, der har givet anledning til bemærkninger, er blevet rapporteret til de relevante danske myndigheder til brug for den hjemlige sagsbehandling. Herunder er det eksempelvis blevet bemærket, hvis en tidligere tolk i sin tid blev afskediget, fordi der var mistanke om, at den pågældende videregav oplysninger til oprørsstyrkerne. Alle tidligere irakiske tolke m.fl. er på det foreliggende grundlag blevet sikkerhedstjekket forud for indrejse i Danmark.

 

Forsvaret er generelt meget opmærksom på, at der er en sikkerhedsrisiko forbundet ved anvendelse af lokalt ansatte tolke m.fl., hvorfor de pågældende normalt ikke har adgang til følsomme eller klassificerede oplysninger.