Chefen for Forsvarsstaben er over for forsvarschefen overordnet ansvarlig for, at de til forsvaret anviste ressourcer udnyttes bedst muligt med henblik på løsning af forsvarets samlede opgavekompleks. Chefen for Forsvarsstaben udgør sammen med forsvarschefen forsvarets øverste ledelse. Chefen for Forsvarsstaben indgår i Forsvarsministeriets koncernledelse og forsvarets direktion.

 

Forsvarsstaben er placeret på Holmen i København. Der henvises i øvrigt til www.forsvaret.dk

 

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

 

Ansættelsen sker på overenskomst, tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår og forventes som noget nyt at ske på åremål. Stillingen er klassificeret som generalløjtnant/viceadmiral i lønramme 40 (for ti-den 676.864,00 kr. årligt (niveau april 2007)). Til lønnen hører i givet fald et åremålstillæg og eventuelt et kvalifikationstillæg, der forhandles mellem Forsvarsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation. Størrelsen af åremålstillægget og indholdet af pensionsmæssige vilkår fastsættes ved aftale i henhold til åremålslovgivningen under hensyntagen til, om ansøger er tjenestemand. Yderligere hører dertil et topcheftillæg på 124.800,00 kr. (niveau april 2007).

 

Der er til stillingen knyttet en bopælspligt, men denne er på grund af et større renoveringsarbejde p.t. suspenderet.

 

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt opretholde denne sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet.

 

Der gøres opmærksom på, at man ved ansættelse bliver omfattet af lov om Forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende, fredsbevarende mv. operationer.

 

Forsvarsministeriet opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Ansøgningen stiles til Dronningen og vedlægges eksamensbevis, anbefalinger og bedømmelser mv. og sendes således, at den er Forsvarsministeriet i hænde senest torsdag den 7. februar 2008, kl. 12.00.