Statsrevisorerne har i forbindelse med sagen om forsvarets indkøb af radarsystemet OceanEye påtalt, at Forsvarsministeriet ikke har haft det nødvendige fokus på risikovurdering, projektstyring og kontraktindgåelse. Forsvarsministeren og forsvaret har iværksat en række tiltag for at styrke tilsyn og styring på materielområdet.

OceanEye-radaren
Radarsystemet OceanEye blev oprindeligt anskaffet med henblik på at kunne løse flere opgaver, herunder fiskeriinspektion og havmiljøovervågning. Det har efterfølgende vist sig, at OceanEye kan detektere olie, men det vurderes, at OceanEye ikke kan udvikles i havmiljørollen til at være på højde med eller bedre end den eksisterende Side Looking Airborne Radar (SLAR-radar), hvorfor havmiljøopgaven fortsat vil blive løst under anvendelse af SLAR-radar. Fiskeriinspektionsopgaven løses fuldt tilfredsstillende med OceanEye radaren.

Forsvarskommandoen har afsluttet OceanEye kontrakten. I den forbindelse har leverandøren accepteret en nedsættelse af den samlede kontraktsum samt en udvidet garantiperiode på 18 måneder uden beregning. Den nye garantiperiode har en betydelig værdi, men er ikke indregnet i nedsættelsen af kontraktsummen, da den ikke umiddelbart kan omregnes i penge.

Fremadrettede initiativer
OceanEye kontrakten blev indgået i december 2000. Siden da er Forsvarets Materieltjeneste (FMT) blevet oprettet, hvilket bl.a. betyder, at forsvaret fremover er bedre rustet på det kontraktmæssige område. Forsvarets Materieltjenestes procestilgang skal fremadrettet medføre en forbedret håndtering af kontraktindgåelse og opfølgning, herunder den nødvendige inddragelse af Kammeradvokaten i forbindelse med indgåelse af større kontrakter.

På baggrund af denne og andre sager, hvor der har kunnet rejses tvivl om forsvarets evne til at håndtere større materielanskaffelsesprojekter tilfredsstillende, er der yderligere iværksat en række initiativer på området:

  • Forsvarets Materieltjeneste har oprettet yderligere tre juridiske specialiststillinger i handelsafdelingen.
  • Forsvarets Materieltjeneste er i dialog med Kammeradvokaten om fremtidig og systematisk inddragelse i forbindelse med forsvarets materielanskaffelser, herunder indgåelse af kontrakter og forhandlinger i forbindelse hermed.
  • Forsvarets Materieltjeneste er pålagt generelt at inddrage ekstern ekspertbistand i forbindelse med projektstyring, anskaffelser med videre.
  • Der etableres et element fra Forsvarets Materieltjeneste i Forsvarsstaben med henblik på styrket koordination mellem Forsvarsstaben og materieltjenesten.
  • Endvidere er stillingen som chef for Forsvarets Materieltjeneste blevet omdefineret og opnormeret til generalløjtnant/viceadmiral-niveau, og chefen for materieltjenesten indgår fremadrettet i Forsvarsministeriets koncernledelse. Dette styrker den strategiske forankring af materielområdet.
  • Forsvarsministeriet har besluttet at styrke tilsynet med materielområdet. Forsvaret er i den forbindelse pålagt at udarbejde kvartalsvis status vedrørende materielanskaffelsesprojekter.
  • Forsvarsministeren har besluttet, at der fremadrettet skal gennemføres ekstern kvalitetssikring i forbindelse med større materielanskaffelser, med henblik på blandt andet at sikre tilfredsstillende kontraktindgåelse og klarhed omkring forsvarets muligheder for tilbagelevering eller erstatning.


Statsrevisorernes bemærkninger
Statsrevisorerne har 13. marts 2008 i forbindelse med deres behandling af rigsrevisionens Beretning nr. 8 2004 om Helsinki-konventionens bestemmelse om forurening af havmiljøet bl.a. bemærket:

”Statsrevisorerne konstaterer, at Forsvarsministeriet har besluttet, at OceanEye-radarerne ikke skal anvendes til overvågning af havmiljøet, da de teknisk set ikke fungerer tilfredsstillende. Det ene af de to formål med forsvarets anskaffelse af OceanEye er således ikke opnået. Forsvarets kompensation fra leverandøren på 300.000 kr. og en forlænget garantiperiode er relativ ubetydelig set i forhold til OceanEye-radarernes pris på ca. 65 mio. kr.

Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministeriet – som ved anskaffelsen og ibrugtagning af Tårnfalken – ikke har haft det nødvendige fokus på risikovurdering, projektstyring og kontraktindgåelse i forbindelse med forsvarets materielanskaffelser. Statsrevisorerne vil derfor nøje følge Forsvarsministeriets initiativer med henblik på at undgå gentagelser.”