Artikler som beskriver beredskabet som værende mangelfuldt og utilstrækkeligt.

 

Artiklerne forekommer imidlertid på en række punkter fejlagtige og unuancerede, hvorfor Forsvarsministeriet finder det relevant at orientere om det arbejde, som Forsvarsministeriet har gennemført i relation til havmiljøområdet.

 

Forsvarsministeriet udpegede i 2005 og 2006 havmiljøområdet til at være et særligt indsatsområde og tog i den forbindelse initiativ til, at der skulle udarbejdelse en risikoanalyse for havmiljøet, at der på baggrund af denne analyse skulle gennemføres en kapacitetsundersøgelse af det samlede havmiljøberedskab, samt at havmiljøberedskabsplanen eventuelt skulle revideres som følge af ovenstående analyse og undersøgelse.

 

Formålet med kapacitetsundersøgelsen er at undersøge, hvorvidt den nationale målsætning for beredskabet til bekæmpelse af havmiljøforureninger er tilstrækkelig - henset til risikoen for forureninger med olie og kemikalier, herunder hvorvidt de samlede ressourcer til forureningsbekæmpelse til søs er placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til risici.

 

Der er på den baggrund af Forsvarsministeriet - ved COWI A/S foranstaltning - gennemført en ”Risikoanalyse for olie- og kemikalieforurening i danske farvande”, for så vidt angår Forsvarsministeriets ansvarsområde. Risikoanalysen belyser sandsynligheden for samt konsekvenserne af olie- og kemikalieforurening i danske farvande indtil 2020. Risikoanalysen var færdigudarbejdet ultimo april 2007 og indgår som et væsentligt element i kapacitetsundersøgelsen. Resumé af risikoanalysen kan læses her.

 

Forsvarsministeriet færdiggjorde i december 2007 kapacitetsundersøgelsen og vil her primo januar 2008 udsende rapporten om kapacitetsundersøgelsen i en bred ekstern høring ved relevante ministerier, styrelser, organisationer mfl. med en svarfrist på ca. 3-4 uger til afgivelse af eventuelle kommentarer/bemærkninger.

 

Efter modtagelse af høringssvar og eventuel indarbejdelse af relevante kommentarer mv. vil rapporten danne grundlag for den videre udvikling af beredskabet.

 

Forsvarsministeriet har udarbejdet et resume af kapacitetsundersøgelsen, som i december 2007 blev tilsendt Rigsrevisionen til foreløbig orientering. Resumé af kapacitetsundersøgelsen kan læses her.

Det kan af risikoanalysen udledes, at de sejladssikkerhedsmæssige risikoreducerende (forebyggende) foranstaltninger har relativ stor effekt - set i forhold til de afhjælpende foranstaltninger, der sættes ind efter en forureningsulykke er sket. Derfor bør den fremtidige dimensionering, sammensætning og stationering af det nationale beredskab suppleres med risikoreducerende foranstaltninger. 

 

På baggrund af den udarbejdede risikoanalyse, internationale anbefalinger samt erfaringer fra tidligere nationale og internationale olieforureninger er der i kapacitetsundersøgelsen foretaget en række vurderinger og konklusioner.

 

Som følge heraf er der i rapporten fremsat i alt 7 konkrete anbefalinger, hvoraf blandt andet kan nævnes, at det dedikerede havmiljøberedskab i Øresund helt eller delvist anbefales omplaceret til Frederikshavnsområdet.

 

Som en afledt konsekvens af omplaceringen til Frederikshavnsområdet, anbefales placeringen af Marinehjemmeværnets enheder revideret, så det blandt andet sikres at der fortsat er enheder i Øresund med flydespærringer om bord.