Danmark har i 2008 formandskabet for det nordiske samarbejde på forsvarsområdet, og forsvarsminister Søren Gade var derfor vært for Nordisk forsvarsministermøde i Skagen.

 

I Skagen drøftede ministrene blandt andet mulighederne for at etablere et nordisk forsvarssamarbejde, som skal bistå med støtte til kapacitetsopbygning i Afrika. Støtten skal medvirke til at gøre de afrikanske lande i stand til i højere grad at varetage egen sikkerhed. Drøftelserne tog udgangspunkt i en rapport udarbejdet af de nordiske forsvarsministerier. Rapporten opstiller en række overordnede muligheder for et nordisk samarbejde om kapacitetsopbygning i Afrika.

 

Som et resultat af drøftelserne besluttede de nordiske forsvarsministre at undersøge mulighederne for blandt andet at støtte det igangværende arbejde med at opbygge de afrikanske reaktionsbrigader og uddannelse og træning i relation til fredsstøttende operationer. Det blev i den forbindelse besluttet at udarbejde en fællesnordisk rapport. Rapporten skal være færdig inden det næste nordiske forsvarsministermøde, som finder sted i november 2008. Ministrene besluttede også at undersøge mulighederne for et fælles-nordisk bidrag til fredsstøttende FN-operationer i Afrika.

 

På mødet blev der også gjort status over det såkaldte Nordiske Initiativ, hvor de nordiske lande i høj grad koordinerer og samarbejder om deres bistand på det forsvarsmæssige område i forhold til landene på det vestlige Balkan samt Ukraine. Dette samarbejde foregår i tæt samarbejde med Litauen, Estland og Letland. De nordiske forsvarsministre besluttede bl.a. at videreudvikle samarbejdet med Ukraine, som vil blive tilbudt en række samarbejdsaktiviteter. Det drejer sig bl.a. om gensidige besøg, uddannelse og afholdelse af seminarer som skal støtte omstillingen af det ukrainske forsvar samt forstærke Ukraines samarbejde med NATO og EU.

 

De nordiske lande tillægger det stor betydning, at deres militære styrker, som er indsat i internationale operationer, optræder korrekt og i overensstemmelse med de folkeretlige regler. Ministrene tog derfor på mødet initiativ til at styrke samarbejdet inden for det folkeretslige område. Initiativet betyder, at de nordiske lande i højere grad vil udveksle information om deres respektive erfaringer i relation til håndtering af Krigens Love.

 

Som led i mødet udvekslede ministrene også erfaringer fra operationerne i Afghanistan og Kosovo. Ministrene drøftede i den forbindelse muligheden for, at de nordiske lande i fællesskab kan bistå Kosovo i reformarbejdet og opbygningen af landets sikkerhedsstruktur.

 

Mulighederne for et tættere samarbejde mellem de nordiske militære myndigheder blev også drøftet. De nordiske forsvarsministerier ser i øjeblikket nærmere på, hvordan en øget arbejds- og omkostningsdeling mellem de nordiske militære myndigheder vil kunne bidrage til at øge de respektive landes operative kunnen. Drøftelserne om dette samarbejde vil fortsætte i den kommende tid. Samarbejdet vil bære præg af stor gensidig åbenhed og gennemsigtighed, og er således åbent for alle nordiske lande.