Forsvaret besidder arealer med det ene formål at uddanne soldater til løsning af forsvarets opgaver, her-under til deres deltagelse i internationale operationer. Presset på forsvarets øvelses- og skydearealer er derfor stort.
 

Det er ikke korrekt, at Ekstra Bladet nævner, at Forsvarsministeriets Jagtbestyrer får 60.000 kr. om året for at sende invitationer ud. Jobbeskrivelsen er langt mere omfattende og er detaljeret beskrevet i Kundgørelse for Forsvaret B. 2-11. Som det fremgår, omfatter Jagtbestyrerens opgaver bl.a. tilsyn med naturplejen på forsvarets arealer, koordinering af vildtplejen, bidrage til udarbejdelse af forsvarets drifts- og plejeplaner og koordination af forhold vedrørende kronvildtreservatet i Oksbøl med Skov- og Naturstyrelsen.

 
Det er ikke korrekt, at jagten på forsvarets arealer kun er forbeholdt en lille klike af forsvarets topfolk, idet de forskellige typer af jagt i hovedsagen kan opgøres således:
 

  • Jagt for nyjægere og publikum. Disse jagter afholdes for at udbrede kendskabet til jagt i almindelighed i offentligheden og for at vise en større kreds af naturinteresserede den betydelige indsats, der udføres med naturpleje på øvelsesterrænerne. Jagter for publikum afvikles i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Deltagelse i disse arrangementer er gratis og gennemføres af frivillige fra forsvaret.
     
  • Lokale jagter på Forsvarsministeriets arealer. Det er den lokale jagtansvarlige chef, der indbyder til jagt. Jagterne tjener et repræsentativt og kontaktskabende formål for de lokale chefer, som her kan indbyde samarbejdspartnere fra det civile samfund, andre militære fra nabogarnisoner m.fl. sammen med personel, der arbejder på det lokale tjenestested. Deltagelse er ikke begrænset af militær rang.
     
  • Forsvarsministeriets Jagtbestyrers årlige jagt, der holdes over to dage. Den afvikles på skift mellem landsdelene. Sidst blev jagten holdt på Sjælland ved Næstved, som Ekstra Bladet oplyste, men der deltog ingen tjenstgørende generaler i denne jagt, og der blev ikke nedlagt dådyr og rådyr, som Ekstra Bladet ligeledes fejlagtigt anfører. Det skal nævnes, at Ekstra Bladet benævner denne jagt; "Forsvarsministeriets årlige luksusjagt". Til dette kan oplyses, at Forsvarsministeriet ikke afholder nogen jagt.
     
  • Endelig er der på de to største øvelses- og skydeterræner i Oksbøl jagt af en særlig repræsentativ værdi. Forsvarsministeriets Jagtbestyrer koordinerer derfor jagten på disse områder med de lokale chefer og giver forslag til en del af gæsterne til én af jagterne i hvert terræn.

 
Ekstra Bladets artikler spekulerer endvidere i, at forsvaret går glip af store indtægter ved ikke at udleje jagten på kronvildt på forsvarets arealer.

 
Forsvarets arealer skal først og fremmest anvendes til uddannelse. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at udleje arealerne på kommerciel basis uden et nedslag i prisen. Forsvarets Jagtbestyrer har tidligere undersøgt, om der kunne indhentes en økonomisk gevinst ved at udleje dagjagter på forsvarets arealer. På baggrund heraf blev det vurderet, at der ikke ville kunne indhentes en økonomisk gevinst, der stod mål med ulemperne. For så vidt angår Ekstra Bladets beregning giver den et fejlagtigt billede, idet den bl.a. er baseret på et beløb, der er relateret til et ulovligt nedlagt dyr.