Danmarks nationale handlingsplan til gennemførelse af Sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed er nu blevet revideret. Det er sket i et samarbejde mellem de centrale danske aktører på dette vigtige område: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Rigspolitiet og med inddragelse af det danske civilsamfund, forskere og NGO’er.

Handlingsplanen har, ligesom sikkerhedsrådets resolution, et dobbelt sigte: Den er rettet mod kvinder både som vigtige aktører i bestræbelser på at skabe varig fred i konfliktområder og som særligt sårbare i krise- og konfliktsituationer. I handlingsplanen understreges kvinders betydning for konfliktløsning og varig fred.
 
Danmark var det første land, der formulerede en handlingsplan til gennemførelse af Sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Resolutionen blev vedtaget af FN’s Sikkerhedsråd i 2000 for at beskytte kvinder og udnytte deres ressourcer positivt i forbindelse med væbnede konflikter.
 
Den reviderede handlingsplan bygger på de erfaringer, der er gjort i de seneste år, hvor Danmark i stigende grad er involveret i konfliktsituationer i verdens brændpunkter. Også i udviklingssamarbejdet er der øget fokus på kvinders bidrag til konfliktløsning og fredsbevarende indsatser.
 
Forsvarsministeriet udsender personel, der er med til at gennemføre anbefalingerne i Sikkerhedsrådsresolutionen, Rigspolitiet gør det og Udenrigsministeriet gør det i et samarbejde med danske civilsamfundsorganisationer og med internationale organisationer som FN og NATO. Det er vigtigt, at danske udsendte har det bedst mulige kendskab til Sikkerhedsråds-resolutionen og et redskab til at følge dens anbefalinger. Det foreligger nu med den reviderede handlingsplan.