• Vi udtrykker vores dybfølte taknemlighed til de mænd og kvinder, som risikerer deres liv til støtte for fred og sikkerhed i Afghanistan. Vi udtrykker vores tak til familierne til alle soldater, der gør tjeneste i vores respektive lande.

• Vi udtrykker de dybeste kondolencer til familierne til de soldater, som har mistet deres liv og vores tanker går til dem, som er blevet såret.

• Vi er i Afghanistan på anmodning af FN’s Sikkerhedsråd og den afghanske regering. Vi er der for vores egen og den afghanske befolknings sikkerhed.

• Det er, selv i lyset af de nuværende sikkerhedsudfordringer, vores hensigt at stå fast. Vores tilstedeværelse med henblik på sikkerhed er en absolut nødvendighed med henblik på den videre udvikling.

• Vi understreger nødvendigheden af, at lægge vægt på beskyttelse af civilbefolkningen i udførelsen af militære operationer.

• Afghansk medejerskab i udviklingen af deres eget land er helt afgørende. Dette understreger nødvendigheden af god regeringsførelse og en regering, der bygger på den bredest mulige enighed på tværs af det politiske spektrum. Hr. Hamid Karzai er genvalgt som præsident i Afghanistan. Vi forventer hurtige og afgørende skridt mod bedre regeringsførelse, en mere transparent regering og en højere grad af politisk ansvarlighed. I den sammenhæng er det afgørende, at den afghanske regering respekterer menneskerettighederne – ikke mindst kvinders rettigheder.

• Vi er enige i, at der er behov for et langsigtet engagement, både militært og civilt.. Der vil blive lagt øget vægt på uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker, så de selv bliver i stand til at varetage sikkerheden i Afghanistan.

• Idet vi anerkender det faktum, at militære midler ikke kan stå alene, er vi enige om den fortsatte militære tilstedeværelse. Der er et klart behov for mere støtte på det civile område – også i relation til udviklingsbistand.

• Der er behov for en mere sammentænkt indsats med anvendelse af både civile og militære instrumenter. 

Den 4.-5. november mødtes de nordiske og nordisk/baltiske forsvarsministre i Helsinki