Fire ministre har i dag drøftet den fremadrettede danske strategi for at bekæmpe pirateriet ud for Afrikas Horn. Det drejer sig om udenrigsminister Lene Espersen, justitsminister Lars Barfoed, forsvarsminister Gitte Lillelund Bech og økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. De fire ministre var enige om behovet for en flerstrenget og langsigtet dansk indsats mod pirateri.

Med henblik på allerede nu at imødegå den alvorlige risiko for danske skibe, der sejler i området, vil regeringen fremover anlægge en mere åben tilgang i forbindelse med vurderingen af konkrete ansøgninger om brug af bevæbnede civile vagter på danske skibe.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:
”Situationen i området ud for Afrikas Horn er meget alvorlig, og det er helt uacceptabelt, at bl.a. danske skibe bliver angrebet af pirater. Det risikofyldte farvand er væsentligt udvidet, og antallet af angreb er eskaleret voldsomt. Det har vist sig, at brugen af bevæbnede vagter aktuelt giver en effektiv beskyttelse mod piratangreb. Det er selvfølgelig ikke en langsigtet løsning på problemet med de somaliske pirater, hvor en bred og forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe årsagerne til pirateri. Men det bidrager her og nu til sikkerheden på danske skibe. Jeg har derfor besluttet, at der fremover skal være en mere åben tilgang til brugen af private væbnede vagter bl.a. baseret på den generelle trussel i området.”

En dansk strategi for pirateri-bekæmpelse vil sikre, at den danske indsats for at bekæmpe pirater bliver sammenhængende, langsigtet og fremadrettet. Som udgangspunkt vil strategien fokusere på tre overordnede målsætninger:

1) at bekæmpe pirater
2) at beskytte dansk og international skibsfart og
3) at bidrage til, at de berørte lande i regionen på sigt selv bliver i stand til at varetage disse opgaver.

Udenrigsminister Lene Espersen udtaler:
”Den seneste gidseltagning er desværre endnu en påmindelse om den trussel, som pirateri udgør, ikke mindst for en stor søfartsnation som Danmark. Vi er i dag enige om i fællesskab at udarbejde en samlet strategi, der skal løbe frem til 2014. Jeg vil i forlængelse heraf på fredag mødes med de forskellige parter, som er direkte berørt af pirateriproblemet, samt en række eksperter, så vi får skabt et samlet billede af udfordringer og mulige løsninger, som kan indgå i det videre arbejde med strategien for bekæmpelse af pirater.”

Danmark leverer i dag et betydeligt militært styrkebidrag til den internationale indsats ud for Afrikas Horn. Et dansk flådebidrag har indgået i internationale militære pirateri-bekæmpelsesoperationer i området siden 2008 og vil også gøre det fremover.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler:
”Vi er i dag blevet enige om at styrke den i forvejen store danske indsats mod pirateri. De seneste begivenheder, hvor danske sejlere og søfolk er blevet taget som gidsler, er tragiske, og minder os om vigtigheden af opgaven, der ligger foran os. Jeg er sikker på, at en fælles strategi mod pirateri vil skabe den nødvendige sammenhæng mellem civile og militære virkemidler, som skal til for at finde løsninger på problemet.”

Danmark har i en årrække gået forrest i bestræbelserne på at finde internationale løsninger på de juridiske udfordringer ved pirateriet. Et konkret resultat blev skabt i sidste uge på et møde i København, hvor der blev opnået international accept af en model, hvor pirater kan dømmes i ét land og bagefter afsone straffen i FN-overvågede fængsler i Somalia. Dertil kommer den danske støtte til kapacitetsopbygning af kystvagter i regionen, samt støtte til renovering af fængsler i Somalia, som kan huse dømte pirater.

En langsigtet løsning på pirateriproblemet kræver endvidere en stabilisering af Somalia. Derfor har Danmark også et betydeligt engagement i selve landet, hvor der ydes både udviklingsbistand og humanitær bistand på i alt 370 mil kr. for perioden 2011-2014 til god regeringsførelse, vækst og beskæftigelse samt forbedrede levevilkår. Denne del af indsatsen varetages af integrations- og udviklingsminister Søren Pind.

Baggrund om bevæbnede civile vagter:

Efter hidtidig praksis har det været et krav, at der var en konkret og ekstraordinær trussel mod et skib, for at der kunne gives tilladelse til at medtage bevæbnede civile vagter om bord. Efter samråd med Dansk Rederiforening og de øvrige berørte ministerier på området vil Justitsministeriet fremover anlægge en mere åben tilgang i forbindelse med vurderingen af konkrete ansøgninger om brug af bevæbnede civile vagter på danske skibe. Justitsministeriet skal fortsat give tilladelse efter våbenloven til brug af bevæbnede civile vagter. I den forbindelse indhentes en udtalelse fra Søfartsstyrelsen og Forsvaret, der indgår i ministeriets vurdering. Det er en forudsætning for meddelelse af tilladelse, at vagternes personlige forhold og hidtidige vandel ikke gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen. Justitsministeriet vil endvidere lægge vægt på en række forhold, der er nærmere beskrevet her. Oplysninger om de forskellige forhold har til formål at sikre, at våbentilladelser bliver givet på et forsvarligt grundlag.