Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en bred aftale om forsvarets ordning for perioden fra og med 2013 til og med 2017.

Med aftalen får danskerne et forsvar, der er effektivt og moderne, og hvor den positive udvikling i økonomien fastholdes og styrkes.

Danmark vil forsat have et veludrustet og veluddannet forsvar, der er klar til at deltage i internationale missioner.

Gennem de senere år er forsvaret transformeret fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne forsvar. Men forsvaret skal fortsat tilpasses og moderniseres til fremtidens opgaver. Afslutningen af kampoperationer i Afghanistan, udviklingen i Arktis og inden for cyber-space-området kræver tilpasninger af forsvaret. Kapaciteterne i alle værn, herunder specialoperationsstyrkerne, skal kunne indsættes med kort varsel i et bredt spektrum af operationer.

Forsvaret bidrager med 2,7 mia. kroner til statskassen fra 2017 for at bidrage til sammenhæng i den offentlige økonomi, så Danmark kan komme på ret kurs. Aftalen betyder, at de årlige forsvarsudgifter reduceres med 2,5 mia. kr. i 2015, 2,6 mia. i 2016 og 2,7 mia. årligt fra 2017. Det sker ved allerede fra 2013 at sætte gang i effektiviseringer og samtidig skabe økonomisk råderum til udviklingstiltag.

Med henblik på at opnå en bred aftale opretholdes værnepligten, men der indkaldes et reduceret antal værnepligtige.

Partierne er enige om, at der er potentiale for at optimere etablissementsstrukturen. På bl.a. denne baggrund skal forsvarschefen i første kvartal 2013 indstille om ændringer på forsvarets og hjemmeværnets område. Partierne er enige om at lægge denne indstilling til grund for den politiske beslutning, der skal tages på kaserneområdet.

Den nye forsvarsforligsaftale for 2013-2017 træder i stedet for den nuværende aftale, der løber frem til 2014.

På baggrund af forsvarschefens indstilling på etablissementsområdet, som beskrevet under afsnittet med hærens center- og etablissementsstruktur (side 8), er der foretaget en revidering af aftaleteksten i afsnittet vedr. hjemmeværnet, hvorfor sætningen vedr. Odense Kaserne udgår som naturlig konsekvens heraf (side 13). Dette er endvidere angivet med en fodnote.

Aftale på forsvarsområdet 2013-2017