Danmark har i 2012 formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, og mødet blev ledet af forsvarsminister Nick Hækkerup. Mødet var det første af i alt to nordiske forsvarsministermøder, der skal finde sted under det danske NORDEFCO-formandskab.

Forsvarsministrene bekræftede vigtigheden og viljen til at udvikle et tættere og stærkere nordisk samarbejde på forsvarsområdet. NORDEFCO blev fremhævet som et eksempel på ”Smart Defence”, hvor et tættere samarbejde om fx materielanskaffelser, drift og uddannelse/øvelser kan give mere effektiv ressourceudnyttelse.

Forsvarsministrene drøftede endvidere en lang række aktuelle emner og udfordringer, herunder den alvorlige situation i Syrien.

Fra forsvarsministermødet skal følgende endvidere fremhæves:

NATO-topmøde
Forsvarsministrene havde en drøftelse af det kommende NATO-topmøde i Chicago, hvor der forventes at være særlig fokus på blandt andet ISAF-landenes engagement i Afghanistan, missilforsvar og NATOs partnerskaber.

Kapacitetsopbygning i Østafrika
Forsvarsministrene havde endvidere en drøftelse om nordisk samarbejde i forhold til kapacitetsopbygning i Østafrika, hvor de nordiske lande allerede støtter både på det landmilitære og det maritime område. Næsten alle landene i regionen har gennem de seneste årtier været involveret i væbnede konflikter med nabolande eller gennem interne konflikter.

På den baggrund drøftede de nordiske forsvarsministre mulighederne for at styrke og udbygge den støtte til regionen, som de nordiske lande indledte i 2009 med kapacitetsopbygning af de Østafrikanske Reaktionsstyrker (EASF). Sigtet med den nordiske støtte er at sætte afrikanerne bedre i stand til selv at kunne håndtere konflikter. En nedsat nordisk arbejdsgruppe skal til efteråret fremlægge en rapport til ministrene med forslag til mulig udbygning af det nordiske samarbejde i Østafrika.

Tactical air transport
Forsvarsministrene bekræftede ønsket om at se på muligheden for et tættere nordisk samarbejde om fx taktisk lufttransport bl.a. med henblik på at opnå og effektiviseringer gennem uddybet samarbejde om forsvarskapaciteter. I den forbindelse fik ministrene en statusorientering om det arbejde, der sidste år blev iværksat, hvor en nordisk arbejdsgruppe blev etableret med henblik på at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet omkring de nordiske landes taktiske lufttransportfly (C-130).

Afghanistan
De nordiske forsvarsministre drøftede også situationen i Afghanistan og glædede sig over den fremgang, der, på trods af den fortsatte alvorlige sikkerhedssituation, er at spore i sikkerhedssituationen såvel som i træningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Viljen til fortsat nordisk støtte til Afghanistan blev bekræftet med det forsatte skift af fokus fra kampoperationer til træningsoperationer. I den sammenhæng blev vigtigheden af støtte til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker, ANSF, understreget, herunder gennem bidrag til finansieringen.

Veteraner
Mødet var også en god anledning til at udveksle erfaringer og status i forhold til, hvordan landene støtter og anerkender deres respektive veteraner. De nordiske landes involvering i krævende internationale missioner i fx Afghanistan har i de senere år medført behov for at etablere nationale veteranordninger, der støtter soldaterne såvel som de pårørende. Det har også medført, at landene har indført ordninger, der udover støttevirksomheden forud, under og efter deltagelse i militære missioner, der anerkender soldaternes vigtige indsatser. Der er blandt andet tale om indførelse af flagdage, nationale veterandage, hvor landenes øverste politiske ledelse og parlamentariske samlinger deltager. Der var mellem forsvarsministrene enighed om, at de nordiske lande – med deres baltiske partnere – skal se på, hvordan det er muligt at etablere et tættere samarbejde på dette område.

NDIS
Forsvarsministrene fik en første orientering om forløbet af det nordiske industriseminar den 2.-3. maj i Bella Centeret i København under mottoet: ”A Smarter and Greener Defence”. Fokus for seminaret var, hvordan landenes forsvar møder de udfordringer, som klimaforandringer og stigende energipriser udgør. Seminaret illustrerede, at forsvar og klima- og energivenlige tilgange ikke er modsatrettede interesser, og at det under anvendelse af netop klima- og energivenlige tilgange er muligt at opnå både besparelser og øget operativ effekt. Hertil kommer at seminaret viste, at de nordiske industrier har en lang række produkter og kompetencer fx på højteknologiske områder.

MCC og ammunitionsprojektet
Forsvarsministrene blev desuden briefet af formanden for NORDEFCO Military Coordination Committee (MCC), generalmajor Flemming Lentfer, om status og perspektiverne på de militære samarbejdsområder. Forsvarsministrene fik også en orientering om det danske ammunitionsprojekt, hvor der ses på, hvordan det er muligt at indkøbe og håndtere ammunition på en smartere og mere økonomisk måde.