Der har i medierne været stor omtale af det såkaldte "papkasse-notat". Notatet er fundet i forbindelse med en undersøgelse, som Forsvarskommandoen iværksatte som konsekvens af WikiLeaks offentliggørelse af en række dokumenter vedrørende Irak i 2011.

Notatet relaterer sig til processen i forbindelse med Hærens Operative Kommandos afgivelse af svarudkast til Forsvarskommandoen. Svarudkastet skulle anvendes til brug for den daværende forsvarsministers besvarelse af § 20 spørgsmål nr. 2434 fra Folketinget i 2007. Spørgsmålet handlede blandt andet om antallet af fanger i Irak.

Som det også er fremgået af medierne, har Forsvarsministeriet indhentet redegørelser fra de i forhold til papkassenotatet direkte implicerede personer. Forsvarsministeriet har efterfølgende – for at få sagen tilstrækkeligt oplyst - valgt at indhente yderligere redegørelser i sagen fra personer, der har været involveret i besvarelsen af § 20 spørgsmål nr. 2434.

Forsvarsministeriet har – efter samråd med Justitsministeriet – inddraget Kammeradvokaten med henblik på at få Kammeradvokatens juridiske vurdering af, om der er belæg for at gennemføre en disciplinær undersøgelse i form af tjenstligt forhør mod én eller flere personer.

Kammeradvokatens vurdering forventes at foreligge inden for ca. en måned.