Af forsvarsministrene fra Danmark, Finland, Norge og Sverige

Det nordiske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde (NORDEFCO) har vist sin holdbarhed på trods af forskelligt sikkerhedspolitisk udsyn og medlemskab af forskellige organisationer. De nordiske lande har en lang tradition for tæt samarbejde, der hviler på fælles grundlæggende værdier og interesser. Sammen er vi rede til at møde nye udfordringer med udgangspunkt i de erfaringer, vi har gjort os som nordiske allierede og partnere. Mange af disse udfordringer blev drøftet på NATO-topmødet i Chicago d. 20. – 21. maj 2012.

NATOs samarbejde med partnerlande gennem de to seneste årtier har været en succes. Vi har været vidne til en tilpasning af NATO fra en organisation til forsvar af sine medlemmer under den kolde krig til en sikkerhedsorganisation, der engagerer, involverer og inkluderer ikke-NATO-medlemmer fra hele verden i et omfang, som ingen forestillede sig for 20 år siden. Vi er tilfredse med, at NATOs operative partnere i stigende grad bliver en del af den politiske og operative beslutningsproces. Vi har været vidne til, hvordan NATOs Partnerskab for Fred-program har styrket den militære interoperabilitet mellem allierede og partnere i vores fælles indsatser i NATO-ledede krisestyringsoperationer. Vores ambition er at fortsætte med at udvikle dette samarbejde på alle områder til gavn for både allierede og partnere.

I en tid præget af finansielle udfordringer har det nordiske forsvarssamarbejde vist sig som et eksempel på, hvordan knappe ressourcer kan anvendes smartere og samtidig binde vores styrker tættere sammen.

Det nordiske forsvarssamarbejde kom til verden på et tidspunkt, hvor besparelser ikke var en dominerende faktor. Det er et testet og velafprøvet koncept. Samarbejdet har vist, hvordan vi alle kan bidrage til mere økonomiske og effektive løsninger, der bidrager med både flere kapaciteter og øget operativ effekt.

Eksempler på nordisk forsvarssamarbejde dækker et bredt spektrum fra øvelser, uddannelse og materielindkøb til kapacitetsopbygning og deltagelse i internationale operationer. Eksemplerne omfatter blandt andet vores engagement i Afghanistan, støtte til kapacitetsopbygning af de Østafrikanske Reaktionsstyrker, sikkerhedssektorreformer på Balkan, i Ukraine og i Georgien, cross border træning i de nordiske lande, veteraner, human resources, fælles materielindkøb og samarbejde om at gøre de nordiske forsvar mere grønne og klima- og energivenlige. Det er i denne ånd, at vi stiller det ”Nordiske Center for Gender i Militære Operationer” til rådighed for NATO. Centeret, der er placeret i Stockholm, vil sikre at kønsaspektet udgør en integreret del af planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af militære operationer.

Samarbejdet, der hviler på grundlæggende principper som inklusivitet, åbenhed og gennemsigtighed, skaber konkrete resultater i form af fleksible og nyskabende løsninger. Det understøtter vores evne til at skabe moderne, fleksible og relevante militære kapaciteter både i en nationalt og en international sammenhæng. Konkrete samarbejdsprojekter kan have deltagelse af alle eller to eller flere nordiske lande.

Vi må sikre, at den nuværende finansielle krise ikke bliver morgendagens sikkerhedsudfordring. NATOs Smart Defence indsatser såvel som EU's såkaldte ”Pooling and Sharing” peger i den rigtige retning. Styrket multinationalt samarbejde vil ikke alene styrke en bedre anvendelse af nationale ressourcer, men vil også være et vigtigt bolværk mod en øget re-nationalisering af sikkerheds- og forsvarspolitikken. Vi står alle sammen om ambitionen om at forsætte udviklingen i retning af at opnå det fulde potentiale af vores samarbejde til gavn for alle landene i de nordiske forsvarssamarbejde, allierede og partnere. Dette indebærer blandt andet grundigt at overveje mulighederne for ”Pooling and Sharing”.  Det nordiske forsvarspolitiske samarbejdes grundlæggende principper og fleksible format vil sikre, at fremtidige ”Smart Defence”-initiativer og ideer kan opnå succes. Vi er allerede godt i gang med et studie om et tættere samarbejde vedrørende taktisk lufttransport.

I det nordiske forsvarspolitiske samarbejde har vi demonstreret, hvordan ”Smart Defence” udmøntes i praksis. Det er vores overbevisning, at denne erfaring er værd at dele i en verden med mange nye udfordringer.