Udviklingen i Arktis – herunder særligt i Grønland og på Færøerne – er af afgørende betydning for Kongeriget Danmark. Klimaforandringer bevirker en øget geografisk tilgængelighed, hvilket bl.a. resulterer i voksende opmærksomhed på udvinding af naturressourcer samt generel større kommerciel og videnskabelig aktivitet i Arktis. Disse forhold betyder, at Arktis’ geopolitiske betydning i de kommende år vil blive stadig mere markant og forudses at få afledte konsekvenser for blandt andet suverænitetshåndhævelsen i det arktiske område.

Som led i regeringens prioritering af Danmarks indsats i Arktis iværksættes nu en analyse vedrørende styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis. Et bredt politisk flertal er enig i opprioriteringen af Forsvarsministeriets indsats i Arktis, hvilket bl.a. fremgår af Aftale på Forsvarsområdet 2013-2017. Det fremgår af aftalen, at forligspartierne er enige om, at Forsvarets kapacitet til opgaveløsning i Arktis, herunder både suverænitetshåndhævelsen og de civilrelaterede opgaver, skal tilpasses udviklingen i Arktis. Forsvarsministeriet løser i rigsfællesskabets arktiske egne en række vigtige opgaver, herunder overvågning og suverænitetshævdelse, redningstjeneste og beskyttelse af havmiljøet. I den politiske aftale er det fastsat, at der inden udgangen af 2014 skal gennemføres en omfattende analyse af den fremadrettede opgaveløsning i Arktis.

Formålet med analysen er at fastlægge, på hvilke områder og med hvilket tempo opgaveløsningen og tilstedeværelsen i Arktis bør styrkes og ændres. Analysen skal danne grundlag for beslutning om indledende tiltag inden for den nuværende aftaleperiode frem til 2017, samt bidrage til grundlaget for beslutninger om yderligere tiltag i efterfølgende forligsperioder. Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger vedrørende ministerområdets fremadrettede kapaciteter i Arktis. Grønland og Færøerne indgår i analysearbejdet gennem medlemskab af analysens koordinationsgruppe sammen med repræsentanter fra en række ministerier m.fl.

Du kan læse kommissoriet for arbejdet her

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:
”Arktis spiller en helt central rolle for Danmark og regeringen tillægger området særdeles stor betydning. Det fremgår også tydeligt af den seneste forsvarsaftale, der er vedtaget med et bredt flertal, og hvor Arktis er højt prioriteret.

Den smeltende is omkring Arktis skaber nye situationer blandt andet som følge af den øgede skibstrafik. Derfor er det godt, at vi nu sætter gang i Arktisanalysen, så forsvaret kan være på forkant med udviklingen i Arktis”.

Med de store forandringer i forudsætningerne for Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis tegner der sig et behov for at se mere grundlæggende på ministerområdets opgaver og kapaciteter i det arktiske område. Dette med henblik på at sikre, at kapaciteterne udvikler sig i takt med den øvrige udvikling i området, således at Forsvarsministeriets myndigheder også fremadrettet på troværdig vis kan værne om rigsfællesskabets interesser i området og løse den lange række af opgaver, som danske myndigheder har ansvaret for i Arktis.