For at forenkle og styrke beredskabet i Grønland er det besluttet, at Forsvarsministeriet den 1. januar 2014 får overdraget ansvaret for søredning og flyveredning (Search and Rescue). Denne ressortoverførsel betyder, at det fremover vil være nemmere for Forsvarsministeriet at koordinere beredskabet.

”Regeringen har stort fokus på opgaveløsningen i det arktiske område, og vi har netop præsenteret vores forslag til et omfattende analysearbejde af Forsvarets opgaver i Arktis. Allerede før analysen går i gang, føler jeg mig overbevist om, at Arktis fremover vil spille en stigende rolle også i forhold til Forsvarets opgaver. Derfor er det er positivt, at der er truffet beslutning om at samle ansvaret for søredningen og flyveredningen (SAR) i Grønland under Forsvarsministeriet. Med den ændring får vi skabt en struktur, der gør os endnu bedre rustet til at håndtere hændelser i Grønland og de mange udfordringer i Arktis”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Om ressortoverførslen
Eftersøgning og redning (SAR) i Grønland er et dansk ansvarsområde.

Det er besluttet at forenkle og præcisere ansvaret i forbindelse med SAR i Grønland, som indtil nu har været delt mellem Justitsministeriet, Transportministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Forsvarsministeriet.

Ændringerne er et bidrag til at styrke varetagelsen af SAR i Grønland som et væsentligt prioriteret område for regeringen og er samtidig en opfølgning på Rigsrevisionens beretning om Danmarks indsats i Arktis. Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside (www.rigsrevisionen.dk).

Konkret betyder det, at Forsvarsministeriet pr. 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland fra Erhvervs- og Vækstministeriet og ansvaret for flyveredning i Grønland fra Transportministeriet. Opgaver om skibes og luftfartøjers indretning og udstyr samt uddannelse af besætning vil fortsat ligge hos henholdsvis Erhvervs- og Vækstministeriet og Transportministeriet.

Endvidere præciseres grænsedragningen mellem redning i lokale farvande i Grønland, der fortsat vil være Justitsministeriets/politiets ansvar, og søredningen under Forsvarsministeriet, så den fra 1. januar 2014 sker med udgangspunkt i basislinjerne i Grønland og dermed giver en entydig afgrænsning. Basislinjerne er de linjer langs en kyst (inklusiv kystfremspring og øer), hvorfra en stats maritime zoner og territorialfarvand beregnes.

Det er samtidig besluttet, at Forsvarsministeriet får til opgave at opstille et redningshelikopterberedskab til eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland. Det nuværende redningshelikopterberedskab, som er baseret på en aftale med en kommerciel udbyder, berøres ikke af ændringerne.

Endelig oprettes der et fælles redningscenter ved Arktisk Kommando i Nuuk. Redningscenteret, der skal koordinere både sø- og flyveredning, forventes endeligt på plads den 1. oktober 2014.