Der blev mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-parti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 30. november 2012 indgået aftale om forsvarets ordning for perioden fra og med 2013 til og med 2017.

I forlængelse heraf har forligspartierne drøftet etablissementsområdet, herunder bl.a. med baggrund i forsvarschefens indstilling, og partierne er enige om at afhænde Bülows kaserne i Fredericia, Sønderborg kaserne og Stensved kaserne ved Vordingborg samt opsige leje-målet på Odense kaserne.

Der er endvidere enighed om, at forsvarets sjællandske personelrelaterede funktioner med fordel kan samles. Herunder undersøges mulighederne for en evt. hel eller delvis afhændelse af Flyvestation Skalstrup.

Tillægsaftalen omfatter at:

  • Det nationale støttedepot ved Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Skrydstrup.
  • Transportkoordinationskapacitet og transportkontrolenheden fra Det Danske Internationale Logistikcenter i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Karup
  • Forsvarets enheder og elementer på Bülows kaserne flyttes til Ryes kaserne i Fredericia.
  • Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde.
  • Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland sammenlægges med Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland.
  • Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster og Hjemmeværnsskolens Ud-dannelsescenter Sydsjælland flyttes til Vordingborg kaserne.
  • Den fremtidige placering af hjemmeværnets enheder på Flyvestation Skalstrup skal undersøges som led i en evt. afhændelse af Flyvestation Skalstrup.


De to flådestationer i Frederikshavn og Korsør fastholdes. Der foretages ikke større ny- og anlægsinvesteringer på flådestation Korsør. Der er således hverken direkte eller indirekte truffet beslutning om at flytte enheder.

De tre flyvestationer i henholdsvis Skrydstrup, Karup og Aalborg fastholdes. På længere sigt er der et driftsmæssigt perspektiv i at samle flyvevåbnets aktiviteter på to eller en flyvestation og i forbindelse med anskaffelsen af nye kampfly bør det fremtidige antal flyvestationer overvejes.