Forsvarets militære diplomuddannelse og Forsvarets militære masteruddannelse opfylder de fastsatte krav til akkreditering. Dette har Akkrediteringsinstitutionen vurderet i forbindelse med akkrediteringsprocessen. Den positive akkreditering af den militære diplomuddannelse er dog sket under forudsætning af, at et lovforslag stillet af ministeren for uddannelse og forskning vedtages. Lovforslaget vedrører fastsættelsen af adgangskrav til den militære diplomuddannelse. Hvis lovforslaget vedtages, forventes lovændringen at træde i kraft den 1. januar 2015. Herefter kan også den positive akkreditering af Forsvarets militære diplomuddannelse betragtes som endelig.

Akkrediteringen af uddannelserne er en udmøntning af det gældende forsvarsforlig. I forliget er der lagt op til en nyordning af Forsvarets officersuddannelser, og akkrediteringen udgør en væsentlig del heraf.

Forsvarets officerskorps skal være uddannet til at kunne løse nutidens og fremtidens forsvarsopgaver. Det stiller store krav til et omstillingsparat, fleksibelt, ressourcebevidst og bredt funderet officerskorps. I det nye uddannelsessystem er variationen af de grundlæggende uddannelsesmæssige kompetencer for at kunne komme ind på officersskolerne væsentligt forøget.

Det er yderligere et formål med nyordningen at bidrage til større fleksibilitet mellem de militære uddannelser og det civile uddannelsessystem. En tilnærmelse mod det civile uddannelsessystem vil styrke den enkelte medarbejders muligheder for at skifte mellem det militære og civile arbejdsmarked. Endvidere er akkrediteringen et led i sikringen af uddannelsernes kvalitet.

Den positive akkreditering er således et meget glædeligt og væsentligt skridt i den aftalte modernisering af Forsvarets uddannelser.