Der er indgået en ny aftale om at styrke indsatsen for de danske veteraner. Aftalen er indgået mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Forsvarsminister Nicolai Wammen glæder sig over den nye aftale:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi i forligskredsen i dag med bred enighed har indgået en aftale, som forbedrer indsatsen for de danske veteraner markant. I april måned indgik partierne bag forsvarsforliget en tillægsaftale, hvor vi blandt andet besluttede at afsætte 25 mio. kr. årligt til en styrket veteranindsats. Med aftalen i dag afsætter vi yderligere 30 mio. kr. til styrkelse af veteranindsatsen. Pengene skal bl.a. bruges til at støtte ombygning og etablering af nye veteranhjem og soldaterrekreationer, så vores veteraner kan mødes under trygge rammer, siger Nicolai Wammen.

Det er blevet besluttet at styrke indsatsen på disse fire områder:

 1. Veteraner med særligt behov for støtte
 2. Forskning
 3. Støtte til pårørende og børn
 4. Anerkendelse


Den styrkede veteranindsats målrettes først og fremmest den gruppe af veteraner, som har et særligt behov for støtte.

”De danske veteraner yder en stor og professionel indsats i verdens brændpunkter til gavn for Danmarks sikkerhed. Veteranerne fortjener anerkendelse, respekt og om nødvendigt støtte. En gruppe af veteraner kommer hjem med fysiske eller psykiske skader. Det er vigtigt, at denne gruppe og deres børn og pårørende får den rette anerkendelse og støtte”, siger Nicolai Wammen. De yderligere 30 mio. kr., der afsættes i 2014 skal bruges til etablering af nye veteranhjem og KFUM’s soldaterrekreationer, fx i Varde og Aarhus, samt udvidelse mv. af eksisterende faciliteter.

”Pengene skal bruges til at støtte ombygning og etablering af nye veteranhjem og soldaterrekreationer, så vores veteraner kan mødes under trygge rammer. Evalueringen af veteranpolitikken sidste år viste et behov for at gøre mere for de særligt udsatte veteraner. Med aftalen i dag forbedrer vi indsatsen for denne gruppe bl.a. med ansættelse af omsorgsmedarbejdere og daglige ledere på veteranhjemmene.”

”Men det er ikke kun veteranerne selv, der har brug for mere støtte. Veteranernes udsendelser påvirker også deres børn og pårørende, og med aftalen udbygges støtten til veteraners børn og pårørende væsentligt fx ved børnesamtalegrupper og sommerlejre for veteraner og deres børn”, siger Nicolai Wammen.

Endelig øges anerkendelsen af veteranernes indsats generelt, herunder ved tildeling af medaljer med tilbagevirkende kraft. Der vil også kunne ske tildeling af medaljer til udvalgte civilt udsendte fra andre statslige myndigheder.

”Det er vigtigt at huske på, at indsatsen overfor vore veteraner ikke kun er et anliggende for forsvaret. Det er i høj grad et samfundsansvar som helhed. Derfor lægger vi også op til en yderligere styrkelse af det allerede gode samarbejde mellem Forsvaret, kommunerne og øvrige offentlige myndigheder, så viden og kompetencer kan blive delt endnu bedre”, siger Nicolai Wammen.

Fakta:

Med henblik på at øge støtten til og anerkendelsen af veteranerne og deres pårørende vil en række konkrete initiativer blive iværksat inden for de fire hovedområder.

Eksempler på konkrete initiativer

Veteraner med særligt behov for støtte
Veterancenterets indsats for veteraner med særlige behov styrkes. Samtidig afsættes der ressourcer til at støtte den frivillige indsats i regi af eksempelvis veteranhjemmene og KFUMs soldaterrekreationer. Eksempler på initiativer:

 • Videreførelse af beskæftigelsesprojektet ved Veterancenteret, øget fokus på rehabilitering
 • Ansættelse af omsorgsmedarbejdere
 • Udbygning af samarbejdet mellem Forsvaret, kommunerne og øvrige offentlige myndigheder
 • Økonomisk rådgivning af veteraner der har fået tilkendt arbejdsskadeerstatning
 • Daglige ledere på veteranhjem/ressourcepersoner på soldaterrekreationerne
 • Midler til Veterancenteret dedikeret transportbehov for sårbare veteraner
 • Idrætsprojekt for tilskadekomne veteraner
 • Donation af et antal af Forsvarets lejeboliger til KFUM’s soldaterrekreation i Høvelte


Forskning
Styrkelse af den forskning, som gennemføres i regi af Videnscenteret, vedrørende fx:

 • WEB baseret behandling
 • Internationalt forskningssamarbejde samt støtte til relevant dansk forskning
 • Forebyggelse – initiativer som kan ruste soldaterne til at håndtere de udfordringer, som de møder i forbindelse med udsendelse


Støtte til pårørende og børn
Veterancenteret skal i dialog med relevante samarbejdspartnere, herunder de frivillige organisationer, styrke indsatsen for veteranernes pårørende og børn gennem initiativer som fx:

 • Initiativer til støtte for veteraner og deres partnere, fx såkaldte PREP-kurser
 • Familiestøtte med fokus på børn - fx børnesamtalegrupper og økonomiske støtte til Familienetværket.
 • Sommerlejre for veteraner med børn
 • Indsatsen for pårørende og børn undersøges (underbygger tillige ’Forskning’)


Anerkendelse
Der iværksættes konkrete initiativer mhp. at styrke anerkendelsen af veteraners indsats, fx:

 • Tildeling af medaljer med tilbagevirkende kraft for tjeneste i international mission før 2010
 • Øge den eksisterende støtte til den frivillige indsats
 • Informationscenter ved monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948


Økonomi
De årligt afsatte 25 mio. kr. i indeværende forsvarsforlig fordeles således, at der afsættes i størrelsesordenen:

12 mio. kr. årligt til ’Veteraner med særligt behov for støtte’
2 mio. kr. årligt til ’Forskning’
8 mio. kr. årlig til ’Støtte til pårørende og børn’, og
3 mio. kr. årligt til ’Anerkendelse’.

Anvendelsen af midlerne vil i et vist omfang kunne variere inden for det enkelte hovedområde fra år til år. I 2014 afsættes ca. 10 mio. kr. til medaljer med tilbagevirkende kraft for tjeneste i internationale missioner før 2010, og øvrige initiativer påbegyndes.

Der afsættes i 2014 yderligere 30 mio. kr. til etablering af nye veteranhjem og KFUM’s soldaterrekreationer samt udvidelse af eksisterende faciliteter, herunder køb af inventar, renovering mv. Engangstilskuddet på 30 mio. kr. finansieres inden for Forsvarets almindelige driftsbevilling på Finansloven for 2014.

Afrapportering og evaluering
Der gennemføres en årlig afrapportering til forligskredsen og en evaluering efter 2 år.