Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:
”Jeg er glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier står bag regeringens forslag om at støtte kampen mod ISIL med dette vigtige bidrag. Selvom kampen mod ISIL bliver lang og hård, så har vores indsats gjort en forskel og irakerne efterspørger fortsat vores hjælp. Det er en kamp, der er værd at kæmpe mod en hensynsløs terrorgruppe.”

Danmark bliver ved med at være et meget aktivt medlem af den globale koalitions kamp mod ISIL. ISIL udgør fortsat en trussel mod civilbefolkningen, regionen og mod Europas og Danmarks sikkerhed. Derfor skal ISIL bekæmpes med alle midler – og det gør Danmark og koalitionen.

Koalitionen har længe efterspurgt en mobil radar, som kan støtte luftangrebene mod ISIL i både Irak og Syrien. Det er den opgave, den danske radar og de danske operatører skal løse. Det betyder, at Danmark udvider sit engagement i kampen mod ISIL til også at omfatte Syrien.”

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:
”Det har været meget vigtigt for regeringen at finde et relevant og efterspurgt bidrag til koalitionen efter beslutningen om, at vores F16-fly skulle have en pause. Vi har stadig vores træningsbidrag i Irak på godt 120 mand, som yder en stor indsats i forhold til at træne de irakiske soldater, så de selv kan tage kampen op mod ISIL på landjorden. Men fra regeringens side ønsker vi også at levere et bidrag til koalitions luftkampagne i den periode hvor vores F16-bidrag er hjemme. Koalitionens kamp mod ISIL er en høj prioritet for regeringen, da den vedrører vores alles sikkerhed.”

”Der venter vores udsendte med radarbidraget en vanskelig, men meget vigtig opgave. Danmark har gode erfaringer med at udsende radarbidrag. Vi har tidligere gjort det i Afghanistan, hvor vi fik stor anerkendelse for vores indsats, og Forsvarets udsendte vil også denne gang gøre en forskel. Ligesom vores træningsbidrag i Irak gør en stor forskel.”

Baggrund
Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet stemte for regeringens beslutningsforslag B8 ved tirsdagens anden og sidste behandling af forslaget. Med beslutningen udsendes op til ca. 30 personer som led i det danske radarbidrag.

Efter hjemtagningen af det danske F16-bidrag den 1. oktober omfatter Danmarks militære bidrag til indsatsen mod ISIL nu, foruden radarbidraget, et kapacitetsopbygningsbidrag i Irak på op til ca. 120 soldater og op til ca. 20 stabsofficerer tilknyttet koalitionens hovedkvarterer. Der er ikke sat en tidsmæssig begrænsning på disse bidrag, der, ligesom F16-bidraget var, er udsendt på baggrund af beslutningsforslag B123, som blev vedtaget i oktober 2014. Regeringen ønsker at Danmark, forventeligt i 2016, igen skal bidrage med kampfly til den globale koalitions indsats mod ISIL. Det er naturligvis betinget af koalitionens behov, den militære vurdering og situationen i øvrigt, ligesom sagen naturligvis vil blive drøftet med Folketingets partier.

Fra dansk side er der en klar interesse i fortsat at være en del af koalitionen mod ISIL og levere værdsatte og substantielle civile, militære og diplomatiske bidrag til bekæmpelsen af ISIL. Et mobilt, jordbaseret radarbidrag med tilhørende teknisk og operativt personel er i drøftelser med koalitionen blevet identificeret som et væsentligt og aktuelt behov, som Danmark vil kunne dække. Der vil tillige blive oprettet et mindre støtteelement til støtte for de danske bidrag i regionen.

Opgaven for det danske radarbidrag vil være at bidrage til opbygningen af ’luftbilledet’ over Irak og den østlige del af Syrien. Det folkeretlige grundlag for radarbidraget er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.

Udover de militære indsatser bidrager Danmark på en række andre områder til kampen mod ISIL. Det gælder bl.a. omfattende stabiliseringsindsatser i Syrien og Irak, herunder støtte til FN’s bestræbelser på at fremme en politisk løsning på konflikten i Syrien. Danmark gør også en indsats for anti-radikalisering og bidrager ligeledes til koalitionens indsats på andre områder, eksempelvis med henblik på at imødegå ISIL’s propaganda og stoppe ISIL’s finansieringskilder.

Beslutningsforslaget B8 kan findes på Folketingets hjemmeside.